en en

2013

Medzinárodná investičná pozícia Slovenskej republiky za rok 2013

(v mil. EUR)

Kód Položka 2013
Q1 Q2 Q3 Q4
8 995 Čistá pozícia -44 722 -44 776 -45 987 -46 373
8 995 A Aktíva 43 256 45 669 45 479 43 378
4 505 Priame investície v zahraničí 3 246 3 537 3 542 3 165
4 510 Majetkový kapitál & reinvestovaný zisk 3 106 3 467 3 516 3 312
4 530 Ostatný kapitál 141 70 26 -147
4 602 Portfóliové investície 20 869 20 200 20 257 20 640
4 610 Majetkové cenné papiere 1 637 1 669 1 733 1 752
4 619 Dlžobné cenné papiere 19 232 18 531 18 524 18 889
4 703 Ostatné investície 17 184 20 168 20 046 18 011
4 706 Obchodné úvery 2 635 2 807 2 865 2 631
4 714 Pôžičky 5 274 5 443 5 616 5 978
4 730 Hotovosť a vklady 8 519 11 074 10 696 8 393
4 736 Ostatné aktíva 757 844 869 1 008
4 800 Rezervné aktíva 1 956 1 764 1 634 1 562
8 995 B Pasíva 87 978 90 445 91 466 89 751
4 555 Priame investície vo vykazujúcej ekonomike 41 584 41 121 42 035 42 133
4 560 Majetkový kapitál & reinvestovaný zisk 34 912 34 625 34 659 35 434
4 580 Ostatný kapitál 6 672 6 496 7 376 6 699
4 652 Portfóliové investície 21 856 23 383 23 437 25 035
4 660 Majetkové cenné papiere 313 304 300 228
4 669 Dlžobné cenné papiere 21 543 23 080 23 137 24 807
4 753 Ostatné investície 24 538 25 941 25 994 22 584
4 756 Obchodné úvery 3 504 3 867 3 855 3 680
4 764 Pôžičky 15 374 15 614 15 601 13 902
4 780 Hotovosť a vklady 5 579 6 331 6 419 4 938
4 786 Ostatné pasíva 81 130 119 65