en en

Platobná bilancia SR - január až august 2006

Revízia údajov – február 2010
Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 772 120,73 25 395,37 815 542,42 26 823,52 -43 421,69 -1 428,16
SLUŽBY 102 197,05 3 361,30 89 324,10 2 937,91 12 872,95 423,40
Doprava 35 229,09 1 158,70 22 718,59 747,22 12 510,50 411,48
Cestovný ruch 29 617,55 974,13 20 737,37 682,06 8 880,18 292,07
Iné služby celkom 37 350,41 1 228,47 45 868,14 1 508,62 -8 517,73 -280,15
VÝNOSY 41 897,27 1 378,02 93 799,40 3 085,10 -51 902,13 -1 707,08
Kompenzácie pracovníkov 20 800,00 684,12 930,55 30,61 19 869,45 653,51
Výnosy z investícii 21 097,27 693,90 92 868,85 3 054,49 -71 771,58 -2 360,60
BEŽNÉ TRANSFÉRY 33 444,95 1 100,02 31 874,72 1 048,37 1 570,24 51,65
BEŽNÝ ÚČET 949 660,00 31 234,71 1 030 540,64 33 894,90 -80 880,64 -2 660,20
KAPITÁLOVÝ ÚČET 939,60 30,90 1 188,03 39,07 -248,43 -8,17
FINANČNÝ ÚČET 4 074 033,75 133 953,01 -4 083 847,00 -134 301,68 -9 813,25 -348,68
PRIAME INVESTÍCIE 673 285,93 22 144,65 -582 209,62 -19 149,11 91 076,31 2 995,54
V zahraniči (priamy investor = rezident) 24 367,79 801,47 -37 507,50 -1 233,64 -13 139,71 -432,17
Majetková účasť 286,05 9,41 -8 948,15 -294,31 -8 662,10 -284,90
Reinvestovaný zisk 0,00 0,00 -3 191,20 -104,96 -3 191,20 -104,96
Ostatný kapitál 24 081,74 792,06 -25 368,15 -834,37 -1 286,41 -42,31
V SR (podnik priamej investície = rezident) 648 918,14 21 343,18 -544 702,12 -17 915,48 104 216,02 3 427,71
Majetková účasť 54 675,67 1 798,31 -4 461,98 -146,76 50 213,68 1 651,55
Reinvestovaný zisk 21 934,20 721,42 0,00 0,00 21 934,20 721,42
Ostatný kapitál 572 308,27 18 823,45 -540 240,14 -17 768,72 32 068,14 1 054,73
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 447 120,82 14 672,93 -396 477,14 -13 040,30 50 643,68 1 632,63
Aktíva 48 575,41 1 597,67 -53 361,53 -1 755,08 -4 786,12 -157,42
Pasíva 398 545,41 13 075,26 -343 115,61 -11 285,21 55 429,80 1 790,05
FINANČNÉ DERIVÁTY 1 188 969,38 39 105,69 -1 192 076,15 -39 207,87 -3 106,77 -102,18
Aktíva 546 663,68 17 979,99 -550 624,59 -18 110,27 -3 960,91 -130,28
Pasíva 642 305,70 21 125,70 -641 451,56 -21 097,60 854,14 28,09
OSTATNÉ INVESTÍCIE 1 764 657,63 58 029,74 -1 913 084,09 -62 904,40 -148 426,47 -4 874,66
Dlhodobé 272 868,80 8 973,82 -254 178,63 -8 359,80 18 690,17 614,02
Aktíva 64 627,21 2 124,67 -59 422,75 -1 954,49 5 204,46 170,18
Pasíva 208 241,59 6 849,15 -194 755,88 -6 405,30 13 485,71 443,85
Krátkodobé 1 491 788,83 49 055,92 -1 658 905,46 -54 544,60 -167 116,63 -5 488,69
Aktíva 889 005,00 29 239,74 -962 768,15 -31 665,84 -73 763,15 -2 426,10
Pasíva 602 783,83 19 816,18 -696 137,31 -22 878,77 -93 353,48 -3 062,59
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 4 074 973,35 133 983,91 -4 085 035,03 -134 340,76 -10 061,68 -356,85
CHYBY A OMYLY 8 479,52 288,45
CELKOVÁ BILANCIA -123 211,30 -4 052,70 40 748,50 1 324,10 -82 462,80 -2 728,60
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 123 211,30 4 052,70 -40 748,50 -1 324,10 82 462,80 2 728,60
Vklady 0,00 0,00 -40 748,50 -1 324,10 -40 748,50 -1 324,10
Cenné papiere 123 211,30 4 052,70 0,00 0,00 123 211,30 4 052,70
Obligácie a zmenky 75 318,40 2 479,10 0,00 0,00 75 318,40 2 479,10
Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 47 892,90 1 573,60 0,00 0,00 47 892,90 1 573,60
REZERVNÉ AKTÍVA 123 211,30 4 052,70 -40 748,50 -1 324,10 82 462,80 2 728,60
Použitý kurz: USD = 30,404 Sk