en en

PARTNERS ASSET MAMAGEMENT, správ. spol., a.s.

Číslo rozhodnutia:
č.z.: 100-000-305-816 k č.sp.: NBS1-000-055-822
Dátum vydania:
20. 9. 2021
Dátum nadobudnutia právoplatnosti:
22. 9. 2021

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o kolektívnom investovaní), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov u d e ľ u j e podľa ustanovenia § 121 ods. 1 zákona o kolektívnom investovaní spoločnosti PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s., so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 53 068 351 povolenie na vytvorenie verejného špeciálneho fondu s názvom PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f., PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. Verejný špeciálny fond s názvom PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f., PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. (ďalej len podielový fond PARTNERS) má formu otvoreného podielového fondu a je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu PARTNERS je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653. I. Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability v zmysle ustanovenia § 121 ods. 11 písm. e) zákona o kolektívnom investovaní schvaľuje štatút podielového fondu PARTNERS v znení zo dňa 25. augusta 2021. Štatút podielového fondu PARTNERS v znení zo dňa 25. augusta 2021 tvorí prílohu tohto rozhodnutia. Štatút podielového fondu PARTNERS je súčasťou predajného prospektu podielového fondu PARTNERS.