en en

2010

Medzinárodná investičná pozícia Slovenskej republiky za rok 2010

Revízia údajov za 4. štvrťrok – november 2011

(v mil. EUR)

Kód Položka 2010
Q1 Q2 Q3 Q4
8 995 Čistá pozícia -39 740 -40 329 -41 775 -41 612
8 995 A Aktíva 33 807 35 205 35 618 36 748
4 505 Priame investície v zahraničí 2 178 2 109 2 431 2 587
4 510 Majetkový kapitál & reinvestovaný zisk 2 084 2 034,5 2 255 2 409
4 530 Ostatný kapitál 94 74 177 178
4 602 Portfóliové investície 21 320 22 189 22 108 22 685
4 610 Majetkové cenné papiere 910 837 951 1 047
4 619 Dlžobné cenné papiere 20 410 21 352 21 157 21 639
4 703 Ostatné investície 8 950 9 313 9 574 9 854
4 706 Obchodné úvery 2 219 2 394 2 814 2 548
4 714 Pôžičky 2 556 2 560 2 581 2 747
4 730 Hotovosť a vklady 3 809 4 008 3 811 4 212
4 736 Ostatné aktíva 365 350 369 348
4 800 Rezervné aktíva 1 358,8 1 594,4 1 504,6 1 621,0
8 995 B Pasíva 73 547 75 534 77 392 78 360
4 555 Priame investície vo vykazujúcej ekonomike 37 393 37 252 37 622 37 665
4 560 Majetkový kapitál & reinvestovaný zisk 31 392 31 148 31 725 31 793
4 580 Ostatný kapitál 6 001 6 104 5 897 5 872
4 652 Portfóliové investície 9 036 10 027 10 675 12 480
4 660 Majetkové cenné papiere 184 246 230 251
4 669 Dlžobné cenné papiere 8 852 9 781 10 445 12 229
4 753 Ostatné investície 27 118 28 255 29 095 28 215
4 756 Obchodné úvery 3 072 3 383 3 587 3 291
4 764 Pôžičky 6 511 6 520 6 590 8 255
4 780 Hotovosť a vklady 17 460 18 264 18 852 16 619
4 786 Ostatné pasíva 75 88 66 50