en en

PARTNERS ASSET MAMAGEMENT, správ. spol., a.s.

Číslo rozhodnutia:
č.z.: 100-000-248-602 k č.sp.: NBS1-000-044-808
Dátum vydania:
8. 9. 2020
Dátum nadobudnutia právoplatnosti:
14. 9. 2020

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa ustanovenia § 28a ods. 1 zákona o kolektívnom investovaní povolenie na vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov správcovskej spoločnosti s obchodným menom PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s., so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 53 068 351, na základe žiadosti podanej dňa 12. decembra 2019 spoločnosťou PARTNERS GROUP HOLDING SK, a.s., so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 46 314 873. Predmetom činnosti správcovskej spoločnosti PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. je podľa ustanovenia § 27 ods. 1 zákona o kolektívnom investovaní vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov. Spravovaním alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov sa podľa ustanovenia § 27 ods. 4 zákona o kolektívnom investovaní rozumie riadenie investícií majetku alternatívneho investičného fondu a zahraničného alternatívneho investičného fondu a riadenie rizík súvisiacich s týmito investíciami. Ďalšími činnosťami, ktoré správcovská spoločnosť PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. môže podľa ustanovenia § 27 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní dodatočne vykonávať v rámci spravovania alternatívneho investičného fondu a zahraničného alternatívneho investičného fondu, sú: a) administrácia, ktorou sa rozumejú činnosti podľa ustanovenia § 27 ods. 2 písm. b) zákona o kolektívnom investovaní vo vzťahu k alternatívnym investičným fondom a zahraničným alternatívnym investičným fondom, b) distribúcia cenných papierov a majetkových účastí alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov, c) činnosti súvisiace s aktívami alternatívneho investičného fondu a zahraničného alternatívneho investičného fondu, a to služby nevyhnutné na splnenie povinností pri správe majetku alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu, správa zariadení, činnosti správy nehnuteľností, poradenstvo podnikom o kapitálovej štruktúre, priemyselnej stratégii a súvisiacich otázkach, poradenstvo a služby týkajúce sa zlúčení a kúpy podnikov a iné služby spojené so správou alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu a spoločností a iných aktív, do ktorých tento fond investoval. Toto rozhodnutie je rozhodnutím podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010. Funkciu člena predstavenstva správcovskej spoločnosti PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. môžu vykonávať tieto osoby: Ing. Juraj Juras, dátum narodenia xxxx, trvale bytom yyyy, Ing. Bohuslav Benedek, dátum narodenia xxxx, trvale bytom yyyy, Mgr. Martin Čája, dátum narodenia xxxx, trvale bytom yyyy. Funkciu člena dozornej rady správcovskej spoločnosti PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. môžu vykonávať tieto osoby: Ján Müller, dátum narodenia xxxx, trvale bytom yyyy, Ing. Marcel Komanický, dátum narodenia xxxx, trvale bytom yyyy, Ing. Pavol Šulej, dátum narodenia xxxx, trvale bytom yyyy.