en en

Platobná bilancia SR - január až september 2007

Revízia údajov – február 2010
Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 1 034 398,70 40 969,53 1 038 328,16 41 125,16 -3 929,46 -155,63
SLUŽBY 127 673,01 5 056,76 116 382,51 4 609,57 11 290,50 447,18
Doprava 39 928,06 1 581,43 32 602,27 1 291,28 7 325,79 290,15
Cestovný ruch 36 564,55 1 448,22 28 989,39 1 148,19 7 575,17 300,03
Iné služby celkom 51 180,40 2 027,11 54 790,85 2 170,11 -3 610,45 -143,00
VÝNOSY 43 899,92 1 738,75 94 481,47 3 742,14 -50 581,55 -2 003,39
Kompenzácie pracovníkov 27 000,00 1 069,39 1 154,38 45,72 25 845,62 1 023,67
Výnosy z investícii 16 899,92 669,36 93 327,09 3 696,42 -76 427,17 -3 027,06
BEŽNÉ TRANSFÉRY 30 651,51 1 214,02 42 362,31 1 677,85 -11 710,80 -463,83
BEŽNÝ ÚČET 1 236 623,13 48 979,05 1 291 554,44 51 154,72 -54 931,31 -2 175,67
KAPITÁLOVÝ ÚČET 8 072,61 319,73 2 385,12 94,47 5 687,49 225,26
FINANČNÝ ÚČET 5 267 891,99 208 673,07 -5 128 131,41 -203 106,78 139 760,58 5 566,29
PRIAME INVESTÍCIE 971 695,40 38 486,03 -927 553,66 -36 737,71 44 141,74 1 748,33
V zahraniči (priamy investor = rezident) 28 463,07 1 127,34 -33 269,57 -1 317,71 -4 806,51 -190,37
Majetková účasť 445,03 17,63 -3 220,74 -127,56 -2 775,71 -109,94
Reinvestovaný zisk 0,00 0,00 -2 231,33 -88,38 -2 231,33 -88,38
Ostatný kapitál 28 018,03 1 109,71 -27 817,51 -1 101,77 200,53 7,94
V SR (podnik priamej investície = rezident) 943 232,33 37 358,69 -894 284,09 -35 420,00 48 948,24 1 938,70
Majetková účasť 25 638,57 1 015,47 -5 828,51 -230,85 19 810,06 784,62
Reinvestovaný zisk 15 463,50 612,46 0,00 0,00 15 463,50 612,46
Ostatný kapitál 902 130,26 35 730,76 -888 455,58 -35 189,15 13 674,68 541,61
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 256 140,87 10 174,90 -252 468,78 -9 999,56 3 672,09 175,35
Aktíva 46 964,63 1 860,13 -59 940,66 -2 374,08 -12 976,03 -513,94
Pasíva 209 176,24 8 314,77 -192 528,12 -7 625,48 16 648,12 689,29
FINANČNÉ DERIVÁTY 2 057 653,28 81 497,67 -2 055 045,18 -81 394,38 2 608,09 103,30
Aktíva 1 037 191,27 41 080,14 -1 031 237,24 -40 844,31 5 954,03 235,82
Pasíva 1 020 462,01 40 417,54 -1 023 807,94 -40 550,06 -3 345,93 -132,52
OSTATNÉ INVESTÍCIE 1 982 402,45 78 514,46 -1 893 063,79 -74 975,14 89 338,66 3 539,32
Dlhodobé 266 286,86 10 547,28 -257 382,55 -10 192,19 8 904,31 355,09
Aktíva 13 748,13 544,52 -21 910,41 -867,81 -8 162,28 -323,28
Pasíva 252 538,73 10 002,76 -235 472,14 -9 324,39 17 066,60 678,37
Krátkodobé 1 716 115,59 67 967,18 -1 635 681,24 -64 782,95 80 434,35 3 184,23
Aktíva 976 819,39 38 688,98 -976 994,24 -38 695,91 -174,85 -6,93
Pasíva 739 296,20 29 278,20 -658 687,00 -26 087,04 80 609,20 3 191,16
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 5 275 964,60 208 992,80 -5 130 516,53 -203 201,25 145 448,07 5 791,56
CHYBY A OMYLY 8 558,14 287,71
CELKOVÁ BILANCIA 0,00 0,00 99 074,90 3 903,60 99 074,90 3 903,60
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 -0,30 0,00 -0,30 0,00
SDR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 0,00 0,00 -99 074,60 -3 903,60 -99 074,60 -3 903,60
Vklady 0,00 0,00 -28 457,30 -1 131,10 -28 457,30 -1 131,10
Cenné papiere 0,00 0,00 -70 617,30 -2 772,50 -70 617,30 -2 772,50
Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -20 709,20 -800,60 -20 709,20 -800,60
Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 0,00 0,00 -49 908,10 -1 971,90 -49 908,10 -1 971,90
REZERVNÉ AKTÍVA 0,00 0,00 -99 074,90 -3 903,60 -99 074,90 -3 903,60
Použitý kurz: USD = 25,248 Sk