en en

Platobná bilancia SR - január až október 2006

Revízia údajov – február 2010
Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 1 013 027,73 33 552,85 1 069 120,83 35 410,73 -56 093,10 -1 857,88
SLUŽBY 129 063,88 4 274,77 112 653,75 3 731,24 16 410,13 543,53
Doprava 44 516,78 1 474,46 28 918,70 957,83 15 598,08 516,63
Cestovný ruch 36 835,14 1 220,03 26 365,11 873,25 10 470,03 346,78
Iné služby celkom 47 711,95 1 580,28 57 369,93 1 900,17 -9 657,98 -319,89
VÝNOSY 51 045,26 1 690,69 115 219,64 3 816,23 -64 174,38 -2 125,54
Kompenzácie pracovníkov 26 000,00 861,16 1 162,71 38,51 24 837,29 822,64
Výnosy z investícii 25 045,26 829,53 114 056,93 3 777,72 -89 011,67 -2 948,19
BEŽNÉ TRANSFÉRY 38 803,31 1 285,22 40 180,26 1 330,82 -1 376,95 -45,61
BEŽNÝ ÚČET 1 231 940,18 40 803,53 1 337 174,48 44 289,03 -105 234,30 -3 485,50
KAPITÁLOVÝ ÚČET 980,67 32,48 1 734,01 57,43 -753,35 -24,95
FINANČNÝ ÚČET 5 171 850,34 171 244,80 -5 164 191,97 -171 025,55 7 658,36 219,25
PRIAME INVESTÍCIE 880 485,39 29 162,87 -772 498,20 -25 586,19 107 987,19 3 576,68
V zahraniči (priamy investor = rezident) 31 951,93 1 058,29 -45 682,10 -1 513,05 -13 730,17 -454,76
Majetková účasť 508,57 16,84 -9 544,36 -316,12 -9 035,80 -299,28
Reinvestovaný zisk 0,00 0,00 -3 989,00 -132,12 -3 989,00 -132,12
Ostatný kapitál 31 443,36 1 041,45 -32 148,74 -1 064,81 -705,37 -23,36
V SR (podnik priamej investície = rezident) 848 533,46 28 104,58 -726 816,10 -24 073,14 121 717,35 4 031,44
Majetková účasť 63 128,77 2 090,91 -5 483,67 -181,63 57 645,10 1 909,28
Reinvestovaný zisk 27 417,75 908,11 0,00 0,00 27 417,75 908,11
Ostatný kapitál 757 986,93 25 105,56 -721 332,43 -23 891,51 36 654,50 1 214,05
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 561 740,84 18 563,88 -511 251,27 -16 933,34 50 489,57 1 630,55
Aktíva 61 227,04 2 027,92 -62 052,50 -2 055,26 -825,45 -27,34
Pasíva 500 513,80 16 535,96 -449 198,77 -14 878,07 51 315,03 1 657,89
FINANČNÉ DERIVÁTY 1 531 409,34 50 722,35 -1 534 183,21 -50 814,23 -2 773,87 -91,87
Aktíva 731 485,17 24 227,78 -737 304,65 -24 420,53 -5 819,48 -192,75
Pasíva 799 924,17 26 494,57 -796 878,56 -26 393,70 3 045,61 100,87
OSTATNÉ INVESTÍCIE 2 198 214,77 72 795,69 -2 346 259,29 -77 691,80 -148 044,52 -4 896,10
Dlhodobé 355 340,75 11 771,01 -338 753,54 -11 219,68 16 587,20 551,33
Aktíva 84 657,02 2 802,74 -79 243,72 -2 624,71 5 413,30 178,03
Pasíva 270 683,73 8 968,27 -259 509,82 -8 594,97 11 173,90 373,29
Krátkodobé 1 842 874,02 61 024,68 -2 007 505,75 -66 472,11 -164 631,73 -5 447,43
Aktíva 1 085 183,00 35 942,73 -1 154 414,74 -38 235,78 -69 231,74 -2 293,05
Pasíva 757 691,02 25 081,95 -853 091,01 -28 236,33 -95 399,99 -3 154,38
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 5 172 831,00 171 277,28 -5 165 925,99 -171 082,98 6 905,01 194,30
CHYBY A OMYLY 16 330,99 577,00
CELKOVÁ BILANCIA -81 998,30 -2 714,20 0,00 0,00 -81 998,30 -2 714,20
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 81 998,30 2 714,20 0,00 0,00 81 998,30 2 714,20
Vklady 13 265,70 439,10 0,00 0,00 13 265,70 439,10
Cenné papiere 68 732,60 2 275,10 0,00 0,00 68 732,60 2 275,10
Obligácie a zmenky 67 841,60 2 245,50 0,00 0,00 67 841,60 2 245,50
Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 891,00 29,60 0,00 0,00 891,00 29,60
REZERVNÉ AKTÍVA 81 998,30 2 714,20 0,00 0,00 81 998,30 2 714,20
Použitý kurz: USD = 30,192 Sk