en en

Platobná bilancia SR - január až november 2006

Revízia údajov – február 2010
Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 1 133 671,58 37 799,13 1 199 219,43 39 984,64 -65 547,85 -2 185,51
SLUŽBY 140 749,70 4 692,91 124 141,47 4 139,15 16 608,23 553,76
Doprava 48 799,47 1 627,08 32 228,00 1 074,55 16 571,47 552,53
Cestovný ruch 40 093,18 1 336,80 28 960,89 965,62 11 132,28 371,18
Iné služby celkom 51 857,05 1 729,03 62 952,57 2 098,98 -11 095,53 -369,95
VÝNOSY 55 907,13 1 864,07 121 572,31 4 053,49 -65 665,18 -2 189,42
Kompenzácie pracovníkov 29 100,00 970,26 1 265,96 42,21 27 834,04 928,05
Výnosy z investícii 26 807,13 893,81 120 306,35 4 011,28 -93 499,22 -3 117,47
BEŽNÉ TRANSFÉRY 43 216,99 1 440,95 44 466,18 1 482,60 -1 249,20 -41,65
BEŽNÝ ÚČET 1 373 545,39 45 797,06 1 489 399,39 49 659,89 -115 854,00 -3 862,83
KAPITÁLOVÝ ÚČET 1 067,25 35,58 1 919,70 64,01 -852,44 -28,42
FINANČNÝ ÚČET 5 880 118,06 195 989,11 -5 861 567,81 -195 413,41 18 550,25 575,70
PRIAME INVESTÍCIE 983 913,62 32 805,87 -869 918,52 -29 005,02 113 995,10 3 800,85
V zahraniči (priamy investor = rezident) 35 811,10 1 194,02 -48 276,19 -1 609,64 -12 465,09 -415,61
Majetková účasť 2 851,08 95,06 -9 875,37 -329,27 -7 024,29 -234,21
Reinvestovaný zisk 0,00 0,00 -4 387,90 -146,30 -4 387,90 -146,30
Ostatný kapitál 32 960,02 1 098,96 -34 012,92 -1 134,07 -1 052,90 -35,11
V SR (podnik priamej investície = rezident) 948 102,52 31 611,85 -821 642,32 -27 395,38 126 460,19 4 216,46
Majetková účasť 63 955,27 2 132,41 -5 497,49 -183,30 58 457,78 1 949,11
Reinvestovaný zisk 30 159,53 1 005,59 0,00 0,00 30 159,53 1 005,59
Ostatný kapitál 853 987,72 28 473,85 -816 144,83 -27 212,08 37 842,89 1 261,77
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 625 830,92 20 816,56 -570 562,48 -19 023,82 55 268,44 1 792,74
Aktíva 68 340,34 2 278,62 -66 729,88 -2 224,92 1 610,46 53,70
Pasíva 557 490,58 18 537,94 -503 832,60 -16 798,90 53 657,99 1 739,04
FINANČNÉ DERIVÁTY 1 721 698,83 57 405,27 -1 724 620,50 -57 502,68 -2 921,68 -97,42
Aktíva 824 008,96 27 474,29 -833 766,46 -27 799,63 -9 757,50 -325,34
Pasíva 897 689,87 29 930,98 -890 854,04 -29 703,06 6 835,82 227,92
OSTATNÉ INVESTÍCIE 2 548 674,69 84 961,41 -2 696 466,31 -89 881,89 -147 791,62 -4 920,48
Dlhodobé 438 027,35 14 605,53 -414 861,67 -13 831,33 23 165,68 774,21
Aktíva 97 410,17 3 246,57 -92 501,74 -3 084,26 4 908,43 162,31
Pasíva 340 617,18 11 358,96 -322 359,92 -10 747,07 18 257,25 611,89
Krátkodobé 2 110 647,34 70 355,88 -2 281 604,64 -76 050,56 -170 957,30 -5 694,68
Aktíva 1 264 903,00 42 174,68 -1 315 003,68 -43 845,15 -50 100,68 -1 670,47
Pasíva 845 744,34 28 181,20 -966 600,96 -32 205,41 -120 856,62 -4 024,21
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 5 881 185,31 196 024,70 -5 863 487,50 -195 477,42 17 697,81 547,28
CHYBY A OMYLY 17 564,59 653,75
CELKOVÁ BILANCIA -80 591,60 -2 661,80 0,00 0,00 -80 591,60 -2 661,80
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 80 591,60 2 661,80 0,00 0,00 80 591,60 2 661,80
Vklady 15 213,90 514,70 0,00 0,00 15 213,90 514,70
Cenné papiere 65 377,70 2 147,10 0,00 0,00 65 377,70 2 147,10
Obligácie a zmenky 62 592,70 2 083,60 0,00 0,00 62 592,70 2 083,60
Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 2 785,00 63,50 0,00 0,00 2 785,00 63,50
REZERVNÉ AKTÍVA 80 591,60 2 661,80 0,00 0,00 80 591,60 2 661,80
Použitý kurz: USD = 29,992 Sk