en en

Komuniké z 10. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes, 24. mája 2022 sa uskutočnilo 10. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra.

Banková rada NBS prerokovala a schválila Správu o finančnej stabilite – máj 2022. Správa bude zverejnená na webovom sídle NBS.

Banková rada NBS rozhodla o určení lokálne systémovo významných bánk (O-SII) a o výške kapitálových vankúšov pre lokálne systémovo významné banky. Zoznam týchto bánk ako aj výšku ich kapitálových vankúšov uvádza nasledovná tabuľka:

BankaVankúš pre O-SII
365.bank, a. s.0,25 %
Československá obchodná banka, a. s.1,25 %
Prima banka Slovensko, a. s.0,25 %
Slovenská sporiteľňa, a. s.2,00 %
Tatra banka, a. s.1,50 %
Všeobecná úverová banka, a. s.1,75 %
Štruktúra schválenej výšky kapitálových vankúšov pre lokálne systémovo významné banky od 1. 1. 2023

Rozhodnutia Bankovej rady NBS nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023. Podrobnejšie informácie o týchto vankúšoch budú uverejnené v rozhodnutiach NBS a v Komentári k rozhodnutiam o určení kapitálových vankúšov pre lokálne systémovo významné banky na webovom sídle NBS.


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.