en en

International Investment Platform, o.c.p., a.s.

Číslo rozhodnutia:
NBS1-000-067-842/100-000-351-055
Dátum vydania:
12. 7. 2022
Dátum nadobudnutia právoplatnosti:
21. 7. 2022
Banková rada Národnej banky Slovenska ako druhostupňový orgán príslušný podľa § 32 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o dohľade“)
uskutočnila druhostupňové konanie podľa tretej časti (§ 12 až § 34a) zákona o dohľade o rozklade zo dňa 29.11.2021, doručenom Národnej banke Slovenska (ďalej tiež „NBS“) dňa 29.11.2021, ktorý podala spoločnosť International Investment Platform, o.c.p., a.s., IČO: 35 771 801, so sídlom: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4532/B (ďalej len „International Investment Platform, o.c.p., a.s.“ alebo „účastník konania“) proti prvostupňovému rozhodnutiu Národnej banky Slovenska, útvaru dohľadu nad finančným trhom, č. sp. NBS1‑000‑058‑120, č. z. 100-000-310-620 zo dňa 10.11.2021 (ďalej tiež „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability, spoločnosti International Investment Platform, o.c.p., a.s. uložila podľa ustanovenia § 144 ods. 1 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“) pokutu vo výške 75 000 eur (slovom sedemdesiatpäťtisíc eur) za porušenie príslušných ustanovení vyplývajúcich zo zákona o cenných papieroch a Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/565, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností (ďalej len „Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/565), pričom o podanom rozklade takto

 r o z h o d l a

Banková rada Národnej banky Slovenska podľa § 32 ods. 2 zákona o dohľade a podľa § 135 ods. 3 zákona o cenných papieroch m e n í prvostupňové rozhodnutie Národnej banky Slovenska, útvaru dohľadu nad finančným trhom
č. sp. NBS1-000-058-120, č. z. 100-000-310-620 zo dňa 10.11.2021 nasledovne: 

„ukladá


podľa § 144 ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch obchodníkovi s cennými papiermi – spoločnosti International Investment Platform, o.c.p., a.s. (do dňa 31.8.2020 podnikajúca pod obchodným menom „Cornhill Management, o.c.p., a.s.“), so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 771 801, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4532/B pokutu vo výške 75 000 eur (slovom sedemdesiatpäťtisíc eur) na základe nedostatkov v činnosti spoločnosti International Investment Platform, o.c.p., a.s. zistených dohľadom na mieste vykonanom od 23.9.2019 do 17.10.2019 na základe písomného poverenia Národnej banky Slovenska zo dňa 21.8.2019, č. sp.: NBS1-000-040-778, a to za:

I. porušenie § 54 ods. 1 a 2 zákona o cenných papieroch tým, že spoločnosť International Investment Platform, o.c.p., a.s. v období od 3. 1. 2018 do 30. 6. 2019
pri poskytovaní investičných služieb prekročila rozsah povolenia na poskytovanie investičných služieb a činností udeleného Národnou bankou Slovenska rozhodnutím
č. OPK-12778-2/2008 zo dňa 19.12.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.12.2008 (ďalej len Povolenie NBS), keďže vykonávala menové konverzie, ako aj prevody finančných prostriedkov do a zo zahraničia, ktoré boli vykonávané ako poskytovanie vedľajšej služby podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona o cenných papieroch v spojitosti s poskytovaním niektorej z hlavných investičných služieb podľa § 6 ods. 1 zákona o cenných papieroch napriek tomu, že vzhľadom na rozsah Povolenia NBS nebola oprávnená na vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona o cenných papieroch;

