en en

Platobná bilancia SR - január až február 2007

Revízia údajov – február 2010
Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 216 486,70 8 147,79 209 825,53 7 897,08 6 661,17 250,70
SLUŽBY 23 057,79 867,81 22 871,48 860,80 186,31 7,01
Doprava 8 020,75 301,87 6 237,39 234,75 1 783,36 67,12
Cestovný ruch 6 778,57 255,12 5 082,28 191,28 1 696,29 63,84
Iné služby celkom 8 258,48 310,82 11 551,82 434,77 -3 293,34 -123,95
VÝNOSY 10 666,42 401,45 7 661,99 288,37 3 004,43 113,08
Kompenzácie pracovníkov 6 000,00 225,82 211,41 7,96 5 788,59 217,86
Výnosy z investícii 4 666,42 175,63 7 450,57 280,41 -2 784,15 -104,79
BEŽNÉ TRANSFÉRY 7 707,22 290,07 9 609,87 361,68 -1 902,66 -71,61
BEŽNÝ ÚČET 257 918,13 9 707,12 249 968,87 9 407,94 7 949,26 299,18
KAPITÁLOVÝ ÚČET 4 151,35 156,24 281,69 10,60 3 869,66 145,64
FINANČNÝ ÚČET 1 172 230,65 44 118,79 -1 180 622,16 -44 433,95 -8 391,51 -315,16
PRIAME INVESTÍCIE 173 641,50 6 535,25 -166 559,31 -6 268,70 7 082,19 266,55
V zahraniči (priamy investor = rezident) 4 853,14 182,65 -6 383,18 -240,24 -1 530,04 -57,59
Majetková účasť 10,93 0,41 -76,44 -2,88 -65,51 -2,47
Reinvestovaný zisk 0,00 0,00 -495,85 -18,66 -495,85 -18,66
Ostatný kapitál 4 842,21 182,24 -5 810,89 -218,70 -968,68 -36,46
V SR (podnik priamej investície = rezident) 168 788,36 6 352,59 -160 176,13 -6 028,46 8 612,23 324,13
Majetková účasť 2 011,38 75,70 -2 197,88 -82,72 -186,50 -7,02
Reinvestovaný zisk 3 436,33 129,33 0,00 0,00 3 436,33 129,33
Ostatný kapitál 163 340,65 6 147,56 -157 978,25 -5 945,74 5 362,40 201,82
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 74 202,74 2 792,73 -98 522,81 -3 708,05 -24 320,08 -915,32
Aktíva 10 735,82 404,06 -13 643,29 -513,48 -2 907,46 -109,43
Pasíva 63 466,91 2 388,67 -84 879,53 -3 194,56 -21 412,61 -805,89
FINANČNÉ DERIVÁTY 473 160,67 17 808,08 -471 136,00 -17 731,88 2 024,66 76,20
Aktíva 244 624,78 9 206,80 -241 054,17 -9 072,42 3 570,61 134,39
Pasíva 228 535,89 8 601,28 -230 081,84 -8 659,46 -1 545,95 -58,18
OSTATNÉ INVESTÍCIE 451 225,75 16 982,73 -444 404,04 -16 725,32 6 821,71 257,41
Dlhodobé 88 583,37 3 333,96 -86 054,31 -3 238,32 2 529,06 95,64
Aktíva 1 679,18 63,20 -3 410,32 -128,35 -1 731,14 -65,15
Pasíva 86 904,19 3 270,76 -82 643,99 -3 109,97 4 260,19 160,80
Krátkodobé 362 642,38 13 648,77 -358 349,73 -13 487,01 4 292,65 161,77
Aktíva 195 573,77 7 360,70 -199 743,58 -7 517,64 -4 169,81 -156,94
Pasíva 167 068,62 6 288,07 -158 606,15 -5 969,37 8 462,46 318,70
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 1 176 382,01 44 275,03 -1 180 903,86 -44 444,55 -4 521,85 -169,52
CHYBY A OMYLY 13 283,49 512,04
CELKOVÁ BILANCIA 0,00 0,00 16 710,90 641,70 16 710,90 641,70
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 -0,30 0,00 -0,30 0,00
SDR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 0,00 0,00 -16 710,60 -641,70 -16 710,60 -641,70
Vklady 0,00 0,00 -7 421,40 -284,00 -7 421,40 -284,00
Cenné papiere 0,00 0,00 -9 289,20 -357,70 -9 289,20 -357,70
Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -303,20 -13,00 -303,20 -13,00
Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 0,00 0,00 -8 986,00 -344,70 -8 986,00 -344,70
REZERVNÉ AKTÍVA 0,00 0,00 -16 710,90 -641,70 -16 710,90 -641,70
Použitý kurz: USD = 26,570 Sk