en en

Salus Populi, družstvo

Číslo rozhodnutia:
č.z.: 100-000-654-175 k č.sp.: NBS1-000-064-255
Dátum vydania:
12. 2. 2024
Dátum nadobudnutia právoplatnosti:
5. 3. 2024

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 202 ods. 1 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o kolektívnom investovaní), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dohľade) I. u k l a d á podľa § 202 ods. 1 písm. e) zákona o kolektívnom investovaní družstvu Salus Populi, družstvo, so sídlom Panská 15, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 903 184, zapísané v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Dr, vložka číslo: 813/B, pokutu vo výške 20 000 eur (slovom dvadsaťtisíc eur) za porušenie § 2 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení platnom a účinnom do 9.12.2021 v období od 25.11.2020 do 1.10.2021, za porušenie § 31a ods. 1 a 5 a § 31b ods. 1 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení platnom a účinnom do 1.8.2021 v období od 25.11.2020 do 1.8.2021, za porušenie § 31a ods. 1 a 5 a § 31b ods. 1 zákona o kolektívnom investovaní v období od 2.8.2021 do 1.10.2021 a za porušenie § 28a ods. 1 zákona o kolektívnom investovaní v období od 25.11.2020 do 1.10.2021 vo forme trváceho deliktu tým, že Salus Populi, družstvo v období najneskôr od 25.11.2020 do 1.10.2021 neoprávnene vykonávalo činnosť kolektívneho investovania tak, že bez udeleného povolenia Národnej banky Slovenska na vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov v zmysle § 28a zákona o kolektívnom investovaní alebo bez zápisu v registri správcov alternatívnych investičných fondov v zmysle § 31b zákona o kolektívnom investovaní investovalo peňažné prostriedky zhromaždené od investorov/členov družstva Salus Populi, družstvo v podobe členských vkladov do investičnej stratégie xxxx (finančné prostriedky použité na obchodovanie s kryptomenami v celkovej výške xxxx eur) prostredníctvom dcérskej spoločnosti xxxx, so sídlom xxxx, IČO: xxxx (do 2.7.2021 so sídlom xxxx) a spoločnosti xxxx, so sídlom xxxx, IČO: xxxx (do 25.10.2022 so sídlom xxxx), do investičnej stratégie xxxx prostredníctvom dcérskej spoločnosti xxxx, so sídlom xxxx, IČO: xxxx (pôžička čerpaná spoločnosťou xxxx vo výške xxxx eur) a do investičných stratégií xxxx (nadobudnuté finančné nástroje v celkovej výške xxxx eur), xxxx (vykonané forexové obchody v celkovej výške xxxx eur) a xxxx (finančné prostriedky investované do akcií v celkovej výške xxxx eur) prostredníctvom spoločnosti xxxx, so sídlom xxxx, IČO: xxxx, a to na základe pokynov investorov a v prospech týchto investorov/členov družstva Salus Populi, družstvo, pričom návratnosť takto zhromaždených peňažných prostriedkov a zisk investorov/členov družstva Salus Populi, družstvo boli závislé od hodnoty a výnosu aktív v investičných stratégiách, ktoré boli za zhromaždené peňažné prostriedky nadobudnuté. Salus Populi, družstvo je povinné zaplatiť uloženú pokutu do 30 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet Úradu vládneho auditu vedený v Štátnej pokladnici, číslo účtu: SK25 8180 0000 0070 0055 0741, konštantný symbol: 0558, variabilný symbol: 52903184 a zároveň súbežne II. n a r i a ď u j e podľa § 202 ods. 1 písm. j) zákona o kolektívnom investovaní družstvu Salus Populi, družstvo, a to za porušenia zákona o kolektívnom investovaní v znení platnom a účinnom v čase tak, ako je uvedené v I. časti výroku tohto rozhodnutia, skončiť bez zbytočného odkladu odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia nepovolenú činnosť, ktorá spočíva v neoprávnenom vykonávaní činnosti kolektívneho investovania vymedzenom v I. časti výroku tohto rozhodnutia bez udeleného povolenia Národnej banky Slovenska na vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov v zmysle § 28a zákona o kolektívnom investovaní alebo bez zápisu v registri správcov alternatívnych investičných fondov v zmysle § 31b zákona o kolektívnom investovaní.