II. porušenie § 71n ods. 2, 3, 4 a 5 v spojení s § 73b ods. 1 zákona o cenných papieroch tým, že spoločnosť International Investment Platform, o.c.p., a.s. v období od 3. 1. 2018 do 31. 7. 2019 nepostupovala pri poskytovaní investičných služieb v súlade s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov, keďže v rámci Cieľových trhov nenastavila svoje procesy takým spôsobom, aby bola schopná posúdiť zlučiteľnosť finančných nástrojov s potrebami klientov a zabezpečiť, aby finančné nástroje boli klientom ponúkané len vtedy, ak je to v ich záujme a zároveň neidentifikovala klientov, pre ktorých s ohľadom na ich potreby, charakteristiku a ciele určitý finančný nástroj alebo služba nie sú vhodné, v dôsledku čoho boli Cieľové trhy vyhodnotené ako nedostatočné;

III.

a) porušenie § 71n ods. 2 zákona o cenných papieroch tým, že spoločnosť International Investment Platform, o.c.p., a.s.:

- neposúdila zlučiteľnosť finančných nástrojov s potrebami klientov, ktorým poskytovala investičné služby a zároveň nezabezpečila, aby finančné nástroje boli ponúkané alebo odporúčané len vtedy, ak je to v záujme klienta, keďže na základe údajov uvedených v zozname finančných nástrojov ako prílohe Cieľových trhov mohla spoločnosť International Investment Platform, o.c.p., a.s. ponúkať v období od 3. 1. 2018 do 31. 7. 2019:

- dlhopisy Lombard 82 – EMTN Bonds Series 6, 7, 8 a 9 všetkým typom klientov, teda aj konzervatívnym, napriek tomu, že uvedené dlhopisy sú komplexné finančné nástroje vydané sekuritizovaným fondom s komplikovanou štruktúrou, pričom zároveň nie sú obchodované na regulovaných trhoch, a teda pre uvedený typ klientov nie sú vhodné;

- špeciálne alternatívne investičné fondy LUXIF Amathus Balanced Growth a LUXIF Amathus Conservative Portfolio aj konzervatívnym – vyváženým klientom napriek tomu, že ide o komplexné finančné nástroje, ktoré pre uvedený typ klientov nie sú vhodné; a

b) porušenie § 71n ods. 9 zákona o cenných papieroch tým, že spoločnosť International Investment Platform, o.c.p., a.s. v pravidelných intervaloch opätovne nepreskúmala finančné nástroje, ktoré distribuovala berúc do úvahy každú udalosť, ktorá by mohla významne ovplyvniť možné riziko pre identifikovaný cieľový trh, keďže v období od 3. 1. 2018 do
7. 2019 bol v zozname finančných nástrojov ako prílohe Cieľových trhov uvedený taktiež finančný nástroj Providence Investment Fund investičného fondu Providence Investment Funds PCC Limited (ďalej len Fond Providence) napriek tomu, že nad uvedeným fondom bol 9. 8. 2016 vymenovaný administratívny správca a vyplácanie finančných prostriedkov z predmetného fondu, ako aj nové investície doň boli až do odvolania pozastavené, o čom administratívny správca informoval investorov listom zo dňa 9. 8. 2016;

IV. porušenie § 73b ods. 1 zákona o cenných papieroch v spojení s čl. 54 ods. 10 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/565, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností (ďalej len Nariadenie 2017/565) tým, že spoločnosť International Investment Platform, o.c.p., a.s. nepostupovala pri poskytovaní investičných služieb v súlade s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov, keďže minimálne v období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 sa v majetku klientov v rámci riadenia portfólia nachádzali aj cenné papiere LUXIF – Amathus Conservative Portfolio trieda Aa LUXIF – Amathus Balanced Growth trieda A bez toho, aby sa v zmluvnej dokumentácii pre riadenie portfólia klientov nachádzalo ich písomné prehlásenie, že vyhovujú postaveniu Dobre informovaného investora, klienti zároveň neboli inštitucionálnymi, ani profesionálnymi klientmi, pričom uvedené požiadavky na investorov vyplývali z dokumentu Issuing document, March 2018, LUXIF Société en commandite pat actions SICAV-FIS upravujúceho vydávanie predmetných cenných papierov a to konkrétne u

- klientov XXXXXX, bytom XXX, je z výpisu z majetkového účtu XXX za obdobie od 1.1.2019 – 31.3.2019 k č. zmluvy XXX z časti XXX zrejmé, že súčasťou majetkového účtu bol

