en en

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Číslo rozhodnutia:
č.z.: 100-000-352-188 k č.sp.: NBS1-000-073-354
Dátum vydania:
7. 6. 2022
Dátum nadobudnutia právoplatnosti:
10. 6. 2022

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o kolektívnom investovaní), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov u d e ľ u j e podľa ustanovenia § 163 ods. 1 písm. s) zákona o kolektívnom investovaní správcovskej spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 35 742 968 súhlas na premenu štandardného fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., americký akciový o.p.f, ktorý nie je zberným fondom, na zberný fond. I. Názov hlavného fondu je Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (ďalej len hlavný fond). Zahraničnou správcovskou spoločnosťou spravujúcou hlavný fond je Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., so sídlom Mooslackengasse 12, A-1190 Viedeň, Rakúska republika, zapísaná v rakúskom obchodnom registri pod číslom 83517 w. Depozitárom hlavného fondu je Raiffeisen Bank International AG, so sídlom Am Stadtpark 9, A-1030 Viedeň, Rakúska republika, registrovaná pod číslom FN 122 119 m na viedenskom obchodnom súde.II. Názov zberného fondu je Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., americký akciový o.p.f. Depozitárom zberného fondu je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930. III. Národná banka Slovenska v zmysle ustanovenia § 182 ods. 5 písm. d) zákona o kolektívnom investovaní schvaľuje zmenu štatútu štandardného fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., americký akciový o.p.f. nasledovne: mení sa bod 1., v bode 2. sa menia body 2.1., 2.5.2., 2.6., v bode 3. sa menia body 3.3.1., 3.5., v bode 4. sa menia body 4.1., 4.2., vkladá sa nový bod 5., pôvodné body 5. až 18. sa označujú ako body 6. až 19., mení sa prečíslovaný bod 6., v prečíslovanom bode 7. sa menia body 7.2., 7.4., 7.6., dopĺňa sa nový bod 7.7., mení sa bod 7.8., mení sa prečíslovaný bod 8., v prečíslovanom bode 12. sa mení bod 12.3., v prečíslovanom bode 19. sa menia body 19.4., 19.5. a vypúšťa sa Príloha č. 1. Štatút štandardného fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., americký akciový o.p.f. zo dňa 17. mája 2022 tvorí prílohu tohto rozhodnutia. IV. Dátum premeny štandardného fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., americký akciový o.p.f. na zberný fond je 1. august 2022.