en en

Platobná bilancia SR - január až december 2006

Revízia údajov – február 2010
Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 1 231 898,07 41 444,56 1 309 082,35 44 041,26 -77 184,28 -2 596,70
SLUŽBY 160 636,51 5 404,27 138 182,03 4 648,84 22 454,47 755,43
Doprava 56 524,89 1 901,66 35 285,24 1 187,10 21 239,65 714,56
Cestovný ruch 44 985,24 1 513,43 31 349,43 1 054,68 13 635,82 458,75
Iné služby celkom 59 126,38 1 989,18 71 547,37 2 407,06 -12 421,00 -417,88
VÝNOSY 61 032,75 2 053,32 134 718,51 4 532,31 -73 685,75 -2 479,00
Kompenzácie pracovníkov 32 200,00 1 083,30 1 412,85 47,53 30 787,15 1 035,77
Výnosy z investícii 28 832,75 970,02 133 305,65 4 484,78 -104 472,90 -3 514,77
BEŽNÉ TRANSFÉRY 48 169,19 1 620,55 49 784,84 1 674,90 -1 615,65 -54,36
BEŽNÝ ÚČET 1 501 736,52 50 522,69 1 631 767,73 54 897,31 -130 031,21 -4 374,62
KAPITÁLOVÝ ÚČET 1 117,50 37,60 2 333,58 78,51 -1 216,08 -40,91
FINANČNÝ ÚČET 6 639 880,84 223 299,42 -6 594 980,01 -221 843,08 44 900,83 1 456,35
PRIAME INVESTÍCIE 1 097 782,60 36 932,53 -973 609,50 -32 755,00 124 173,10 4 177,54
V zahraniči (priamy investor = rezident) 40 927,60 1 376,92 -56 113,80 -1 887,83 -15 186,20 -510,91
Majetková účasť 5 512,20 185,45 -14 924,50 -502,10 -9 412,30 -316,66
Reinvestovaný zisk 0,00 0,00 -4 786,80 -161,04 -4 786,80 -161,04
Ostatný kapitál 35 415,40 1 191,47 -36 402,50 -1 224,68 -987,10 -33,21
V SR (podnik priamej investície = rezident) 1 056 855,00 35 555,61 -917 495,70 -30 867,17 139 359,30 4 688,44
Majetková účasť 70 177,40 2 360,97 -5 890,90 -198,19 64 286,50 2 162,78
Reinvestovaný zisk 32 901,30 1 106,89 0,00 0,00 32 901,30 1 106,89
Ostatný kapitál 953 776,30 32 087,75 -911 604,80 -30 668,98 42 171,50 1 418,77
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 685 307,49 22 994,37 -637 072,10 -21 432,92 48 235,39 1 561,45
Aktíva 73 482,69 2 472,17 -79 135,01 -2 662,33 -5 652,33 -190,16
Pasíva 611 824,80 20 522,20 -557 937,08 -18 770,59 53 887,72 1 751,61
FINANČNÉ DERIVÁTY 2 027 091,80 68 197,14 -2 031 909,55 -68 359,22 -4 817,75 -162,08
Aktíva 994 180,70 33 447,07 -1 006 578,32 -33 864,16 -12 397,61 -417,09
Pasíva 1 032 911,10 34 750,07 -1 025 331,24 -34 495,06 7 579,86 255,01
OSTATNÉ INVESTÍCIE 2 829 698,95 95 175,38 -2 952 388,86 -99 295,94 -122 689,90 -4 120,56
Dlhodobé 517 314,59 17 403,42 -498 706,78 -16 775,76 18 607,81 627,66
Aktíva 100 234,23 3 370,75 -94 953,25 -3 194,53 5 280,98 176,21
Pasíva 417 080,36 14 032,67 -403 753,54 -13 581,22 13 326,83 451,45
Krátkodobé 2 312 384,36 77 771,96 -2 453 682,08 -82 520,18 -141 297,72 -4 748,22
Aktíva 1 385 332,00 46 606,51 -1 423 753,52 -47 899,12 -38 421,52 -1 292,61
Pasíva 927 052,36 31 165,45 -1 029 928,56 -34 621,06 -102 876,20 -3 455,61
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 6 640 998,34 223 337,02 -6 597 313,59 -221 921,58 43 684,75 1 415,43
CHYBY A OMYLY 8 250,56 392,09
CELKOVÁ BILANCIA -78 095,90 -2 567,10 0,00 0,00 -78 095,90 -2 567,10
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 78 095,90 2 567,10 0,00 0,00 78 095,90 2 567,10
Vklady 4 674,90 152,90 0,00 0,00 4 674,90 152,90
Cenné papiere 73 421,00 2 414,20 0,00 0,00 73 421,00 2 414,20
Obligácie a zmenky 68 333,00 2 286,40 0,00 0,00 68 333,00 2 286,40
Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 5 088,00 127,80 0,00 0,00 5 088,00 127,80
REZERVNÉ AKTÍVA 78 095,90 2 567,10 0,00 0,00 78 095,90 2 567,10
Použitý kurz: USD = 29,724 Sk