 • finančný nástroj LUXIF Amathus Conservative Portfolio, ISIN XXX, množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, hodnota investície XXX EUR, pričom v uvedenom období od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019 bol tento finančný nástroj nakúpený

  • dňa XXX o XXX hod., množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, celkové plnenie XXX EUR a

  • dňa XXX o XXX hod., množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, celkové plnenie XXX EUR a

  • dňa XXX o XXX hod., množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, celkové plnenie XXX EUR, • finančný nástroj LUXIF Amathus Balanced Growth, ISIN XXX, množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, hodnota investície XXX EUR, pričom v uvedenom období od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019 bol tento finančný nástroj nakúpený

  • dňa XXX o XXX hod., množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, celkové plnenie XXX EUR a

  • dňa XXX o XXX hod., množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, celkové plnenie XXX EUR a

  • dňa XXX o XXX hod., množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, celkové plnenie XXX EUR,
- klientov XXXXXX, bytom XXX, je z výpisu z majetkového účtu XXX za obdobie od 1.4.2019 – 30.6.2019 k č. zmluvy XXX z časti XXX zrejmé, že súčasťou majetkového účtu bol

 • finančný nástroj LUXIF Amathus Conservative Portfolio, ISIN XXX, množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, hodnota investície XXX EUR, pričom v uvedenom období od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2019 bol tento finančný nástroj nakúpený

  • dňa XXX o XXX hod., množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, celkové plnenie XXX EUR a

  • dňa XXX o XXX hod., množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, celkové plnenie XXX EUR, • finančný nástroj LUXIF Amathus Balanced Growth, ISIN XXX, množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, hodnota investície XXX EUR, pričom v uvedenom období od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2019 bol tento finančný nástroj nakúpený

  • dňa XXX o XXX hod., množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, celkové plnenie XXX EUR a

  • dňa XXX o XXX hod., množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, celkové plnenie XXX EUR,
- klienta XXX, bytom XXX, je z výpisu z majetkového účtu XXX za obdobie od 1.4.2019 – 30.6.2019 k č. zmluvy XXX z časti XXX zrejmé, že súčasťou majetkového účtu bol

 • finančný nástroj LUXIF Amathus Conservative Portfolio, ISIN XXX, množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, hodnota investície XXX EUR, pričom v uvedenom období od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2019 bol tento finančný nástroj nakúpený

  • dňa XXX o XXX hod., množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, celkové plnenie XXX EUR a

  • dňa XXX o XXX hod., množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, celkové plnenie XXX EUR, • finančný nástroj LUXIF Amathus Balanced Growth, ISIN XXX, množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, hodnota investície XXX EUR, pričom v uvedenom období od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2019 bol tento finančný nástroj nakúpený

  • dňa XXX o XXX hod., množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, celkové plnenie XXX EUR a

  • dňa XXX o XXX hod., množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, celkové plnenie XXX EUR;
V. porušenie § 73b ods. 1 zákona o cenných papieroch v spojení s čl. 54 ods. 8 Nariadenia 2017/565 tým, že spoločnosť International Investment Platform, o.c.p., a.s. nepostupovala pri poskytovaní investičných služieb v súlade s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov, keďže v majetku klientov sa minimálne v období od 1. 1. 2019
do 30. 6. 2019 nachádzal v rámci riadenia portfólia aj dlhopis Lombard 82 Securitisation Fund-EMTN napriek tomu, že v rámci poskytnutia služby riadenia portfólia spoločnosť International Investment Platform, o.c.p., a.s. nedisponovala informáciami o klientoch týkajúcimi sa ich skúseností a znalosti rizík súvisiacich s cenným papierom EMTN (Euro Medium Term Notes), pričom uvedené požiadavky na investorov vyplývali z dokumentu Private Investment Memorandum LOMBARD 82 – Securitisation Fund EMTN upravujúceho vydávanie predmetných cenných papierov a to konkrétne u

