en en

Penta RE Funding II, s. r. o.

Číslo rozhodnutia:
č.z.: 100-000-397-251 k č.sp.: NBS1-000-076-776
Dátum vydania:
6. 10. 2022
Dátum nadobudnutia právoplatnosti:
7. 10. 2022

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Penta RE Funding II, s.r.o. so sídlom: Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 45 971 421, LEI: 097900BHKT0000085550 podľa ustanovenia článku 20 (2) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu a o zrušení smernice 2003/71/ES (ďalej len „nariadenie o prospekte“) v spojení s ustanovením § 120 ods. 1 zákona o cenných papieroch prospekt zo dňa 28. septembra 2022 vypracovaný ako jeden dokument podľa ustanovení článku 6 nariadenia o prospekte pre dlhopisy spoločnosti Penta RE Funding II, s.r.o. so sídlom: Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 45 971 421, LEI: 097900BHKT0000085550 s názvom Dlhopis Penta Real Estate Public EUR XII/2022 v predpokladanej sume menovitých hodnôt dlhopisov 5 000 000 eur, s menovitou hodnotou jedného dlhopisu 1 000 eur, s identifikačným kódom SK4000021846, s výnosom stanoveným pevnou úrokovou sadzbou vo výške 3,80 % p.a., s dňom vydania 14. októbra 2022 a so splatnosťou 14. októbra 2023. Prospekt zo dňa 28. septembra 2022 je prílohou tohto rozhodnutia.