en en

Dáta za zvolené obdobie

Platobná bilancia SR – január až december 1996

  Konsolidovaná bilancia
v mil. SKK v mil. USD
Obchodná bilancia -70 260,00 -2 292,56
Vývoz, (f.o.b.) 270 643,00 8 830,98
Dovoz, (f.o.b.) 340 903,00 11 123,54
Bilancia služieb 5 358,00 174,83
Príjmy 67 627,00 2 206,64
Doprava 23 967,00 782,03
Cestovný ruch 20 618,00 672,76
Ostatné služby 23 042,00 751,85
Výdavky 62 269,00 2 031,81
Doprava 12 110,00 395,14
Cestovný ruch 14 796,00 482,79
Ostatné služby 35 363,00 1 153,88
Bilancia výnosov -1 365,00 -44,54
Úroky -1 470,00 -47,97
Inkasá 5 836,00 190,43
Platby 7 306,00 238,39
Investície -135,00 -4,40
Inkasá 461,00 15,04
Platby 596,00 19,45
Kompenzácia pracovníkov 240,00 7,83
Inkasá 512,00 16,71
Platby 272,00 8,88
Bežné transféry 6 213,00 202,73
Oficiálne 299,00 9,76
Súkromné 5 914,00 192,97
Bežný účet -60 054,00 -1 959,54
Kapitálové transféry 909,00 29,66
Čistý stredno a dlhodobý fin. účet 39 096,00 1 224,11
Priame investície 9 223,00 300,94
Portfóliové investície 485,80 15,85
Úvery prijaté zo zahraničia 24 290,50 770,88
Úvery poskytnuté do zahraničia 5 096,70 136,44
Čistý krátkodobý finančný účet 27 487,20 962,01
Saldo clearingu (-,prebytok) 0,00 0,00
Platba za prekroč. hran. úveru 0,00 0,00
Kapitálový a finančný účet 67 492,20 2 215,77
Chyby a omyly -70,30 -19,13
Celková bilancia 7 367,90 237,10
Zmena rezerv (-,vzrast) -7 367,90 -237,10
Zlato -2 505,00 -80,20
Držba SDR 1 202,00 41,10
Devízové aktíva -6 064,90 -198,00

Poznámka:
– použitý kurz USD = 30,647 SKK
– priame investície zahŕňajú len majetkovú účasť podnikového sektora