en en

Eternity Markets

Číslo rozhodnutia:
č.z.: 100-000-414-597 k č.sp.: NBS1-000-076-893
Dátum vydania:
2. 11. 2022
Dátum nadobudnutia právoplatnosti:
9. 11. 2022

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosti Eternity Markets s.r.o., so sídlom: Prievozská 6A, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 54 074 941 povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu.