en en

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

Číslo rozhodnutia:
č.z.: 100-000-146-238 k č.sp.: NBS1-000-015-869
Dátum vydania:
11. 1. 2019
Dátum nadobudnutia právoplatnosti:
28. 1. 2019

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa čl. 10 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a nariadenia (EÚ) č. 236/2014 (ďalej len „Nariadenie 909/2014“) v spojení s § 135 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov u d e ľ u j e podľa čl. 16 ods. 1 a čl. 17 ods. 8 Nariadenia 909/2014 v spojení s § 99 ods. 3 zákona o cenných papieroch povolenie na činnosť centrálneho depozitára spoločnosti Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., so sídlom ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 338 976 na základe žiadosti spoločnosti Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s. zo dňa 20.9.2017 podľa čl. 17 ods. 1 Nariadenia 909/2014. Národná banka Slovenska podľa čl. 16 ods. 2 Nariadenia 909/2014 určuje hlavné služby uvedené v oddiele A Prílohy - Zoznam služieb Nariadenia 909/2014 a vedľajšie služby nebankového typu povolené podľa oddielu B Prílohy - Zoznam služieb Nariadenia 909/2014, ktoré má Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s. povolené poskytovať: I. Oddiel A Hlavné služby centrálnych depozitárov cenných papierov 1) Prvotná evidencia cenných papierov v systéme zaknihovaných cenných papierov („evidenčné služby“). 2) Poskytovanie a vedenie účtov cenných papierov na najvyššej úrovni ich hierarchie („služby centrálneho vedenia účtov“). 3) Prevádzkovanie systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi („služby vyrovnania“). II. Oddiel B Vedľajšie služby centrálnych depozitárov nebankového typu, s ktorými nie je spojené úverové riziko alebo riziko likvidity Služby poskytované centrálnymi depozitármi cenných papierov, ktoré prispievajú k zvýšeniu bezpečnosti, efektívnosti a transparentnosti trhov s cennými papiermi: 1) Služby súvisiace so službami vyrovnania: párovanie v rámci vyrovnania, smerovanie príkazov, potvrdzovanie obchodov, overovanie obchodov. 2) Služby spojené s evidenčnými službami a službami centrálneho vedenia účtov: služby súvisiace s registrami akcionárov, podpora spracovania korporátnych udalostí vrátane daní, valných zhromaždení a informačných služieb, služby súvisiace s novými emisiami vrátane prideľovania a správy kódov ISIN a podobných kódov, smerovanie a spracovanie príkazov, výber a spracovanie poplatkov a súvisiace podávanie správ. 3) Zriaďovanie prepojení centrálnych depozitárov, poskytovanie, vedenie alebo prevádzkovanie účtov cenných papierov vo vzťahu k službám vyrovnania, správa zábezpeky, ďalšie vedľajšie služby. 4) Iné služby: poskytovanie informácií vyžadovaných právnymi predpismi, poskytovanie informácií, údajov a štatistík trhovým a sčítacím úradom alebo iným vládnym či medzivládnym subjektom, vedenie registra záložných práv, vedenie osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov, vedenie zoznamu akcionárov listinných akcií na meno, služby súvisiace s prideľovaním a správou LEI.