- klientov XXX a XXX, bytom XXX, je z výpisu z majetkového účtu XXX za obdobie od 1.1.2019 – 31.3.2019 k č. zmluvy XXX z časti XXX zrejmé, že súčasťou majetkového účtu bol 31. 3. 2019 finančný nástroj Lombard 82 – EMTN Bonds Series 7 – EUR, ISIN XXX, množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, hodnota investície XXX EUR a

- klientky XXX, bytom XXX, je z výpisu z majetkového účtu XXX za obdobie od 1.4.2019 – 30.6.2019 k č. zmluvy XXX z časti XXX zrejmé, že súčasťou majetkového účtu bol k 30. 6. 2019 finančný nástroj Lombard 82 – EMTN Bonds Series 7 – EUR, ISIN XXX, počet kusov XXX, cena za kus XXX CZK, hodnota investície XXX CZK a

- klientky XXX, bytom XXX, je z výpisu z majetkového účtu XXX za obdobie od 1.4.2019 – 30.6.2019 k č. zmluvy XXX z časti XXX zrejmé, že súčasťou majetkového účtu bol k 30. 6. 2019 finančný nástroj Lombard 82 – EMTN Bonds Series 7 – EUR, ISIN XXX, množstvo XXX, jednotková cena XXX EUR, hodnota investície XXX EUR;

VI . porušenie § 73g ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení platnom a účinnom v čase porušenia, t. j. v období od 17. 4. 2015 do 19. 1. 2016 (ďalej len zákon o cenných papieroch v znení platnom a účinnom v čase porušenia) tým, že spoločnosť International Investment Platform, o.c.p., a.s. pri poskytovaní iných investičných služieb, ako sú uvedené v § 73f zákona o cenných papieroch v znení platnom a účinnom v čase porušenia, nepožiadala klientov o poskytnutie informácií týkajúcich sa ich znalostí a skúseností v oblasti investovania v rámci ponúkaného (požadovaného) druhu finančného nástroja tak, aby mohla určiť, či sú dostatočné na to, aby si klient uvedomoval riziká s ním spojené a či sú pre klienta primerané, keďže

- klientovi XXX, bytom XXX, dňa XXX o XXX hod. vykonal nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru „Providence Investment Fund Dec 2015 EUR Class A“, celkové plnenie XXX,- €, č. investičného účtu XXX, na základe pokynu klienta zo dňa XXX, pričom z Článku V. písm. e) XXX uzatvorenej medzi klientom a spoločnosťou International Investment Platform, o.c.p., a.s. zo dňa XXX vyplýva, že klientovi boli v súlade so Zákonom o cenných papieroch poskytnuté informácie o zaradení do kategórie neprofesionálny klient, pričom klient vyjadril súhlas s uvedenou kategorizáciou,

- klientke XXX, bytom XXX, dňa XXX o XXX hod. vykonal nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru „Providence Investment Fund Dec 2015 EUR Class B“, celkové plnenie XXX,- €, č. investičného účtu XXX, na základe pokynu klientky zo dňa XXX, pričom z Článku V. písm. e) XXX uzatvorenej medzi klientkou a spoločnosťou International Investment Platform, o.c.p., a.s. zo dňa XXX vyplýva, že klientke boli v súlade so Zákonom o cenných papieroch poskytnuté informácie o zaradení do kategórie neprofesionálny klient, pričom klientka vyjadrila súhlas s uvedenou kategorizáciou,

- klientovi XXX, bytom XXX, dňa XXX o XXX hod. vykonal nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru „Providence Investment Fund Dec 2015 EUR Class A“, celkové plnenie XXX,- €, č. investičného účtu XXX, na základe pokynu klienta zo dňa XXX, pričom z Článku V. písm. e) XXX uzatvorenej medzi klientom a spoločnosťou International Investment Platform, o.c.p., a.s. zo dňa XXX vyplýva, že klientovi boli v súlade so Zákonom o cenných papieroch poskytnuté informácie o zaradení do kategórie neprofesionálny klient, pričom klient vyjadril súhlas s uvedenou kategorizáciou,

