en en

Platobná bilancia SR - január 2006

Revízia údajov – február 2010
Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 81 084,40 2 613,18 86 853,68 2 799,11 -5 769,28 -185,93
SLUŽBY 11 741,73 378,41 10 844,03 349,48 897,70 28,93
Doprava 4 265,66 137,47 2 973,68 95,84 1 291,99 41,64
Cestovný ruch 3 037,23 97,88 2 083,80 67,16 953,44 30,73
Iné služby celkom 4 438,83 143,05 5 786,56 186,49 -1 347,73 -43,43
VÝNOSY 6 039,40 194,64 5 907,94 190,40 131,46 4,24
Kompenzácie pracovníkov 2 600,00 83,79 146,09 4,71 2 453,91 79,08
Výnosy z investícii 3 439,40 110,84 5 761,84 185,69 -2 322,45 -74,85
BEŽNÉ TRANSFÉRY 3 129,60 100,86 4 024,00 129,69 -894,40 -28,82
BEŽNÝ ÚČET 101 995,12 3 287,09 107 629,65 3 468,68 -5 634,52 -181,59
KAPITÁLOVÝ ÚČET 91,68 2,95 179,49 5,78 -87,82 -2,83
FINANČNÝ ÚČET 475 124,81 15 313,02 -472 609,14 -15 231,19 2 515,66 81,83
PRIAME INVESTÍCIE 73 123,58 2 356,62 -62 544,47 -2 015,68 10 579,11 340,94
V zahraniči (priamy investor = rezident) 1 243,77 40,08 -2 447,20 -78,87 -1 203,43 -38,78
Majetková účasť 1,00 0,03 -345,93 -11,15 -344,93 -11,12
Reinvestovaný zisk 0,00 0,00 -398,90 -12,86 -398,90 -12,86
Ostatný kapitál 1 242,77 40,05 -1 702,37 -54,86 -459,60 -14,81
V SR (podnik priamej investície = rezident) 71 879,81 2 316,54 -60 097,27 -1 936,81 11 782,54 379,73
Majetková účasť 1 391,94 44,86 -106,32 -3,43 1 285,63 41,43
Reinvestovaný zisk 2 741,78 88,36 0,00 0,00 2 741,78 88,36
Ostatný kapitál 67 746,09 2 183,32 -59 990,96 -1 933,38 7 755,14 249,93
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 47 971,20 1 546,01 -34 803,75 -1 121,65 13 167,46 424,36
Aktíva 8 392,16 270,46 -9 929,50 -320,01 -1 537,34 -49,55
Pasíva 39 579,04 1 275,55 -24 874,25 -801,65 14 704,79 473,90
FINANČNÉ DERIVÁTY 153 535,81 4 948,14 -153 457,55 -4 945,62 78,27 2,52
Aktíva 76 703,81 2 472,00 -76 379,47 -2 461,55 324,33 10,45
Pasíva 76 832,01 2 476,14 -77 078,07 -2 484,07 -246,07 -7,93
OSTATNÉ INVESTÍCIE 200 494,21 6 462,24 -221 803,38 -7 148,24 -21 309,17 -686,00
Dlhodobé 80 136,90 2 582,56 -72 891,83 -2 349,13 7 245,08 233,43
Aktíva 14 511,05 467,58 -13 152,17 -423,87 1 358,88 43,71
Pasíva 65 625,85 2 114,98 -59 739,66 -1 925,27 5 886,19 189,72
Krátkodobé 120 357,30 3 879,68 -148 911,55 -4 799,11 -28 554,25 -919,42
Aktíva 43 917,42 1 415,37 -50 725,31 -1 634,77 -6 807,90 -219,40
Pasíva 76 439,89 2 464,32 -98 186,24 -3 164,34 -21 746,35 -700,02
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 475 216,48 15 315,97 -472 788,64 -15 236,97 2 427,85 79,00
CHYBY A OMYLY 3 063,28 98,59
CELKOVÁ BILANCIA -48 364,20 -1 538,70 48 220,80 1 534,70 -143,40 -4,00
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 48 364,20 1 538,70 -48 220,80 -1 534,70 143,40 4,00
Vklady 2 162,20 68,80 0,00 0,00 2 162,20 68,80
Cenné papiere 46 202,00 1 469,90 -48 220,80 -1 534,70 -2 018,80 -64,80
Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -48 220,80 -1 534,70 -48 220,80 -1 534,70
Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 46 202,00 1 469,90 0,00 0,00 46 202,00 1 469,90
REZERVNÉ AKTÍVA 48 364,20 1 538,70 -48 220,80 -1 534,70 143,40 4,00
Použitý kurz: USD = 31,029 Sk