en en

UNIPRO Capital a.s.

Číslo rozhodnutia:
č.z.: 100-000-440-969 k č.sp.: NBS1-000-079-615
Dátum vydania:
16. 1. 2023
Dátum nadobudnutia právoplatnosti:
19. 1. 2023

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti UNIPRO Capital a.s., so sídlom Šumavská 519/35, Veveří, 602 00 Brno, Česká republika, IČ: 077 17 610, LEI: 3157002ET5519GVO9637 podľa ustanovenia článku 20 (2) a (3) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (ďalej len „nariadenie o prospekte“) v spojení s ustanovením § 120 ods. 1 zákona o cenných papieroch prospekt zo dňa 21. decembra 2022 vypracovaný ako základný prospekt podľa ustanovení článku 8 nariadenia o prospekte pre dlhopisy spoločnosti UNIPRO Capital a.s., so sídlom Šumavská 519/35, Veveří, 602 00 Brno, Česká republika, IČ: 077 17 610, LEI: 3157002ET5519GVO9637 vydávané v rámci ponukového programu vydávania dlhopisov v maximálnej celkovej menovitej hodnote nesplatených dlhopisov do 40 000 000 eur. Základný prospekt zo dňa 21.decembra 2022 je prílohou tohto rozhodnutia.