en en

Platobná bilancia SR - január až november 2007

Revízia údajov – február 2010
Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 1 316 959,53 52 985,70 1 326 060,63 53 351,87 -9 101,10 -366,17
SLUŽBY 156 666,12 6 303,20 145 426,47 5 850,99 11 239,65 452,21
Doprava 49 926,97 2 008,73 41 187,39 1 657,11 8 739,58 351,62
Cestovný ruch 44 800,07 1 802,46 34 944,81 1 405,95 9 855,26 396,51
Iné služby celkom 61 939,08 2 492,02 69 294,28 2 787,94 -7 355,20 -295,92
VÝNOSY 53 716,43 2 161,19 130 118,34 5 235,10 -76 401,91 -3 073,91
Kompenzácie pracovníkov 33 000,00 1 327,70 1 467,89 59,06 31 532,11 1 268,64
Výnosy z investícii 20 716,43 833,49 128 650,46 5 176,04 -107 934,03 -4 342,55
BEŽNÉ TRANSFÉRY 43 876,16 1 765,28 54 125,08 2 177,63 -10 248,92 -412,35
BEŽNÝ ÚČET 1 571 218,24 63 215,38 1 655 730,52 66 615,59 -84 512,29 -3 400,21
KAPITÁLOVÝ ÚČET 14 328,59 576,49 4 677,28 188,18 9 651,31 388,30
FINANČNÝ ÚČET 6 491 124,37 261 164,21 -6 331 914,64 -254 747,28 159 209,73 6 416,93
PRIAME INVESTÍCIE 1 215 680,82 48 910,92 -1 162 969,93 -46 790,18 52 710,89 2 120,74
V zahraniči (priamy investor = rezident) 35 706,34 1 436,59 -40 514,03 -1 630,02 -4 807,69 -193,43
Majetková účasť 1 605,30 64,59 -3 699,95 -148,86 -2 094,65 -84,27
Reinvestovaný zisk 0,00 0,00 -2 727,18 -109,72 -2 727,18 -109,72
Ostatný kapitál 34 101,04 1 372,00 -34 086,90 -1 371,43 14,14 0,57
V SR (podnik priamej investície = rezident) 1 179 974,48 47 474,33 -1 122 455,90 -45 160,16 57 518,58 2 314,17
Majetková účasť 30 095,71 1 210,85 -7 144,09 -287,43 22 951,62 923,42
Reinvestovaný zisk 18 899,83 760,40 0,00 0,00 18 899,83 760,40
Ostatný kapitál 1 130 978,93 45 503,08 -1 115 311,81 -44 872,73 15 667,12 630,34
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 306 068,10 12 323,00 -311 689,55 -12 540,32 -5 621,45 -217,31
Aktíva 58 702,86 2 361,81 -72 986,92 -2 936,51 -14 284,05 -574,70
Pasíva 247 365,23 9 961,19 -238 702,63 -9 603,81 8 662,61 357,38
FINANČNÉ DERIVÁTY 2 508 522,10 100 926,26 -2 505 815,84 -100 817,37 2 706,27 108,88
Aktíva 1 248 570,20 50 234,17 -1 243 962,85 -50 048,80 4 607,35 185,37
Pasíva 1 259 951,91 50 692,09 -1 261 852,99 -50 768,58 -1 901,08 -76,49
OSTATNÉ INVESTÍCIE 2 460 853,35 99 004,04 -2 351 439,32 -94 599,41 109 414,02 4 404,62
Dlhodobé 301 126,72 12 115,25 -286 068,99 -11 505,34 15 057,74 609,91
Aktíva 22 576,83 908,34 -31 725,54 -1 276,42 -9 148,71 -368,08
Pasíva 278 549,90 11 206,91 -254 343,45 -10 228,92 24 206,44 977,99
Krátkodobé 2 159 726,62 86 888,79 -2 065 370,34 -83 094,07 94 356,29 3 794,72
Aktíva 1 235 478,13 49 707,43 -1 244 448,79 -50 068,35 -8 970,65 -360,92
Pasíva 924 248,49 37 181,36 -820 921,55 -33 025,72 103 326,94 4 155,64
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 6 505 452,96 261 740,70 -6 336 591,92 -254 935,47 168 861,04 6 805,23
CHYBY A OMYLY 11 447,55 359,18
CELKOVÁ BILANCIA 0,00 0,00 95 796,30 3 764,20 95 796,30 3 764,20
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 -0,30 0,00 -0,30 0,00
SDR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 0,00 0,00 -95 796,00 -3 764,20 -95 796,00 -3 764,20
Vklady 0,00 0,00 -21 939,70 -884,90 -21 939,70 -884,90
Cenné papiere 0,00 0,00 -73 856,30 -2 879,30 -73 856,30 -2 879,30
Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -31 090,40 -1 189,70 -31 090,40 -1 189,70
Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 0,00 0,00 -42 765,90 -1 689,60 -42 765,90 -1 689,60
REZERVNÉ AKTÍVA 0,00 0,00 -95 796,30 -3 764,20 -95 796,30 -3 764,20
Použitý kurz: USD = 24,855 Sk