en en

2014

Medzinárodná investičná pozícia Slovenskej republiky za rok 2014

(v mil. EUR)

Kód Položka 2014
Q1 Q2 Q3 Q4
8 995 Čistá pozícia -48 313 -50 895 -51 617 -53 392
8 995 A Aktíva 47 233 45 294 47 920 45 267
4 505 Priame investície v zahraničí 2 340 2 438 2 492 2 450
4 510 Majetkový kapitál & reinvestovaný zisk 2 038
2 043 2 067 2 024
4 530 Ostatný kapitál 302 395 425 426
4 602 Portfóliové investície 21 250
21 539 21 709 21 471
4 610 Majetkové cenné papiere 1 767
1 762 1 650 1 817
4 619 Dlžobné cenné papiere 19 484
19 778 20 060 19 654
4 703 Ostatné investície 21 594
19 635 21 946 19 177
4 706 Obchodné úvery 3 055 3 111 3 096 2 861
4 714 Pôžičky 5 905
6 474 6 562 6 501
4 730 Hotovosť a vklady 11 574 8 818 11 055 9 419
4 736 Ostatné aktíva 1 061 1 231 1 232 397
4 800 Rezervné aktíva 2 048 1 683 1 774 2 170
8 995 B Pasíva 95 546 96 189 99 537 98 659
4 555 Priame investície vo vykazujúcej ekonomike 41 736 43 812 43 997 43 832
4 560 Majetkový kapitál & reinvestovaný zisk 35 513 37 393 37 746 37 619
4 580 Ostatný kapitál 6 223 6 419 6 250 6 212
4 652 Portfóliové investície 28 050 27 888 28 905 30 061
4 660 Majetkové cenné papiere 279 299 305 307
4 669 Dlžobné cenné papiere 27 771 27 590 28 600 29 754
4 753 Ostatné investície 25 760 24 489 26 635 24 767
4 756 Obchodné úvery 3 491 3 756 3 772 3 624
4 764 Pôžičky 15 231 13 272 15 348 15 240
4 780 Hotovosť a vklady 6 880 7 327 7 401 5 840
4 786 Ostatné pasíva 157 134 114 63