en en

Platobná bilancia SR - január až apríl 2006

Revízia údajov – február 2010
Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 355 035,17 11 441,67 381 854,20 12 305,97 -26 819,03 -864,29
SLUŽBY 47 422,64 1 528,28 39 671,40 1 278,49 7 751,24 249,80
Doprava 17 511,05 564,33 10 690,25 344,51 6 820,80 219,81
Cestovný ruch 13 444,62 433,28 8 761,02 282,34 4 683,60 150,94
Iné služby celkom 16 466,98 530,68 20 220,13 651,63 -3 753,15 -120,95
VÝNOSY 19 581,94 631,06 26 245,13 845,80 -6 663,20 -214,73
Kompenzácie pracovníkov 10 400,00 335,16 481,87 15,53 9 918,13 319,63
Výnosy z investícii 9 181,94 295,91 25 763,27 830,27 -16 581,33 -534,36
BEŽNÉ TRANSFÉRY 14 975,98 482,63 17 685,83 569,96 -2 709,85 -87,33
BEŽNÝ ÚČET 437 015,72 14 083,65 465 456,56 15 000,21 -28 440,84 -916,56
KAPITÁLOVÝ ÚČET 508,73 16,39 839,73 27,06 -330,99 -10,67
FINANČNÝ ÚČET 1 894 039,76 61 028,56 -1 847 044,00 -59 517,76 46 995,75 1 510,80
PRIAME INVESTÍCIE 307 133,02 9 897,94 -252 326,00 -8 131,68 54 807,02 1 766,26
V zahraniči (priamy investor = rezident) 10 487,55 337,98 -13 554,76 -436,83 -3 067,21 -98,85
Majetková účasť 122,20 3,94 -641,04 -20,66 -518,85 -16,72
Reinvestovaný zisk 0,00 0,00 -1 595,60 -51,42 -1 595,60 -51,42
Ostatný kapitál 10 365,35 334,04 -11 318,12 -364,75 -952,76 -30,70
V SR (podnik priamej investície = rezident) 296 645,47 9 559,96 -238 771,24 -7 694,85 57 874,23 1 865,11
Majetková účasť 42 458,26 1 368,30 -1 410,81 -45,47 41 047,45 1 322,83
Reinvestovaný zisk 10 967,10 353,44 0,00 0,00 10 967,10 353,44
Ostatný kapitál 243 220,11 7 838,22 -237 360,43 -7 649,39 5 859,68 188,84
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 189 698,85 6 105,27 -146 573,37 -4 723,60 43 125,49 1 381,66
Aktíva 26 141,87 842,47 -30 098,47 -969,98 -3 956,60 -127,51
Pasíva 163 556,98 5 262,80 -116 474,90 -3 753,62 47 082,08 1 509,17
FINANČNÉ DERIVÁTY 574 425,99 18 511,96 -574 556,04 -18 516,15 -130,05 -4,19
Aktíva 266 641,31 8 593,02 -266 044,95 -8 573,80 596,36 19,22
Pasíva 307 784,68 9 918,94 -308 511,09 -9 942,35 -726,40 -23,41
OSTATNÉ INVESTÍCIE 822 781,89 26 513,40 -873 588,60 -28 146,33 -50 806,71 -1 632,93
Dlhodobé 121 630,15 3 919,28 -109 757,32 -3 537,14 11 872,83 382,15
Aktíva 35 945,48 1 157,93 -36 968,52 -1 191,35 -1 023,04 -33,42
Pasíva 85 684,67 2 761,35 -72 788,80 -2 345,78 12 895,87 415,57
Krátkodobé 701 151,73 22 594,12 -763 831,28 -24 609,20 -62 679,54 -2 015,08
Aktíva 410 695,96 13 235,45 -427 187,71 -13 766,93 -16 491,75 -531,48
Pasíva 290 455,77 9 358,67 -336 643,57 -10 842,27 -46 187,79 -1 483,60
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 1 894 548,49 61 044,96 -1 847 883,73 -59 544,82 46 664,76 1 500,13
CHYBY A OMYLY 7 876,58 256,73
CELKOVÁ BILANCIA -47 879,70 -1 544,20 73 980,20 2 384,50 26 100,50 840,30
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 47 879,70 1 544,20 -73 980,20 -2 384,50 -26 100,50 -840,30
Vklady 0,00 0,00 -15 696,80 -506,00 -15 696,80 -506,00
Cenné papiere 47 879,70 1 544,20 -58 283,40 -1 878,50 -10 403,70 -334,30
Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -58 283,40 -1 878,50 -58 283,40 -1 878,50
Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 47 879,70 1 544,20 0,00 0,00 47 879,70 1 544,20
REZERVNÉ AKTÍVA 47 879,70 1 544,20 -73 980,20 -2 384,50 -26 100,50 -840,30
Použitý kurz: USD = 31,030 Sk