en en

NBS prehľadne komunikuje so sektorom platobných služieb

Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle sprehľadnila požiadavky na udelenie povolenia vo Fintech oblasti poskytovania platobných služieb a vydávania elektronických peňazí. Všetky dôležité informácie sú sprístupnené v štruktúrovanej podobe a spôsobom prístupným pre Fintech startupy aj etablované subjekty.

NBS tiež sprístupnila príručku na prípravu žiadosti o udelenie povolenia. Je určená pre startupy v platobných službách. Cieľom príručky je sprístupniť záujemcom o inovatívne podnikanie tipy ako pripraviť kvalitnú žiadosť o licenciu, ktorú bude môcť NBS čo najrýchlejšie vybaviť.

Pravidlá, ktoré preukazujú pôvod finančných prostriedkov žiadateľa, obchodné podmienky, obchodný plán, požiadavky na materiálno – technické zabezpečenie, riadiace orgány, vnútorné predpisy – tieto a ďalšie konkrétne odporúčania sú zamerané na tých, ktorí sa snažia získať povolenie/registráciu na vydávanie elektronických peňazí alebo na poskytovanie platobných služieb.

Už etablovaným subjektom poslúžia formulárové žiadostiprehľad priebežných vykazovacích povinností vo vzťahu k NBS.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.