en en

Platobná bilancia SR - január až júl 2006

Revízia údajov – február 2010
Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 666 939,55 21 829,65 706 692,36 23 130,81 -39 752,80 -1 301,15
SLUŽBY 88 159,02 2 885,54 76 740,83 2 511,81 11 418,19 373,73
Doprava 30 917,80 1 011,97 19 731,27 645,83 11 186,53 366,15
Cestovný ruch 24 858,11 813,63 17 354,83 568,04 7 503,27 245,59
Iné služby celkom 32 383,11 1 059,93 39 654,73 1 297,94 -7 271,62 -238,01
VÝNOSY 37 346,48 1 222,39 88 148,99 2 885,21 -50 802,52 -1 662,82
Kompenzácie pracovníkov 18 200,00 595,71 836,30 27,37 17 363,70 568,33
Výnosy z investícii 19 146,48 626,68 87 312,69 2 857,84 -68 166,22 -2 231,15
BEŽNÉ TRANSFÉRY 30 671,83 1 003,92 27 783,35 909,38 2 888,48 94,54
BEŽNÝ ÚČET 823 116,88 26 941,51 899 365,53 29 437,21 -76 248,65 -2 495,70
KAPITÁLOVÝ ÚČET 872,33 28,55 1 100,84 36,03 -228,51 -7,48
FINANČNÝ ÚČET 3 486 338,56 114 073,81 -3 510 719,58 -114 894,88 -24 381,02 -821,08
PRIAME INVESTÍCIE 587 106,86 19 216,64 -495 712,18 -16 225,20 91 394,68 2 991,45
V zahraniči (priamy investor = rezident) 21 368,40 699,41 -30 384,53 -994,52 -9 016,13 -295,11
Majetková účasť 251,66 8,24 -5 850,43 -191,49 -5 598,77 -183,25
Reinvestovaný zisk 0,00 0,00 -2 792,30 -91,39 -2 792,30 -91,39
Ostatný kapitál 21 116,74 691,17 -21 741,80 -711,63 -625,06 -20,46
V SR (podnik priamej investície = rezident) 565 738,46 18 517,23 -465 327,65 -15 230,68 100 410,81 3 286,55
Majetková účasť 51 572,58 1 688,03 -4 308,97 -141,04 47 263,61 1 546,99
Reinvestovaný zisk 19 192,43 628,19 0,00 0,00 19 192,43 628,19
Ostatný kapitál 494 973,45 16 201,02 -461 018,68 -15 089,64 33 954,77 1 111,38
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 363 314,07 11 864,59 -328 626,12 -10 756,29 34 687,95 1 108,30
Aktíva 44 317,07 1 450,55 -46 726,34 -1 529,40 -2 409,27 -78,86
Pasíva 318 997,01 10 414,04 -281 899,79 -9 226,88 37 097,22 1 187,16
FINANČNÉ DERIVÁTY 991 647,43 32 457,69 -993 980,79 -32 534,07 -2 333,36 -76,37
Aktíva 441 463,38 14 449,57 -444 417,85 -14 546,28 -2 954,47 -96,70
Pasíva 550 184,05 18 008,12 -549 562,95 -17 987,79 621,10 20,33
OSTATNÉ INVESTÍCIE 1 544 270,20 50 534,89 -1 692 400,48 -55 379,33 -148 130,29 -4 844,45
Dlhodobé 217 491,47 7 117,94 -201 070,42 -6 581,38 16 421,05 536,57
Aktíva 49 942,57 1 633,89 -44 320,88 -1 450,73 5 621,70 183,16
Pasíva 167 548,89 5 484,06 -156 749,54 -5 130,65 10 799,35 353,41
Krátkodobé 1 326 778,73 43 416,94 -1 491 330,07 -48 797,96 -164 551,34 -5 381,02
Aktíva 807 224,00 26 421,31 -871 423,26 -28 522,63 -64 199,26 -2 101,31
Pasíva 519 554,73 16 995,63 -619 906,81 -20 275,33 -100 352,08 -3 279,71
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 3 487 210,89 114 102,36 -3 511 820,43 -114 930,92 -24 609,53 -828,56
CHYBY A OMYLY 16 014,19 513,26
CELKOVÁ BILANCIA -171 118,60 -5 583,10 86 274,60 2 772,10 -84 844,00 -2 811,00
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 171 118,60 5 583,10 -86 274,60 -2 772,10 84 844,00 2 811,00
Vklady 0,00 0,00 -86 274,60 -2 772,10 -86 274,60 -2 772,10
Cenné papiere 171 118,60 5 583,10 0,00 0,00 171 118,60 5 583,10
Obligácie a zmenky 81 299,40 2 665,90 0,00 0,00 81 299,40 2 665,90
Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 89 819,20 2 917,20 0,00 0,00 89 819,20 2 917,20
REZERVNÉ AKTÍVA 171 118,60 5 583,10 -86 274,60 -2 772,10 84 844,00 2 811,00
Použitý kurz: USD = 30,552 Sk