en en

PARTNERS ASSET MAMAGEMENT, správ. spol., a.s.

Číslo rozhodnutia:
č.z.: 100-000-302-959 k č.sp.: NBS1-000-059-950
Dátum vydania:
31. 8. 2021
Dátum nadobudnutia právoplatnosti:
13. 9. 2021

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o kolektívnom investovaní), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa ustanovenia § 10 ods. 2 zákona o kolektívnom investovaní správcovskej spoločnosti PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s., Slávičie údolie 106, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02, IČO: 53 068 351 a spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 povolenie na vedenie samostatnej evidencie, ktorú bude viesť správcovská spoločnosť PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s. pre podielové listy ňou spravovaných podielových fondov spolu so spoločnosťou Slovenská sporiteľňa, a.s., ako depozitárom. Národná banka Slovenska schvaľuje podľa ustanovenia § 10a ods. 8 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní spoločný prevádzkový poriadok v znení zo dňa 6.4.2021. Spoločný prevádzkový poriadok v úplnom znení zo dňa 6.4.2021 tvorí prílohu tohto rozhodnutia.