- klientovi XXX, bytom XXX, dňa XXX o XXX hod. vykonal nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru „Providence Investment Fund Dec 2016 EUR Class A“, celkové plnenie XXX,- €, č. investičného účtu XXX, na základe pokynu klienta zo dňa XXX pričom z Článku V. písm. e) XXX uzatvorenej medzi klientom a spoločnosťou International Investment Platform, o.c.p., a.s. zo dňa XXX vyplýva, že klientovi boli v súlade so Zákonom o cenných papieroch poskytnuté informácie o zaradení do kategórie neprofesionálny klient, pričom klient vyjadril súhlas s uvedenou kategorizáciou,

teda obstarala pre 4 slovenských klientov, ktorých kategorizovala ako neprofesionálov
na ich pokyn finančné nástroje Fondu Providence – komplexné finančné nástroje  alternatívneho investičného fondu vydané zahraničnou neeurópskou správcovskou spoločnosťou, pričom spoločnosť International Investment Platform, o.c.p., a.s. nesplnila svoju povinnosť získať od klientov informácie o ich znalostiach a skúsenostiach v oblasti investovania do uvedeného typu finančného nástroja;

VII.     porušenie § 73b ods. 1 prvá veta zákona o cenných papieroch v znení platnom a účinnom od 18. 3. 2015 do 27. 5. 2016 tým, že spoločnosť International Investment Platform, o.c.p., a.s. nekonala pri poskytovaní investičných služieb v súlade s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov, keďže v období od 18. 3. 2015 do 27. 5. 2016 obstarala pre

- klienta XXX, bytom XXX

 • dňa XXX o XXX nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru „Providence Investment Fund Mar 2015 EUR Class“, v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;

 • dňa XXX o XXX nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru „Providence Investment Fund Dec 2015 EUR Class A“, v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;


- klienta XXX, bytom XXX

 • dňa XXX o XXX nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru „Providence Investment Fund Dec 2015 EUR Class A“, v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;


- klienta XXX, bytom XXX

 • dňa XXX o XXX nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru „Providence Investment Fund Dec 2015 EUR Class A“, v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;


- klienta XXX, bytom XXX

 • dňa XXX o XXX nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru „Providence Investment Fund Dec 2015 EUR Class A“, v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;


- klienta XXX, bytom XXX

 • dňa XXX o XXX nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru „Providence Investment Fund Dec 2015 EUR Class A“, v celkovej cene XXX €, č. transakcie XXX;

 • dňa XXX o XXX nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru „Providence Investment Fund Dec 2016 EUR Class A“, v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;


- klienta XXX, bytom XXX

 • dňa XXX o XXX nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru „Providence Investment Fund Dec 2015 EUR Class A“, v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;

 • dňa XXX o XXX nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru „Providence Investment Fund Dec 2015 EUR Class A“, v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;


- klienta XXX, bytom XXX

 • dňa XXX o XXX nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru „Providence Investment Fund Dec 2015 EUR Class A“, v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;


- klientku XXX, bytom XXX,

 • dňa XXX o XXX nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru „Providence Investment Fund Dec 2016 EUR Class B“, v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;

 • dňa XXX o XXX Nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru „Providence Investment Fund Dec 2015 EUR Class A“, v celkovej cene XXX,- €, č. Transakcie XXX;


- klienta XXX, bytom XXX

 • dňa XXX o XXX nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru „Providence Investment Fund Dec 2015 EUR Class A“, v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;


- klienta XXX, bytom XXX

 • dňa XXX o XXX nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru „Providence Investment Fund Dec 2015 EUR Class A“, v celkovej cene XXX €, č. Transakcie XXX;


- klienta XXX, bytom XXX

 • dňa XXX o XXX nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru „Providence Investment Fund Dec 2015 EUR Class A“, v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;


- klienta XXX, bytom XXX

 • dňa XXX o XXX nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru „Providence Investment Fund Dec 2015 EUR Class A“, v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;


