en en

Diners Club CS, s.r.o.

Číslo rozhodnutia:
č.z.: 100-000-347-004 k č.sp.: NBS1-000-067-905
Dátum vydania:
11. 5. 2022
Dátum nadobudnutia právoplatnosti:
16. 5. 2022

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a ochrany finančného spotrebiteľa, ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni (ďalej len „Národná banka Slovenska“) podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) udeľuje spoločnosti Diners Club CS, s.r.o., so sídlom Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava, IČO: 35 757 086 predchádzajúci súhlas podľa § 20d ods. 1 písm. b) zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o spotrebiteľských úveroch“) na vrátenie povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov, udeleného Národnou bankou Slovenska rozhodnutím z 31. augusta 2015, č. sp.: ODB-6182/2015-8, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31. augusta 2015 (ďalej len „povolenie“). Národná banka Slovenska ukladá na základe § 20d ods. 3 písm. b) zákona o spotrebiteľských úveroch v spojení s ustanovením § 27 ods. 2 zákona o dohľade nasledovnú podmienku: Spoločnosť Diners Club CS, s.r.o., so sídlom Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava, IČO: 35 757 086, je povinná do okamihu vrátenia povolenia, predložiť Národnej banke Slovenska správu útvaru vnútornej kontroly schválenú dozornou radou, ktorá hodnoverne preukáže a potvrdí splnenie všetkých záväzkov súvisiacich s poskytovaním spotrebiteľských úverov voči spotrebiteľom, ktoré vznikli na základe povolenia. Národná banka Slovenska podľa § 20d ods. 6 zákona o spotrebiteľských úveroch určuje na vykonanie úkonu, na ktorý udeľuje predchádzajúci súhlas, lehotu jeden rok od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.