en en

Dáta za zvolené obdobie

Platobná bilancia SR – január až december 1995

  Konsolidovaná bilancia
v mil. SKK v mil. USD
Obchodná bilancia -6 766,00 -227,54
Vývoz, (f.o.b.) 255 096,00 8 578,98
Dovoz, (f.o.b.) 1) 261 862,00 8 806,52
Bilancia služieb 19 614,00 659,63
Príjmy 74 201,00 2 495,41
Doprava 21 841,00 734,52
Cestovný ruch 18 505,00 622,33
Ostatné služby 33 855,00 1 138,56
Výdavky 54 587,00 1 835,78
Doprava 9 103,00 306,14
Cestovný ruch 9 526,00 320,36
Ostatné služby 35 958,00 1 209,28
Bilancia výnosov -408,00 -13,72
Úroky -894,00 -30,07
Inkasá 6 322,00 212,61
Platby 7 216,00 242,68
Investície -204,00 -6,86
Inkasá 315,00 10,59
Platby 519,00 17,45
Kompenzácia pracovníkov 690,00 23,20
Inkasá 766,00 25,76
Platby 76,00 2,56
Bežné transféry 2 742,00 92,21
Oficiálne 497,00 16,71
Súkromné 2 245,00 75,50
Bežný účet 15 182,00 510,58
Kapitálové transféry 1 360,00 45,74
Čistý stredno a dlhodobý fin. účet 27 905,20 939,69
Priame investície 8 913,00 299,75
Portfóliové investície 7 317,00 246,07
Úvery prijaté zo zahraničia 9 632,20 325,16
Úvery poskytnuté do zahraničia 2 043,00 68,71
Čistý krátkodobý finančný účet 2 715,00 91,31
Saldo clearingu (-,prebytok) -28 158,00 -951,00
Platba za prekroč. hran. úveru 30 501,50 1 034,00
Kapitálový a finančný účet 34 323,70 1 159,74
Chyby a omyly -2 558,70 -91,31
Celková bilancia 46 947,00 1 579,00
Zmena rezerv (-,vzrast) -46 947,00 -1 579,00
Zlato -58,00 -2,00
Držba SDR 950,00 33,00
Devízové aktíva -47 839,00 -1 610,00

Poznámka:
– použitý kurz USD = 29,735 SKK
1) celkový dovoz vrátane súkromného dovozu (súkromný dovoz = 1071 mil. Sk)
– priame investície zahŕňajú len majetkovú účasť podnikového sektora