en en

Phoenix Investor SK, s.r.o.

Číslo rozhodnutia:
ODT-11627/2016-1
Dátum vydania:
10. 10. 2016
Dátum nadobudnutia právoplatnosti:
11. 10. 2016

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosti Phoenix Investor SK, s.r.o., so sídlom Karadžičova 47, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 463 144 povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu a v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov.