en en

PARTNERS ASSET MAMAGEMENT, správ. spol., a.s.

Číslo rozhodnutia:
č.z.: 100-000-502-303 k č.sp.: NBS1-000-081-960
Dátum vydania:
24. 4. 2023
Dátum nadobudnutia právoplatnosti:
12. 5. 2023

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o kolektívnom investovaní), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov u d e ľ u j e podľa ustanovenia § 121 ods. 1 zákona o kolektívnom investovaní spoločnosti PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 53 068 351 povolenie na vytvorenie verejného špeciálneho fondu s názvom PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f., PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. Verejný špeciálny fond s názvom PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f., PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. (ďalej len podielový fond PARTNERS) má formu otvoreného podielového fondu a je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu PARTNERS je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48,832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653. I. Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability v zmysle ustanovenia § 121 ods. 11 písm. e) zákona o kolektívnom investovaní schvaľuje štatút podielového fondu PARTNERS v znení zo dňa 7.2.2023. Štatút podielového fondu PARTNERS v znení zo dňa 7.2.2023 je prílohou tohto rozhodnutia. Štatút podielového fondu PARTNERS je súčasťou predajného prospektu podielového fondu PARTNERS.