en en

Platobná bilancia SR - január až júl 2007

Revízia údajov – február 2010
Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 800 855,31 31 459,14 801 017,32 31 465,50 -162,01 -6,36
SLUŽBY 96 723,46 3 799,48 88 275,44 3 467,63 8 448,01 331,85
Doprava 30 476,32 1 197,17 25 184,94 989,31 5 291,38 207,86
Cestovný ruch 27 625,03 1 085,16 21 719,02 853,16 5 906,02 232,00
Iné služby celkom 38 622,10 1 517,15 41 371,49 1 625,15 -2 749,38 -108,00
VÝNOSY 34 069,87 1 338,33 77 055,26 3 026,88 -42 985,39 -1 688,55
Kompenzácie pracovníkov 21 000,00 824,92 937,90 36,84 20 062,10 788,08
Výnosy z investícii 13 069,87 513,41 76 117,36 2 990,04 -63 047,49 -2 476,63
BEŽNÉ TRANSFÉRY 22 983,37 902,83 29 991,21 1 178,11 -7 007,83 -275,28
BEŽNÝ ÚČET 954 632,01 37 499,78 996 339,24 39 138,12 -41 707,23 -1 638,34
KAPITÁLOVÝ ÚČET 7 332,10 288,02 1 020,30 40,08 6 311,80 247,94
FINANČNÝ ÚČET 4 112 866,17 161 600,22 -3 979 651,99 -156 324,25 133 214,18 5 275,97
PRIAME INVESTÍCIE 727 795,22 28 589,20 -685 379,57 -26 923,03 42 415,65 1 666,17
V zahraniči (priamy investor = rezident) 21 613,64 849,03 -23 845,38 -936,69 -2 231,74 -87,67
Majetková účasť 398,34 15,65 -1 840,42 -72,30 -1 442,08 -56,65
Reinvestovaný zisk 0,00 0,00 -1 735,48 -68,17 -1 735,48 -68,17
Ostatný kapitál 21 215,30 833,38 -20 269,48 -796,22 945,82 37,15
V SR (podnik priamej investície = rezident) 706 181,58 27 740,17 -661 534,19 -25 986,34 44 647,38 1 753,84
Majetková účasť 20 472,43 804,20 -5 621,26 -220,81 14 851,17 583,38
Reinvestovaný zisk 12 027,17 472,45 0,00 0,00 12 027,17 472,45
Ostatný kapitál 673 681,98 26 463,53 -655 912,93 -25 765,52 17 769,04 698,00
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 235 349,62 9 285,82 -232 508,42 -9 133,38 2 841,19 152,45
Aktíva 37 796,03 1 484,70 -49 924,33 -1 961,12 -12 128,31 -476,42
Pasíva 197 553,59 7 801,12 -182 584,09 -7 172,25 14 969,50 628,87
FINANČNÉ DERIVÁTY 1 564 610,27 61 460,91 -1 563 608,09 -61 421,54 1 002,18 39,37
Aktíva 781 224,39 30 688,00 -776 443,57 -30 500,20 4 780,81 187,80
Pasíva 783 385,88 30 772,91 -787 164,51 -30 921,34 -3 778,63 -148,43
OSTATNÉ INVESTÍCIE 1 585 111,07 62 264,30 -1 498 155,91 -58 846,30 86 955,16 3 417,99
Dlhodobé 246 078,44 9 667,14 -240 257,72 -9 434,73 5 820,72 232,41
Aktíva 10 400,03 408,53 -16 561,81 -650,58 -6 161,78 -242,05
Pasíva 235 678,41 9 258,60 -223 695,91 -8 784,15 11 982,50 474,46
Krátkodobé 1 339 032,63 52 597,16 -1 257 898,20 -49 411,58 81 134,44 3 185,58
Aktíva 746 204,48 29 312,35 -735 711,92 -28 900,18 10 492,56 412,17
Pasíva 592 828,15 23 284,81 -522 186,28 -20 511,40 70 641,87 2 773,41
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 4 120 198,27 161 888,24 -3 980 672,30 -156 364,33 139 525,97 5 523,91
CHYBY A OMYLY 782,85 -0,17
CELKOVÁ BILANCIA 0,00 0,00 98 601,60 3 885,40 98 601,60 3 885,40
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 -0,30 0,00 -0,30 0,00
SDR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 0,00 0,00 -98 601,30 -3 885,40 -98 601,30 -3 885,40
Vklady 0,00 0,00 -41 058,00 -1 617,60 -41 058,00 -1 617,60
Cenné papiere 0,00 0,00 -57 543,30 -2 267,80 -57 543,30 -2 267,80
Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -11 160,40 -440,10 -11 160,40 -440,10
Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 0,00 0,00 -46 382,90 -1 827,70 -46 382,90 -1 827,70
REZERVNÉ AKTÍVA 0,00 0,00 -98 601,60 -3 885,40 -98 601,60 -3 885,40
Použitý kurz: USD = 25,457 Sk