en en

CAPITOL, akciová spoločnosť

Číslo rozhodnutia:
č.z.: 100-000-597-231 k č.sp.: NBS1-000-089-199
Dátum vydania:
25. 10. 2023
Dátum nadobudnutia právoplatnosti:
6. 11. 2023

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mení podľa ustanovenia § 18 ods. 15 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosti CAPITOL, akciová spoločnosť, so sídlom Štefanovičova 4, 811 04 Bratislava, IČO: 35 750 448 povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia a v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov udelené rozhodnutím Úradu pre finančný trh č.: GRUFT-004/2005/PAGP zo dňa 29. septembra 2005 a zmenené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č.: ODT-13861/2010 zo dňa 6. apríla 2011 a rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. z.: 100-000-117-179 k č. sp.: NBS1-000-022-001 zo dňa 18. júla 2018 tak, že ho rozširuje o sektor doplnkového dôchodkového sporenia a o sektor starobného dôchodkového sporenia.