en en

Platobná bilancia SR - január až september 2006

Revízia údajov – február 2010
Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 886 587,98 29 254,54 938 111,23 30 954,64 -51 523,25 -1 700,10
SLUŽBY 116 050,65 3 829,30 100 539,67 3 317,48 15 510,98 511,81
Doprava 40 367,93 1 332,01 25 680,79 847,38 14 687,14 484,63
Cestovný ruch 32 957,80 1 087,50 23 507,24 775,66 9 450,57 311,84
Iné služby celkom 42 724,92 1 409,78 51 351,64 1 694,44 -8 626,72 -284,65
VÝNOSY 46 795,57 1 544,10 107 955,66 3 562,19 -61 160,09 -2 018,09
Kompenzácie pracovníkov 23 400,00 772,12 1 049,68 34,64 22 350,32 737,49
Výnosy z investícii 23 395,57 771,98 106 905,98 3 527,55 -83 510,41 -2 755,57
BEŽNÉ TRANSFÉRY 35 978,54 1 187,18 36 433,54 1 202,19 -455,00 -15,01
BEŽNÝ ÚČET 1 085 412,73 35 815,11 1 183 040,09 39 036,50 -97 627,36 -3 221,39
KAPITÁLOVÝ ÚČET 967,31 31,92 1 664,47 54,92 -697,16 -23,00
FINANČNÝ ÚČET 4 614 018,17 152 201,34 -4 616 200,05 -152 302,89 -2 181,88 -101,54
PRIAME INVESTÍCIE 776 415,54 25 619,20 -675 542,91 -22 290,73 100 872,63 3 328,47
V zahraniči (priamy investor = rezident) 29 773,20 982,42 -42 757,58 -1 410,86 -12 984,38 -428,44
Majetková účasť 389,22 12,84 -9 303,09 -306,97 -8 913,87 -294,13
Reinvestovaný zisk 0,00 0,00 -3 590,10 -118,46 -3 590,10 -118,46
Ostatný kapitál 29 383,98 969,58 -29 864,39 -985,43 -480,41 -15,85
V SR (podnik priamej investície = rezident) 746 642,34 24 636,78 -632 785,33 -20 879,87 113 857,01 3 756,91
Majetková účasť 61 016,35 2 013,34 -5 318,88 -175,51 55 697,47 1 837,84
Reinvestovaný zisk 24 675,98 814,23 0,00 0,00 24 675,98 814,23
Ostatný kapitál 660 950,01 21 809,21 -627 466,45 -20 704,36 33 483,57 1 104,85
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 504 691,56 16 616,13 -455 919,42 -15 043,87 48 772,14 1 572,27
Aktíva 54 528,79 1 799,27 -58 383,18 -1 926,46 -3 854,39 -127,18
Pasíva 450 162,77 14 816,86 -397 536,24 -13 117,41 52 626,53 1 699,45
FINANČNÉ DERIVÁTY 1 350 019,75 44 546,29 -1 354 112,65 -44 681,34 -4 092,90 -135,05
Aktíva 637 199,87 21 025,54 -640 404,98 -21 131,29 -3 205,11 -105,76
Pasíva 712 819,88 23 520,75 -713 707,67 -23 550,05 -887,79 -29,29
OSTATNÉ INVESTÍCIE 1 982 891,31 65 419,72 -2 130 625,07 -70 286,95 -147 733,75 -4 867,23
Dlhodobé 330 184,78 10 897,30 -314 773,68 -10 386,66 15 411,09 510,64
Aktíva 65 886,55 2 172,99 -61 511,89 -2 029,75 4 374,66 143,25
Pasíva 264 298,23 8 724,31 -253 261,79 -8 356,92 11 036,44 367,39
Krátkodobé 1 652 706,54 54 522,42 -1 815 851,38 -59 900,29 -163 144,85 -5 377,87
Aktíva 970 856,00 32 035,11 -1 040 320,99 -34 327,23 -69 464,99 -2 292,12
Pasíva 681 850,54 22 487,31 -775 530,39 -25 573,06 -93 679,86 -3 085,75
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 4 614 985,48 152 233,26 -4 617 864,52 -152 357,81 -2 879,04 -124,55
CHYBY A OMYLY 20 210,30 690,23
CELKOVÁ BILANCIA -97 254,50 -3 206,10 16 958,40 550,40 -80 296,10 -2 655,70
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 97 254,50 3 206,10 -16 958,40 -550,40 80 296,10 2 655,70
Vklady 0,00 0,00 -16 958,40 -550,40 -16 958,40 -550,40
Cenné papiere 97 254,50 3 206,10 0,00 0,00 97 254,50 3 206,10
Obligácie a zmenky 80 452,90 2 646,00 0,00 0,00 80 452,90 2 646,00
Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 16 801,60 560,10 0,00 0,00 16 801,60 560,10
REZERVNÉ AKTÍVA 97 254,50 3 206,10 -16 958,40 -550,40 80 296,10 2 655,70
Použitý kurz: USD = 30,306 Sk