en en

Platobná bilancia SR - január až október 2007

Revízia údajov – február 2010
Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 1 177 880,74 46 972,43 1 180 947,29 47 094,72 -3 066,56 -122,29
SLUŽBY 141 721,40 5 651,67 132 007,67 5 264,30 9 713,73 387,37
Doprava 45 013,55 1 795,08 36 912,18 1 472,01 8 101,37 323,07
Cestovný ruch 40 748,39 1 625,00 32 347,31 1 289,97 8 401,08 335,02
Iné služby celkom 55 959,45 2 231,59 62 748,17 2 502,32 -6 788,72 -270,73
VÝNOSY 49 211,60 1 962,50 115 460,81 4 604,43 -66 249,21 -2 641,94
Kompenzácie pracovníkov 30 000,00 1 196,36 1 307,44 52,14 28 692,56 1 144,22
Výnosy z investícii 19 211,60 766,13 114 153,37 4 552,30 -94 941,77 -3 786,16
BEŽNÉ TRANSFÉRY 37 024,64 1 476,50 48 807,73 1 946,39 -11 783,09 -469,90
BEŽNÝ ÚČET 1 405 838,37 56 063,10 1 477 223,50 58 909,85 -71 385,13 -2 846,75
KAPITÁLOVÝ ÚČET 13 824,73 551,31 3 738,29 149,08 10 086,44 402,23
FINANČNÝ ÚČET 5 862 887,30 233 822,06 -5 717 797,62 -228 014,14 145 089,68 5 807,91
PRIAME INVESTÍCIE 1 086 932,67 43 345,54 -1 040 648,67 -41 499,79 46 283,99 1 845,75
V zahraniči (priamy investor = rezident) 31 732,95 1 265,47 -36 603,94 -1 459,72 -4 870,99 -194,25
Majetková účasť 617,88 24,64 -3 231,03 -128,85 -2 613,15 -104,21
Reinvestovaný zisk 0,00 0,00 -2 479,25 -98,87 -2 479,25 -98,87
Ostatný kapitál 31 115,07 1 240,83 -30 893,66 -1 232,00 221,41 8,83
V SR (podnik priamej investície = rezident) 1 055 199,72 42 080,07 -1 004 044,74 -40 040,07 51 154,98 2 040,00
Majetková účasť 28 799,82 1 148,50 -5 915,07 -235,89 22 884,74 912,62
Reinvestovaný zisk 17 181,67 685,18 0,00 0,00 17 181,67 685,18
Ostatný kapitál 1 009 218,23 40 246,38 -998 129,66 -39 804,18 11 088,57 442,20
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 280 125,28 11 191,83 -280 090,29 -11 169,66 34,99 22,17
Aktíva 52 656,76 2 099,89 -68 963,28 -2 750,17 -16 306,52 -650,28
Pasíva 227 468,52 9 091,94 -211 127,01 -8 419,49 16 341,51 672,45
FINANČNÉ DERIVÁTY 2 271 347,54 90 578,54 -2 269 640,94 -90 510,49 1 706,60 68,06
Aktíva 1 132 265,71 45 153,36 -1 128 271,10 -44 994,06 3 994,60 159,30
Pasíva 1 139 081,83 45 425,18 -1 141 369,84 -45 516,42 -2 288,01 -91,24
OSTATNÉ INVESTÍCIE 2 224 481,82 88 706,15 -2 127 417,72 -84 834,21 97 064,10 3 871,94
Dlhodobé 283 074,93 11 288,88 -266 609,23 -10 629,57 16 465,71 659,32
Aktíva 15 796,32 629,94 -23 898,08 -953,03 -8 101,76 -323,09
Pasíva 267 278,62 10 658,95 -242 711,15 -9 676,54 24 567,47 982,41
Krátkodobé 1 941 406,88 77 417,27 -1 860 808,49 -74 204,65 80 598,39 3 212,62
Aktíva 1 094 657,00 43 653,57 -1 115 474,39 -44 483,74 -20 817,39 -830,17
Pasíva 846 749,88 33 763,70 -745 334,11 -29 720,90 101 415,78 4 042,79
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 5 876 712,03 234 373,37 -5 721 535,91 -228 163,22 155 176,12 6 210,15
CHYBY A OMYLY 16 255,21 585,00
CELKOVÁ BILANCIA 0,00 0,00 100 046,20 3 948,40 100 046,20 3 948,40
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 -0,30 0,00 -0,30 0,00
SDR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 0,00 0,00 -100 045,90 -3 948,40 -100 045,90 -3 948,40
Vklady 0,00 0,00 -16 989,60 -680,20 -16 989,60 -680,20
Cenné papiere 0,00 0,00 -83 056,30 -3 268,20 -83 056,30 -3 268,20
Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -29 145,50 -1 125,80 -29 145,50 -1 125,80
Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 0,00 0,00 -53 910,80 -2 142,40 -53 910,80 -2 142,40
REZERVNÉ AKTÍVA 0,00 0,00 -100 046,20 -3 948,40 -100 046,20 -3 948,40
Použitý kurz: USD = 25,076 Sk