en en

Platobná bilancia SR - január až december 2007

Revízia údajov – február 2010
Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 1 426 495,09 57 722,46 1 448 336,01 58 606,24 -21 840,92 -883,78
SLUŽBY 173 390,01 7 016,15 160 278,46 6 485,59 13 111,55 530,55
Doprava 55 309,56 2 238,08 45 138,38 1 826,50 10 171,18 411,57
Cestovný ruch 49 751,36 2 013,17 37 720,97 1 526,36 12 030,39 486,80
Iné služby celkom 68 329,09 2 764,90 77 419,11 3 132,73 -9 090,02 -367,82
VÝNOSY 59 926,42 2 424,89 137 718,41 5 572,71 -77 791,99 -3 147,82
Kompenzácie pracovníkov 36 500,00 1 476,96 1 785,27 72,24 34 714,73 1 404,72
Výnosy z investícii 23 426,42 947,94 135 933,14 5 500,47 -112 506,73 -4 552,53
BEŽNÉ TRANSFÉRY 50 283,95 2 034,72 61 373,70 2 483,46 -11 089,75 -448,74
BEŽNÝ ÚČET 1 710 095,47 69 198,21 1 807 706,59 73 148,00 -97 611,12 -3 949,79
KAPITÁLOVÝ ÚČET 16 610,09 672,12 5 264,22 213,01 11 345,87 459,11
FINANČNÝ ÚČET 7 389 272,35 298 999,60 -7 212 475,33 -291 841,89 176 797,02 7 157,71
PRIAME INVESTÍCIE 1 452 544,72 58 776,54 -1 378 930,10 -55 797,76 73 614,61 2 978,78
V zahraniči (priamy investor = rezident) 39 190,00 1 585,81 -53 999,90 -2 185,08 -14 809,90 -599,28
Majetková účasť 1 170,20 47,35 -10 495,70 -424,70 -9 325,50 -377,35
Reinvestovaný zisk 0,00 0,00 -2 975,10 -120,39 -2 975,10 -120,39
Ostatný kapitál 38 019,80 1 538,45 -40 529,10 -1 639,99 -2 509,30 -101,54
V SR (podnik priamej investície = rezident) 1 413 354,72 57 190,74 -1 324 930,20 -53 612,68 88 424,51 3 578,06
Majetková účasť 47 026,22 1 902,89 -11 499,60 -465,33 35 526,61 1 437,57
Reinvestovaný zisk 20 618,00 834,30 0,00 0,00 20 618,00 834,30
Ostatný kapitál 1 345 710,50 54 453,55 -1 313 430,60 -53 147,36 32 279,90 1 306,19
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 332 032,87 13 436,64 -349 667,50 -14 149,13 -17 634,63 -712,49
Aktíva 64 704,55 2 618,24 -90 986,27 -3 681,72 -26 281,72 -1 063,48
Pasíva 267 328,32 10 818,40 -258 681,23 -10 467,42 8 647,09 350,99
FINANČNÉ DERIVÁTY 2 708 987,22 109 617,90 -2 707 506,73 -109 557,99 1 480,49 59,91
Aktíva 1 361 823,39 55 105,55 -1 355 223,43 -54 838,48 6 599,96 267,06
Pasíva 1 347 163,84 54 512,36 -1 352 283,30 -54 719,51 -5 119,47 -207,16
OSTATNÉ INVESTÍCIE 2 895 707,54 117 168,52 -2 776 371,01 -112 337,00 119 336,54 4 831,52
Dlhodobé 329 659,03 13 339,22 -310 729,94 -12 569,08 18 929,10 770,13
Aktíva 28 112,01 1 137,54 -34 559,36 -1 398,43 -6 447,34 -260,89
Pasíva 301 547,02 12 201,68 -276 170,58 -11 170,65 25 376,44 1 031,02
Krátkodobé 2 566 048,51 103 829,30 -2 465 641,07 -99 767,92 100 407,44 4 061,38
Aktíva 1 503 823,00 60 851,50 -1 533 082,30 -62 035,46 -29 259,30 -1 183,96
Pasíva 1 062 225,51 42 977,80 -932 558,78 -37 732,46 129 666,74 5 245,35
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 7 405 882,44 299 671,72 -7 217 739,55 -292 054,90 188 142,89 7 616,82
CHYBY A OMYLY 5 439,23 105,37
CELKOVÁ BILANCIA 0,00 0,00 95 971,00 3 772,40 95 971,00 3 772,40
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 -0,30 0,00 -0,30 0,00
SDR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 0,00 0,00 -95 970,70 -3 772,40 -95 970,70 -3 772,40
Vklady 0,00 0,00 -10 387,20 -413,50 -10 387,20 -413,50
Cenné papiere 0,00 0,00 -85 583,50 -3 358,90 -85 583,50 -3 358,90
Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -34 382,50 -1 327,60 -34 382,50 -1 327,60
Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 0,00 0,00 -51 201,00 -2 031,30 -51 201,00 -2 031,30
REZERVNÉ AKTÍVA 0,00 0,00 -95 971,00 -3 772,40 -95 971,00 -3 772,40
Použitý kurz: USD = 24,713 Sk