en en

Platobná bilancia SR - január až apríl 2007

Revízia údajov – február 2010
Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 447 074,45 17 260,90 438 852,90 16 943,47 8 221,54 317,42
SLUŽBY 49 659,21 1 917,27 45 862,79 1 770,70 3 796,42 146,57
Doprava 16 260,48 627,79 12 716,83 490,98 3 543,65 136,82
Cestovný ruch 14 873,27 574,24 10 544,71 407,12 4 328,56 167,12
Iné služby celkom 18 525,46 715,24 22 601,25 872,60 -4 075,78 -157,36
VÝNOSY 19 888,08 767,85 18 791,84 725,53 1 096,24 42,32
Kompenzácie pracovníkov 12 000,00 463,30 496,88 19,18 11 503,12 444,12
Výnosy z investícii 7 888,08 304,55 18 294,96 706,34 -10 406,88 -401,79
BEŽNÉ TRANSFÉRY 11 622,09 448,71 17 253,77 666,14 -5 631,68 -217,43
BEŽNÝ ÚČET 528 243,83 20 394,73 520 761,31 20 105,84 7 482,53 288,89
KAPITÁLOVÝ ÚČET 5 122,17 197,76 550,79 21,27 4 571,38 176,49
FINANČNÝ ÚČET 2 440 494,57 94 223,75 -2 359 803,47 -91 109,96 80 691,10 3 113,79
PRIAME INVESTÍCIE 361 790,98 13 968,22 -356 927,93 -13 780,47 4 863,05 187,76
V zahraniči (priamy investor = rezident) 10 953,07 422,88 -12 888,92 -497,62 -1 935,84 -74,74
Majetková účasť 14,90 0,58 -1 008,41 -38,93 -993,51 -38,36
Reinvestovaný zisk 0,00 0,00 -991,70 -38,29 -991,70 -38,29
Ostatný kapitál 10 938,17 422,31 -10 888,81 -420,40 49,37 1,91
V SR (podnik priamej investície = rezident) 350 837,91 13 545,34 -344 039,02 -13 282,85 6 798,89 262,50
Majetková účasť 6 816,70 263,18 -3 593,76 -138,75 3 222,94 124,43
Reinvestovaný zisk 6 872,67 265,34 0,00 0,00 6 872,67 265,34
Ostatný kapitál 337 148,54 13 016,82 -340 445,26 -13 144,10 -3 296,71 -127,28
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 170 690,41 6 590,11 -183 707,77 -7 092,69 -13 017,36 -502,58
Aktíva 20 720,13 799,97 -30 159,17 -1 164,40 -9 439,04 -364,43
Pasíva 149 970,28 5 790,13 -153 548,60 -5 928,29 -3 578,32 -138,15
FINANČNÉ DERIVÁTY 982 986,22 37 951,67 -981 464,03 -37 892,90 1 522,18 58,77
Aktíva 483 621,33 18 671,92 -481 783,39 -18 600,96 1 837,94 70,96
Pasíva 499 364,89 19 279,75 -499 680,64 -19 291,94 -315,76 -12,19
OSTATNÉ INVESTÍCIE 925 026,97 35 713,75 -837 703,74 -32 343,90 87 323,23 3 369,84
Dlhodobé 146 095,13 5 641,78 -143 886,63 -5 556,57 2 208,50 85,21
Aktíva 3 951,34 152,56 -6 601,74 -254,88 -2 650,41 -102,33
Pasíva 142 143,80 5 489,23 -137 284,89 -5 301,69 4 858,91 187,54
Krátkodobé 778 931,84 30 071,96 -693 817,11 -26 787,33 85 114,72 3 284,63
Aktíva 405 320,68 15 648,84 -403 508,78 -15 578,89 1 811,91 69,96
Pasíva 373 611,15 14 423,12 -290 308,34 -11 208,44 83 302,82 3 214,68
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 2 445 616,74 94 421,51 -2 360 354,26 -91 131,23 85 262,48 3 290,28
CHYBY A OMYLY 6 908,00 350,33
CELKOVÁ BILANCIA 0,00 0,00 99 653,00 3 929,50 99 653,00 3 929,50
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 -0,30 0,00 -0,30 0,00
SDR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 0,00 0,00 -99 652,70 -3 929,50 -99 652,70 -3 929,50
Vklady 0,00 0,00 -38 772,90 -1 525,90 -38 772,90 -1 525,90
Cenné papiere 0,00 0,00 -60 879,80 -2 403,60 -60 879,80 -2 403,60
Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -22 447,90 -888,20 -22 447,90 -888,20
Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 0,00 0,00 -38 431,90 -1 515,40 -38 431,90 -1 515,40
REZERVNÉ AKTÍVA 0,00 0,00 -99 653,00 -3 929,50 -99 653,00 -3 929,50
Použitý kurz: USD = 25,901 Sk