en en

Cornhill Management, o.c.p., a.s.

Číslo rozhodnutia:
ODT-4732/2015-3
Dátum vydania:
26. 11. 2015
Dátum nadobudnutia právoplatnosti:
9. 6. 2016

Banková rada Národnej banky Slovenska ako druhostupňový orgán príslušný podľa §32 ods.1 zákona č.747/2004Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej spravidla len „zákon o dohľade nad finančným trhom“ alebo „zákon o dohľade“) uskutočnila druhostupňové konanie podľa tretej časti (§12 až §34) zákona o dohľade nad finančným trhom o rozklade zo dňa 5.11.2015, ktorý v zákonom ustanovenej lehote podala spoločnosť Cornhill Management, o.c.p., a.s. [IČO: 35771801; sídlo: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5], zastúpená advokátskou spoločnosťou VALIŠ LEGAL, s.r.o. [IČO: 36834611; sídlo: Mostová 2, 811 02 Bratislava1], proti prvostupňovému rozhodnutiu Národnej banky Slovenska, útvaru dohľadu nad finančným trhom č.ODT-4732/2015-3 zo dňa 20.10.2015, ktorým tejto spoločnosti (obchodníkovi s cennými papiermi) bola podľa §144 ods.1 písm.e) zákona č.566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej spravidla len „zákon o cenných papieroch“) uložená pokuta v sume 10000eur (slovom: desaťtisíc eur), a to 1. za porušenie §73b ods.1 prvej vety zákona o cenných papieroch tým, že spoločnosť Cornhill Management, o.c.p., a.s. pri produkte FlexMax Konto najmenej v čase od 15.7.2013 do 28.2.2014 pri poskytovaní investičnej služby vykonanie pokynu klienta na jeho účet podľa §6 ods.1 písm.b) zákona o cenných papieroch, podsúvala klientom na výber stratégie stanovené spoločnosťou Cornhill Management, o.c.p., a.s. ako Mix 2, Mix 3 a Mix 4 v podobe ponuky konkrétnych finančných nástrojov s určením ich percentuálneho podielu na celkovej investícii, pričom také konanie má znaky investičnej služby riadenia portfólia podľa §6 ods.1 písm.d) zákona o cenných papieroch; 2. za porušenie §73b ods.1 prvej vety zákona o cenných papieroch tým, že spoločnosť Cornhill Management, o.c.p., a.s. pri poskytovaní investičnej služby vykonanie pokynu klienta na jeho účet podľa §6 ods.1 písm.b) zákona o cenných papieroch najmenej v čase od októbra 2013 do 28.2.2014 ponúkala svojim klientom, ktorí boli klasifikovaní ako neprofesionálni klienti, emisie dlhopisov ZERO LOAD – Securitisation Fund IndexLinked Notes EUR Serie 7 – EMTN, ISIN LU0848523923 a ZERO LOAD – Securitisation Fund IndexLinked Notes USD Serie7 – EMTN, ISIN LU0848523683 určené podľa Private Investment Memorandum (Investičného Memoranda) inštitucionálnym investorom, sofistikovaným investorom alebo investorom investujúcim viac ako 200 000eur/USD, pričom investícia klientov do predmetných dlhopisov bola nižšia ako 200 000eur/USD, takto rozhodla: Banková rada Národnej banky Slovenska podľa §32 ods.2 zákona o dohľade nad finančným trhom prvostupňové rozhodnutie Národnej banky Slovenska, útvaru dohľadu nad finančným trhom č.ODT-4732/2015-3 zo dňa 20.10.2015 v znení opravy č.ODT-4732/2015-4 z 26.11.2015 p o t v r d z u j e a zároveň rozklad spoločnosti Cornhill Management, o.c.p., a.s. [IČO: 35771801; sídlo: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5] zo dňa 5.11.2015 z a m i e t a. Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ukladá spoločnosti Cornhill Management, o.c.p., a.s., IČO: 35 771 801, so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava podľa ustanovenia § 144 ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch pokutu 10 000 eur (slovom: desaťtisíc eur) za porušenie ustanovenia § 73b ods. 1 prvá veta zákona o cenných papieroch tým, že pri produkte FlexMax Konto najmenej v čase od 15.07.2013 do 28.02.2014 pri poskytovaní investičnej služby podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch, vykonanie pokynu klienta na jeho účet, v Pokyne na nákup podsúvala klientom na výber spoločnosťou Cornhill Management, o.c.p., a.s. stanovené stratégie Mix 2, Mix 3 a Mix 4 v podobe ponuky konkrétnych finančných nástrojov s určením ich percentuálneho podielu na celkovej investícii, pričom také konanie má znaky investičnej služby riadenie portfólia a tým, že klientom, ktorí boli klasifikovaní ako neprofesionálni klienti, ponúkala najmenej v čase od októbra 2013 do 28.02.2014 emisie dlhopisov ZERO LOAD – Securitisation Fund IndexLinked Notes EUR Serie 7 – EMTN, ISIN LU0848523923 a ZERO LOAD – Securitisation Fund IndexLinked Notes USD Serie 7 – EMTN, ISIN LU0848523683, určené podľa Investičného memoranda vzťahujúceho sa na predmetné dlhopisy inštitucionálnym investorom, sofistikovaným investorom alebo investorom investujúcim viac ako 200 000,- EUR/USD, pričom investícia klientov do predmetných dlhopisov bola nižšia ako 200 000,- EUR/USD.