en en

Dáta za zvolené obdobie

Platobná bilancia SR – január až december 1994

  Konvertibilné meny Nekonvertibilné meny Česká republika Konsolidované bilancia
v mil. SKK v mil. USD v mil. SKK v mil. USD v mil. SKK v mil. USD v mil. SKK v mil. USD
Obchodná bilancia -15 690,00 -489,72 140,00 4,37 17 425,00 543,87 1 875,00 58,52
Vývoz, (f.o.b.) 133 980,00 4 181,78 241,00 7,52 80 154,00 2 501,76 214 375,00 6 691,06
Dovoz, (f.o.b.) 1) 149 670,00 4 671,49 101,00 3,15 62 729,00 1 957,90 212 500,00 6 632,54
Bilancia služieb 15 246,00 475,86 -8,00 -0,25 8 800,00 274,67 24 038,00 750,27
Príjmy 49 789,00 1 554,01 77,00 2,40 25 418,00 793,35 75 284,00 2 349,76
Doprava 16 216,00 506,13 0,00 0,00 4 031,00 125,82 20 247,00 631,95
Cestovný ruch 16 921,00 528,14 40,00 1,25 4 383,00 136,80 21 344,00 666,19
Ostatné služby 16 652,00 519,74 37,00 1,15 17 004,00 530,73 33 693,00 1 051,62
Výdavky 34 543,00 1 078,15 85,00 2,65 16 618,00 518,68 51 246,00 1 599,49
Doprava 3 932,00 122,73 0,00 0,00 1 241,00 38,73 5 173,00 161,46
Cestovný ruch 8 469,00 264,33 49,00 1,53 1 671,00 52,16 10 189,00 318,02
Ostatné služby 22 142,00 691,10 36,00 1,12 13 706,00 427,79 35 884,00 1 120,01
Bilancia výnosov -3 412,00 -106,50 1,00 0,03 -415,00 -12,95 -3 826,00 -119,42
Úroky -4 670,00 -145,76 1,00 0,03 -327,00 -10,21 -4 996,00 -155,93
Inkasá 2 355,00 73,50 1,00 0,03 201,00 6,27 2 557,00 79,81
Platby 7 025,00 219,26 0,00 0,00 528,00 16,48 7 553,00 235,74
Investície -38,00 -1,19 0,00 0,00 -165,00 -5,15 -203,00 -6,34
Inkasá 780,00 24,35 0,00 0,00 77,00 2,40 857,00 26,75
Platby 818,00 25,53 0,00 0,00 242,00 7,55 1 060,00 33,08
Kompenzácia pracovníkov 1 296,00 40,45 0,00 0,00 77,00 2,40 1 373,00 42,85
Inkasá 1 468,00 45,82 0,00 0,00 93,00 2,90 1 561,00 48,72
Platby 172,00 5,37 0,00 0,00 16,00 0,50 188,00 5,87
Bežné transféry 2 155,00 67,26 4,00 0,12 58,00 1,81 2 217,00 69,20
Oficiálne 201,00 6,27 0,00 0,00 0,00 0,00 201,00 6,27
Súkromné 1 954,00 60,99 4,00 0,12 58,00 1,81 2 016,00 62,92
Bežný účet -1 701,00 -53,09 137,00 4,28 25 868,00 807,39 24 304,00 758,58
Kapitálové transféry 0,00 0,00 0,00 0,00 2 788,00 87,02 2 788,00 87,02
Čistý stredno a dlhodobý fin. účet 33 163,10 1 051,15 78,00 2,43 -285,00 -8,90 32 956,10 1 044,68
Priame investície 8 478,00 264,62 0,00 0,00 -301,00 -9,39 8 177,00 255,22
Portfóliové investície 8 429,00 263,09 0,00 0,00 275,00 8,58 8 704,00 271,67
Úvery prijaté zo zahraničia 10 545,10 345,19 2,00 0,06 -300,00 -9,36 10 247,10 335,89
Čerpanie 25 378,60 824,82 2,00 0,06 334,00 10,42 25 714,60 835,30
Splátky -14 833,50 -479,62 0,00 0,00 -634,00 -19,79 -15 467,50 -499,41
Úvery poskytnuté do zahraničia 5 711,00 178,25 76,00 2,37 41,00 1,28 5 828,00 181,90
Čerpanie -616,00 -19,23 -1,00 -0,03 -55,00 -1,72 -672,00 -20,97
Splátky 6 327,00 197,48 77,00 2,40 96,00 3,00 6 500,00 202,88
Čistý krátkodobý finančný účet -12 885,80 -460,76 10,00 0,31 -3 477,00 -108,52 -16 352,80 -568,97
Saldo clearingu (-,prebytok)         -21 649,00 -623,00 -21 649,00 -623,00
Platba za prekroč. hran. úveru         8 408,20 275,30 8 408,20 275,30
Kapitálový a finančný účet 20 277,30 590,39 88,00 2,75 -14 214,80 -378,10 6 150,50 215,03
Chyby a omyly 12 494,10 477,31 -225,00 -7,02 -3 245,00 -153,99 9 024,10 316,29
Celková bilancia 31 070,40 1 014,60 0,00 0,00 8 408,20 275,30 39 478,60 1 289,90
Zmena rezerv (-,vzrast) -31 070,40 -1 014,60 0,00 0,00 -8 408,20 -275,30 -39 478,60 -1 289,90
Zlato 104,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,90 0,00
Držba SDR -2 561,00 -81,90 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 561,00 -81,90
Devízové aktíva -28 614,30 -932,70 0,00 0,00 -8 408,20 -275,30 -37 022,50 -1 208,00

Poznámka:
– použitý kurz USD = 32,039 SKK
1) celkový dovoz vrátane súkromného dovozu (súkromný dovoz 689 mil. Sk)
– priame investície zahŕňajú len majetkovú účasť podnikového sektora