- klienta XXX, bytom XXX

 • dňa XXX o XXX nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru „Providence Investment Fund Dec 2015 EUR Class A“, v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;


- klienta XXX, bytom XXX

 • dňa XXX o XXX nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru „Providence Investment Fund Dec 2015 EUR Class A“, v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;

 • dňa XXX o XXX nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru „Providence Investment Fund Dec 2015 EUR Class A“, v celkovej cene XXX €, č. transakcie XXX;

 • dňa XXX o XXX nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru „Providence Investment Fund Dec 2016 EUR Class A“ , v celkovej cene XXX €, č. transakcie XXX;


- klienta XXX, bytom XXX

 • dňa XXX o XXX nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru „Providence Investment Fund Dec 2015 EUR Class A“ , v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;


- klienta XXX, bytom XXX

 • dňa XXX o XXX nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru „Providence Investment Fund Dec 2016 EUR Class A“ , v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;

 • dňa XXX o XXX nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru „Providence Investment Fund Dec 2016 EUR Class A“ , v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;


- klienta XXX, bytom XXX

 • dňa XXX o XXX nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru „Providence Investment Fund Dec 2016 EUR Class B“ , v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;


- klienta XXX, bytom XXX

 • dňa XXX o XXX nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru „Providence Investment Fund Dec 2016 EUR Class A“ , v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;


- klientku XXX, bytom XXX

 • dňa XXX o XXX nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru „Providence Investment Fund Dec 2016 EUR Class A“ , v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;


- klienta XXX, bytom XXX

 • dňa XXX o XXX nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru „Providence Investment Fund Dec 2016 EUR Class B“, v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;


- klientku XXX, bytom XXX

 • dňa XXX o XXX nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru „Providence Investment Fund Dec 2016 EUR Class A“, v celkovej cene XXX €, č. transakcie XXX;


- klientku XXX, bytom XXX

 • dňa XXX o XXX nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru „Providence Investment Fund Dec 2016 EUR Class A“, v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;


- klienta XXX, bytom XXX

 • dňa XXX o XXX nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru „Providence Investment Fund Dec 2016 EUR Class A“, v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;


- klienta XXX, bytom XXX

 • dňa XXX o XXX nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru „Providence Investment Fund Dec 2015 EUR Class A“, v celkovej cene XXX,- €, č. transakcie XXX;

 • dňa XXX o XXX nákup cenného papiera XXX, názov cenného papieru „Providence Investment Fund Dec 2016 EUR Class A“, v celkovej cene XXX €, č. transakcie XXX;


teda spolu pre 24 klientov so sídlom na území Slovenskej republiky na ich pokyn kúpu cenných papierov Fondu Providence, ktoré klienti nadobudli na základe ponuky na území Slovenskej republiky realizovanej bez splnenia podmienok ustanovených v § 150h zákona
č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení platnom a účinnom v čase porušenia, od 18. 3. 2015 do 27. 5. 2016, (ďalej len zákon o kolektívnom investovaní v znení platnom a účinnom v čase porušenia) napriek tomu, že spoločnosť International Investment Platform, o.c.p., a.s. mala mať vedomosť o tom, že cenné papiere Fondu Providence mohli byť na území Slovenskej republiky ponúkané až na základe oznámenia adresovaného Národnej banke Slovenska obsahujúceho zámer neeurópskej správcovskej spoločnosti distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti ňou spravovaného zahraničného alternatívneho investičného fondu na území Slovenskej republiky a po splnení ďalších podmienok ustanovených v § 150h zákona o kolektívnom investovaní v znení platnom a účinnom v čase porušenia.

Spoločnosť International Investment Platform, o.c.p., a.s. je povinná zaplatiť uloženú pokutu do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet Úradu vládneho auditu vedený v Štátnej pokladnici, číslo účtu: SK25 8180 0000 0070 0055 0741, konštantný symbol: 0558, variabilný symbol: 35771801“.