en en

Platobná bilancia SR - január až jún 2006

Revízia údajov – február 2010
Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 566 237,98 18 507,53 603 667,79 19 730,93 -37 429,80 -1 223,40
SLUŽBY 73 965,50 2 417,57 64 422,69 2 105,66 9 542,81 311,91
Doprava 26 559,33 868,09 17 139,51 560,21 9 419,82 307,89
Cestovný ruch 20 313,78 663,96 14 225,58 464,96 6 088,20 198,99
Iné služby celkom 27 092,39 885,52 33 057,61 1 080,49 -5 965,22 -194,97
VÝNOSY 29 752,76 972,47 58 497,22 1 911,99 -28 744,46 -939,51
Kompenzácie pracovníkov 15 600,00 509,89 718,30 23,48 14 881,70 486,41
Výnosy z investícii 14 152,76 462,58 57 778,92 1 888,51 -43 626,16 -1 425,92
BEŽNÉ TRANSFÉRY 28 317,22 925,55 24 318,69 794,86 3 998,53 130,69
BEŽNÝ ÚČET 698 273,46 22 823,12 750 906,38 24 543,43 -52 632,92 -1 720,31
KAPITÁLOVÝ ÚČET 779,03 25,46 1 014,07 33,14 -235,04 -7,68
FINANČNÝ ÚČET 2 967 427,98 96 955,40 -2 900 912,64 -94 802,63 66 515,34 2 152,77
PRIAME INVESTÍCIE 479 817,39 15 682,87 -418 359,92 -13 674,13 61 457,47 2 008,74
V zahraniči (priamy investor = rezident) 18 135,58 592,76 -25 953,58 -848,29 -7 818,00 -255,53
Majetková účasť 238,51 7,80 -5 385,82 -176,04 -5 147,31 -168,24
Reinvestovaný zisk 0,00 0,00 -2 393,40 -78,23 -2 393,40 -78,23
Ostatný kapitál 17 897,06 584,97 -18 174,35 -594,03 -277,29 -9,06
V SR (podnik priamej investície = rezident) 461 681,81 15 090,11 -392 406,34 -12 825,83 69 275,47 2 264,27
Majetková účasť 47 813,37 1 562,78 -4 243,05 -138,68 43 570,31 1 424,10
Reinvestovaný zisk 16 450,65 537,69 0,00 0,00 16 450,65 537,69
Ostatný kapitál 397 417,80 12 989,63 -388 163,29 -12 687,15 9 254,51 302,48
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 309 058,08 10 076,24 -259 329,57 -8 476,21 49 728,51 1 600,03
Aktíva 38 948,30 1 273,03 -40 959,49 -1 338,76 -2 011,19 -65,74
Pasíva 270 109,78 8 803,21 -218 370,08 -7 137,44 51 739,70 1 665,77
FINANČNÉ DERIVÁTY 831 908,29 27 190,99 -833 437,28 -27 240,96 -1 529,00 -49,98
Aktíva 365 258,85 11 938,51 -369 037,48 -12 062,02 -3 778,63 -123,50
Pasíva 466 649,44 15 252,47 -464 399,80 -15 178,94 2 249,64 73,53
OSTATNÉ INVESTÍCIE 1 346 644,22 44 005,30 -1 389 785,86 -45 411,33 -43 141,64 -1 406,03
Dlhodobé 189 294,31 6 186,45 -171 323,80 -5 599,94 17 970,51 586,51
Aktíva 41 606,55 1 359,26 -42 034,80 -1 373,97 -428,25 -14,71
Pasíva 147 687,76 4 827,19 -129 288,99 -4 225,97 18 398,76 601,22
Krátkodobé 1 157 349,92 37 818,86 -1 218 462,07 -39 811,39 -61 112,15 -1 992,53
Aktíva 705 821,00 23 069,82 -756 909,70 -24 739,65 -51 088,70 -1 669,84
Pasíva 451 528,92 14 749,04 -461 552,36 -15 071,74 -10 023,45 -322,70
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 2 968 207,01 96 980,86 -2 901 926,71 -94 835,77 66 280,30 2 145,09
CHYBY A OMYLY -5 976,88 -189,18
CELKOVÁ BILANCIA -69 476,60 -2 225,70 77 147,10 2 461,30 7 670,50 235,60
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 69 476,60 2 225,70 -77 147,10 -2 461,30 -7 670,50 -235,60
Vklady 1 235,30 40,10 0,00 0,00 1 235,30 40,10
Cenné papiere 68 241,30 2 185,60 -77 147,10 -2 461,30 -8 905,80 -275,70
Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -77 147,10 -2 461,30 -77 147,10 -2 461,30
Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 68 241,30 2 185,60 0,00 0,00 68 241,30 2 185,60
REZERVNÉ AKTÍVA 69 476,60 2 225,70 -77 147,10 -2 461,30 -7 670,50 -235,60
Použitý kurz: USD = 30,595 Sk