en en

Platobná bilancia SR - január až marec 2006

Revízia údajov – február 2010
Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 266 410,70 8 547,30 285 165,03 9 149,00 -18 754,33 -601,70
SLUŽBY 35 125,85 1 126,95 29 893,03 959,06 5 232,82 167,89
Doprava 12 716,90 408,00 8 057,17 258,50 4 659,73 149,50
Cestovný ruch 9 963,22 319,65 6 396,03 205,20 3 567,19 114,45
Iné služby celkom 12 445,73 399,30 15 439,83 495,36 -2 994,10 -96,06
VÝNOSY 14 610,06 468,74 16 534,80 530,49 -1 924,74 -61,75
Kompenzácie pracovníkov 7 800,00 250,25 313,70 10,06 7 486,30 240,18
Výnosy z investícii 6 810,06 218,49 16 221,10 520,42 -9 411,04 -301,94
BEŽNÉ TRANSFÉRY 12 546,52 402,53 13 016,97 417,63 -470,45 -15,09
BEŽNÝ ÚČET 328 693,14 10 545,51 344 609,83 11 056,17 -15 916,69 -510,66
KAPITÁLOVÝ ÚČET 413,65 13,27 695,02 22,30 -281,37 -9,03
FINANČNÝ ÚČET 1 446 887,27 46 418,22 -1 409 735,20 -45 223,96 37 152,07 1 194,27
PRIAME INVESTÍCIE 200 324,55 6 427,04 -185 042,82 -5 936,76 15 281,73 490,29
V zahraniči (priamy investor = rezident) 7 616,70 244,37 -9 794,74 -314,25 -2 178,04 -69,88
Majetková účasť 3,86 0,12 -607,14 -19,48 -603,29 -19,36
Reinvestovaný zisk 0,00 0,00 -1 196,70 -38,39 -1 196,70 -38,39
Ostatný kapitál 7 612,84 244,24 -7 990,89 -256,37 -378,05 -12,13
V SR (podnik priamej investície = rezident) 192 707,86 6 182,68 -175 248,09 -5 622,51 17 459,77 560,16
Majetková účasť 5 857,38 187,92 -1 382,10 -44,34 4 475,28 143,58
Reinvestovaný zisk 8 225,33 263,89 0,00 0,00 8 225,33 263,89
Ostatný kapitál 178 625,15 5 730,86 -173 865,98 -5 578,17 4 759,16 152,69
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 158 950,76 5 096,91 -118 966,03 -3 816,81 39 984,74 1 280,10
Aktíva 18 570,36 595,80 -25 038,51 -803,31 -6 468,14 -207,52
Pasíva 140 380,40 4 501,11 -93 927,52 -3 013,49 46 452,88 1 487,62
FINANČNÉ DERIVÁTY 461 361,04 14 801,92 -461 461,36 -14 805,14 -100,32 -3,22
Aktíva 220 302,24 7 067,99 -218 349,61 -7 005,35 1 952,62 62,65
Pasíva 241 058,81 7 733,93 -243 111,75 -7 799,79 -2 052,94 -65,86
OSTATNÉ INVESTÍCIE 626 250,91 20 092,35 -644 264,99 -20 665,25 -18 014,08 -572,90
Dlhodobé 101 515,11 3 256,66 -86 034,83 -2 759,83 15 480,28 496,82
Aktíva 18 373,68 589,22 -17 294,78 -554,85 1 078,90 34,37
Pasíva 83 141,43 2 667,44 -68 740,05 -2 204,99 14 401,38 462,45
Krátkodobé 524 735,81 16 835,69 -558 230,16 -17 905,42 -33 494,35 -1 069,73
Aktíva 307 575,98 9 868,01 -314 795,18 -10 099,62 -7 219,21 -231,61
Pasíva 217 159,83 6 967,68 -243 434,98 -7 805,80 -26 275,15 -838,11
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 1 447 300,92 46 431,49 -1 410 430,22 -45 246,26 36 870,70 1 185,24
CHYBY A OMYLY 4 160,19 133,22
CELKOVÁ BILANCIA -51 214,80 -1 621,10 76 329,00 2 428,90 25 114,20 807,80
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 51 214,80 1 621,10 -76 329,00 -2 428,90 -25 114,20 -807,80
Vklady 0,00 0,00 -20 759,00 -659,30 -20 759,00 -659,30
Cenné papiere 51 214,80 1 621,10 -55 570,00 -1 769,60 -4 355,20 -148,50
Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -55 570,00 -1 769,60 -55 570,00 -1 769,60
Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 51 214,80 1 621,10 0,00 0,00 51 214,80 1 621,10
REZERVNÉ AKTÍVA 51 214,80 1 621,10 -76 329,00 -2 428,90 -25 114,20 -807,80
Použitý kurz: USD = 31,169 Sk