en en

Platobná bilancia SR - január až august 2007

Revízia údajov – február 2010
Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 909 794,43 35 887,91 914 920,15 36 090,10 -5 125,72 -202,19
SLUŽBY 114 041,84 4 498,51 102 441,62 4 040,93 11 600,22 457,58
Doprava 35 416,22 1 397,03 28 904,04 1 140,15 6 512,18 256,88
Cestovný ruch 32 803,77 1 293,98 25 496,46 1 005,74 7 307,31 288,25
Iné služby celkom 45 821,85 1 807,50 48 041,12 1 895,04 -2 219,27 -87,54
VÝNOSY 38 744,92 1 528,34 86 544,67 3 413,86 -47 799,74 -1 885,52
Kompenzácie pracovníkov 24 000,00 946,71 1 036,21 40,87 22 963,79 905,83
Výnosy z investícii 14 744,92 581,63 85 508,46 3 372,98 -70 763,54 -2 791,35
BEŽNÉ TRANSFÉRY 25 833,39 1 019,03 36 787,73 1 451,14 -10 954,34 -432,11
BEŽNÝ ÚČET 1 088 414,58 42 933,79 1 140 694,16 44 996,02 -52 279,58 -2 062,23
KAPITÁLOVÝ ÚČET 7 703,93 303,89 1 203,33 47,47 6 500,60 256,42
FINANČNÝ ÚČET 4 680 311,98 184 653,39 -4 540 574,79 -179 105,88 139 737,19 5 547,51
PRIAME INVESTÍCIE 846 901,54 33 407,03 -798 569,29 -31 500,50 48 332,25 1 906,52
V zahraniči (priamy investor = rezident) 24 858,54 980,57 -29 515,03 -1 164,25 -4 656,48 -183,68
Majetková účasť 428,15 16,89 -2 776,80 -109,53 -2 348,66 -92,65
Reinvestovaný zisk 0,00 0,00 -1 983,40 -78,24 -1 983,40 -78,24
Ostatný kapitál 24 430,40 963,69 -24 754,82 -976,48 -324,43 -12,80
V SR (podnik priamej investície = rezident) 822 043,00 32 426,45 -769 054,27 -30 336,25 52 988,73 2 090,20
Majetková účasť 22 510,90 887,97 -5 731,61 -226,09 16 779,28 661,88
Reinvestovaný zisk 13 745,33 542,20 0,00 0,00 13 745,33 542,20
Ostatný kapitál 785 786,77 30 996,28 -763 322,65 -30 110,16 22 464,12 886,12
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 246 609,56 9 763,12 -244 010,26 -9 625,27 2 599,31 137,85
Aktíva 41 949,43 1 654,74 -54 645,14 -2 155,54 -12 695,70 -500,80
Pasíva 204 660,13 8 108,38 -189 365,12 -7 469,73 15 295,01 638,65
FINANČNÉ DERIVÁTY 1 801 337,16 71 055,86 -1 799 699,52 -70 991,26 1 637,64 64,60
Aktíva 896 424,21 35 360,51 -890 196,02 -35 114,83 6 228,20 245,68
Pasíva 904 912,94 35 695,35 -909 503,51 -35 876,44 -4 590,56 -181,08
OSTATNÉ INVESTÍCIE 1 785 463,72 70 427,38 -1 698 295,72 -66 988,84 87 167,99 3 438,54
Dlhodobé 253 944,13 10 017,69 -247 628,34 -9 766,92 6 315,79 250,77
Aktíva 11 950,21 471,39 -18 768,06 -740,33 -6 817,84 -268,94
Pasíva 241 993,92 9 546,30 -228 860,28 -9 026,60 13 133,64 519,70
Krátkodobé 1 531 519,58 60 409,69 -1 450 667,38 -57 221,91 80 852,20 3 187,77
Aktíva 857 538,39 33 826,61 -856 548,81 -33 787,57 989,58 39,03
Pasíva 673 981,20 26 583,08 -594 118,57 -23 434,34 79 862,62 3 148,74
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 4 688 015,91 184 957,28 -4 541 778,12 -179 153,35 146 237,79 5 803,93
CHYBY A OMYLY 4 548,89 139,50
CELKOVÁ BILANCIA 0,00 0,00 98 507,10 3 881,20 98 507,10 3 881,20
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 -0,30 0,00 -0,30 0,00
SDR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 0,00 0,00 -98 506,80 -3 881,20 -98 506,80 -3 881,20
Vklady 0,00 0,00 -22 503,10 -884,00 -22 503,10 -884,00
Cenné papiere 0,00 0,00 -76 003,70 -2 997,20 -76 003,70 -2 997,20
Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -14 268,60 -568,90 -14 268,60 -568,90
Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 0,00 0,00 -61 735,10 -2 428,30 -61 735,10 -2 428,30
REZERVNÉ AKTÍVA 0,00 0,00 -98 507,10 -3 881,20 -98 507,10 -3 881,20
Použitý kurz: USD = 25,351 Sk