en en

Dáta za zvolené obdobie

Platobná bilancia SR – január až december 1993

  Konvertibilné meny Nekonvertibilné meny Česká republika Konsolidované bilancia
v mil. SKK v mil. USD v mil. SKK v mil. USD v mil. SKK v mil. USD v mil. SKK v mil. USD
Obchodná bilancia -30 217,00 -981,39 432,00 14,03 1 089,00 35,37 -28 696,00 -931,99
Vývoz, (f.o.b.) 95 733,00 3 109,22 867,00 28,16 71 124,00 2 309,97 167 724,00 5 447,35
Dovoz, (f.o.b.) 1) 125 950,00 4 090,61 435,00 14,13 70 035,00 2 274,60 196 420,00 6 379,34
Bilancia služieb 9 665,00 313,90 208,00 6,76 545,20 17,71 10 418,20 338,36
Príjmy 38 656,00 1 255,47 907,00 29,46 22 634,00 735,11 62 197,00 2 020,04
Doprava 13 782,00 447,61     2 512,00 81,58 16 294,00 529,20
Cestovný ruch 9 680,00 314,39 867,00 28,16 1 467,00 47,65 12 014,00 390,19
Ostatné služby 15 194,00 493,47 40,00 1,30 18 655,00 605,88 33 889,00 1 100,65
Výdavky 28 991,00 941,57 699,00 22,70 22 088,80 717,40 51 778,80 1 681,68
Doprava 7 055,00 229,13     1 943,80 63,13 8 998,80 292,26
Cestovný ruch 4 616,00 149,92 686,00 22,28 1 358,00 44,11 6 660,00 216,30
Ostatné služby 17 320,00 562,52 13,00 0,42 18 787,00 610,17 36 120,00 1 173,11
Bilancia výnosov -727,00 -23,61 4,00 0,13 -447,00 -14,52 -1 170,00 -38,00
Úroky -2 895,00 -94,02 0,00 0,00 -200,00 -6,50 -3 095,00 -100,52
Inkasá 2 517,00 81,75 1,00 0,03 50,00 1,62 2 568,00 83,40
Platby 5 412,00 175,77 1,00 0,03 250,00 8,12 5 663,00 183,92
Investície -49,00 -1,59 4,00 0,13 -436,00 -14,16 -481,00 -15,62
Inkasá 474,00 15,39 5,00 0,16 336,00 10,91 815,00 26,47
Platby 523,00 16,99 1,00 0,03 772,00 25,07 1 296,00 42,09
Kompenzácia pracovníkov 2 217,00 72,00 0,00 0,00 189,00 6,14 2 406,00 78,14
Inkasá 2 239,00 72,72 0,00 0,00 213,00 6,92 2 452,00 79,64
Platby 22,00 0,71 0,00 0,00 24,00 0,78 46,00 1,49
Bežné transféry 2 275,00 73,89 -4,00 -0,13 806,00 26,18 3 077,00 99,94
Oficiálne 119,00 3,86 0,00 0,00 0,00 0,00 119,00 3,86
Súkromné 2 156,00 70,02 -4,00 -0,13 806,00 26,18 2 958,00 96,07
Bežný účet -19 004,00 -617,21 640,00 20,79 1 993,20 64,74 -16 370,80 -531,69
Kapitálové transféry 0,00 0,00 0,00 0,00 16 300,00 529,39 16 300,00 529,39
Čistý stredno a dlhodobý fin. účet 26 416,00 857,94 52,00 1,69 -16 869,00 -547,87 9 599,00 311,76
Priame investície 3 945,00 128,13 0,00 0,00 1 174,00 38,13 5 119,00 166,26
Portfóliové investície 7 631,00 247,84 0,00 0,00 -15 726,00 -510,75 -8 095,00 -262,91
Úvery prijaté zo zahraničia 6 872,00 223,19 52,00 1,69 -2 008,00 -65,22 4 916,00 159,66
Čerpanie 19 724,00 640,60 53,00 1,72 211,00 6,85 19 988,00 649,17
Splátky -12 852,00 -417,41 -1,00 -0,03 -2 219,00 -72,07 -15 072,00 -489,51
Úvery poskytnuté do zahraničia 7 968,00 258,79 0,00 0,00 -309,00 -10,04 7 659,00 248,75
Čerpanie -349,00 -11,33 0,00 0,00 -331,00 -10,75 -680,00 -22,09
Splátky 8 317,00 270,12 0,00 0,00 22,00 0,71 8 339,00 270,83
Čistý krátkodobý finančný účet -14 472,00 -470,02 211,00 6,85 812,00 26,37 -13 449,00 -436,80
Saldo clearingu (-,prebytok)         5 408,00 175,64 5 408,00 175,64
Kapitálový a finančný účet 11 944,00 387,92 263,00 8,54 5 651,00 183,53 17 858,00 579,99
Chyby a omyly 8 750,00 284,18 -903,00 -29,33 -7 644,20 -248,27 202,80 6,59
Celková bilancia 1 690,00 54,89 0,00 0,00 0,00 0,00 1 690,00 54,89
Zmena rezerv (-,vzrast) -1 690,00 -54,89 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 690,00 -54,89
Zlato -199,00 -6,46 0,00 0,00 0,00 0,00 -199,00 -6,46
Držba SDR 360,00 11,69 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 11,69
Devízové aktíva -3 864,00 -125,50 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 864,00 -125,50
Zmeny z titulu kurz. zmien 2 013,00           2 013,00  

Poznámka:
– použitý kurz USD = 30,790 SKK
1) celkový dovoz vrátane súkromného dovozu (súkromný dovoz 1386 mil. Sk)
– priame investície zahŕňajú len majetkovú účasť podnikového sektora