en en

Platobná bilancia SR - január až jún 2007

Revízia údajov – február 2010
Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 686 127,52 26 749,61 684 849,52 26 699,79 1 278,01 49,82
SLUŽBY 79 362,46 3 094,05 72 575,97 2 829,47 6 786,50 264,58
Doprava 25 637,05 999,50 20 994,52 818,50 4 642,53 181,00
Cestovný ruch 22 719,90 885,77 17 289,01 674,04 5 430,89 211,73
Iné služby celkom 31 005,51 1 208,79 34 292,44 1 336,94 -3 286,92 -128,15
VÝNOSY 29 067,02 1 133,22 54 144,66 2 110,90 -25 077,64 -977,69
Kompenzácie pracovníkov 18 000,00 701,75 802,75 31,30 17 197,25 670,46
Výnosy z investícii 11 067,02 431,46 53 341,91 2 079,61 -42 274,89 -1 648,14
BEŽNÉ TRANSFÉRY 18 026,62 702,79 25 340,52 987,93 -7 313,90 -285,14
BEŽNÝ ÚČET 812 583,63 31 679,67 836 910,67 32 628,10 -24 327,04 -948,42
KAPITÁLOVÝ ÚČET 6 347,62 247,47 963,52 37,56 5 384,10 209,91
FINANČNÝ ÚČET 3 591 871,22 140 083,57 -3 490 792,48 -136 092,54 101 078,73 3 991,03
PRIAME INVESTÍCIE 605 938,34 23 623,33 -582 870,24 -22 723,99 23 068,10 899,34
V zahraniči (priamy investor = rezident) 18 599,14 725,11 -19 542,67 -761,90 -943,53 -36,78
Majetková účasť 395,36 15,41 -1 146,59 -44,70 -751,22 -29,29
Reinvestovaný zisk 0,00 0,00 -1 487,55 -57,99 -1 487,55 -57,99
Ostatný kapitál 18 203,77 709,70 -16 908,53 -659,20 1 295,24 50,50
V SR (podnik priamej investície = rezident) 587 339,20 22 898,21 -563 327,57 -21 962,09 24 011,63 936,13
Majetková účasť 18 610,12 725,54 -4 182,12 -163,05 14 428,00 562,50
Reinvestovaný zisk 10 309,00 401,91 0,00 0,00 10 309,00 401,91
Ostatný kapitál 558 420,08 21 770,76 -559 145,45 -21 799,04 -725,37 -28,28
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 225 042,37 8 824,36 -222 336,13 -8 668,08 2 706,24 156,28
Aktíva 32 057,11 1 249,79 -44 493,90 -1 734,65 -12 436,78 -484,86
Pasíva 192 985,26 7 574,57 -177 842,24 -6 933,42 15 143,02 641,14
FINANČNÉ DERIVÁTY 1 388 161,61 54 119,36 -1 387 862,13 -54 107,69 299,47 11,68
Aktíva 685 065,40 26 708,20 -679 577,03 -26 494,23 5 488,37 213,97
Pasíva 703 096,21 27 411,16 -708 285,10 -27 613,45 -5 188,90 -202,30
OSTATNÉ INVESTÍCIE 1 372 728,91 53 516,53 -1 297 723,98 -50 592,80 75 004,93 2 923,73
Dlhodobé 227 706,60 8 878,40 -225 686,79 -8 798,56 2 019,81 79,84
Aktíva 9 286,57 362,05 -12 446,63 -485,25 -3 160,06 -123,20
Pasíva 218 420,03 8 516,35 -213 240,16 -8 313,31 5 179,87 203,04
Krátkodobé 1 145 022,31 44 638,13 -1 072 037,19 -41 794,24 72 985,12 2 843,89
Aktíva 620 803,92 24 202,88 -617 144,92 -24 060,23 3 659,00 142,65
Pasíva 524 218,39 20 435,25 -454 892,27 -17 734,01 69 326,12 2 701,24
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 3 598 218,84 140 331,04 -3 491 756,00 -136 130,11 106 462,84 4 200,94
CHYBY A OMYLY 16 342,20 627,79
CELKOVÁ BILANCIA 0,00 0,00 98 478,00 3 880,30 98 478,00 3 880,30
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 -0,30 0,00 -0,30 0,00
SDR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 0,00 0,00 -98 477,70 -3 880,30 -98 477,70 -3 880,30
Vklady 0,00 0,00 -43 193,90 -1 687,40 -43 193,90 -1 687,40
Cenné papiere 0,00 0,00 -55 283,80 -2 192,90 -55 283,80 -2 192,90
Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -14 524,90 -588,20 -14 524,90 -588,20
Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 0,00 0,00 -40 758,90 -1 604,70 -40 758,90 -1 604,70
REZERVNÉ AKTÍVA 0,00 0,00 -98 478,00 -3 880,30 -98 478,00 -3 880,30
Použitý kurz: USD = 25,650 Sk