en en

Vykazovacie a oznamovacie povinnosti PI a AISP

Pravidelné predkladanie hlásení podľa zákona o platobných službách

Hlásenia sú upravené opatrením NBS č. 7/2023 v platnom znení. Rozsah vykazovacej povinnosti je odlišný pre platobnú inštitúciu, pobočku zahraničnej platobnej inštitúcie a banku. Všetky informácie sú zosumarizované v tabuľke nižšie. Hlásenia sa predkladajú elektronicky, a to prostredníctvom informačného systému Štatistický zberový portál.

Poskytovateľ platobných služieb (Platobná inštitúcia a pobočka zahraničnej Platobnej inštitúcie) poskytuje Národnej banke Slovenska aj štatistické údaje o podvodoch súvisiacich s platobnými operáciami podľa opatrenia NBS č. 11/2023, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie NBS č. 7/2021.

Banky a pobočky zahraničných bánk ako poskytovatelia platobných služieb poskytujú Národnej banke Slovenska aj údaje o podvodoch súvisiacich s platobnými operáciami v zmysle opatrenia NBS č. 12/2023, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie NBS č. 8/2021.

Vaše otázky súvisiace s jednotlivými výkazmi alebo vykazovacími a oznamovacími povinnosťami je možné formulovať na mailovú adresu dohladPlatobneSluzby@nbs.sk.

Názov hlásenia Predkladajúci subjekt Termín predkladania
Platobná inštitúcia Pobočka zahraničnej platobnej inštitúcie Banka
Bilancia aktív a pasív X mesačne

do 25 kalendárnych dní odo dňa ku ktorému sa vypracúva, okrem hlásenia vypracovaných podľa stavu k poslednému dňu príslušného kalendárneho roka*
Výkaz ziskov a strát X
Hlásenie o vlastných zdrojoch X X
Hlásenie o systéme ochrany finančných prostriedkov X X
Hlásenie o platobných operáciách
Hlásenie o účtoch, úveroch a elektronických peniazoch X
Hlásenie o platobných iniciačných službách a službách informovania o platobnom účte X štvrťročne

do 25 kalendárnych dní odo dňa ku ktorému sa vypracúva
Hlásenie o počte prístupov k platobným účtom a iniciovaní platobných transakcií X
Hlásenie o AML/CFT X ročne

do 25 kalendárnych dní odo dňa ku ktorému sa vypracúva
Hlásenie o sťažnostiach a reklamáciách
Hlásenie o poskytovateľovi platobných služieb X
Hlásenie o presunoch platobných účtov a cezhraničnom zriaďovaní platobných účtov X

*Výkazy sa predkladajú takto:
a) predbežné hlásenie na základe predbežných údajov, do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka, zostavené podľa predbežných údajov, známych k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho roka, upravených o účtovné prípady účtované od 1. januára do 10. januára nasledujúceho kalendárneho roka,
b) riadne hlásenie na základe údajov z riadnej účtovnej závierky, do 30 kalendárnych dní po overení ročnej účtovnej závierky audítorom,
c) mimoriadne hlásenie na základe predĺženia lehoty na vypracovanie riadnej účtovnej závierky, do 25. apríla nasledujúceho kalendárneho roka, zostavené podľa údajov k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho roka, známych k 31. marcu nasledujúceho kalendárneho roka.

Pravidelné predkladanie iných informácií podľa zákona o platobných službách

Platobná inštitúcia pravidelne predkladá aj informácie uvedené nižšie.

Názov inej informácie Predkladajúci subjekt Termín predkladania Miesto predkladania
Platobná inštitúcia Pobočka zahraničnej platobnej inštitúcie Banka
Posúdenie riadenia prevádzkového rizika a bezpečnostného rizika súvisiaceho s poskytovaním platobných služieb (§ 28c ods.2) najmenej raz ročne (do 31.decembra príslušného kalendárneho roka) Na adresu:

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava

alebo uložením na webové úložisko NBS Dohľad platobné služby pre príslušný dohliadaný subjekt
Správa audítora o overení účtovnej závierky (§ 76 ods. 1) X X do šiestich mesiacov odo dňa skončenia obdobia, za ktoré bol audit vykonaný

 

 

 

 

 

Do verejnej časti registra účtovných závierok
List odporúčaní audítora vedeniu (§ 76 ods. 1) X X Na adresu:

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava

alebo uložením na webové úložisko NBS Dohľad platobné služby pre príslušný dohliadaný subjekt
Správa audítora o overení údajov v hláseniach (§ 76 ods. 4) X X
Oznámenie, ktorý audítor bol poverený overením účtovnej závierky (§ 76 ods. 6) a Dotazník NBS pre audítorskú spoločnosť X X do 30. júna kalendárneho roka alebo do polovice účtovného obdobia, za ktoré sa má audit vykonať
Plán kontrolnej činnosti (§ 70 ods. 4) X X do 31. decembra kalendárneho roka predložiť plán na nasledujúci rok
Overenie štatutárneho audítora, ktorého súčasťou je aj potvrdenie, že jeho činnosť je v súlade s limitmi podľa § 1 ods. 3 písm. l) (§ 97b ods. 1) – týka sa poskytovateľa elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb podľa § 1 ods. 3 písm. l* X X X raz ročne (do 31.decembra príslušného kalendárneho roka) Na adresu:

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava

alebo uložením na webové úložisko NBS Dohľad platobné služby pre príslušný dohliadaný subjekt

Nepravidelné oznamovacie povinnosti

1. Oznamovanie závažných incidentov

Podľa § 28c ods. 1§ 28d ods. 1 zákona o platobných službách poskytovateľ platobných služieb oznamuje Národnej banke Slovenska každý závažný prevádzkový alebo bezpečnostný incident. Rozumie sa ním ojedinelá udalosť alebo rad navzájom súvisiacich udalostí, ktoré poskytovateľ platobných služieb neplánoval a ktoré majú alebo pravdepodobne budú mať nepriaznivý vplyv na integritu, dostupnosť, dôvernosť, hodnovernosť a/alebo kontinuitu služieb súvisiacich. Podrobnosti sú uvedené v príslušných usmerneniach EBA. Oznámenia o závažných incidentoch sa podáva v elektronickej forme prostredníctvom Štatistického zberového portálu (ŠZP). Pre podanie oznámenia o závažných incidentoch bude nahlasujúca osoba vypĺňať „oznámenie o závažných incidentoch“ v zmysle prílohy I usmernení EBA. V prípade, že nahlasujúca osoba bude  k oznámeniu o dôvodnom podozrení v ŠZP pripájať aj prílohy, bude ich predkladať ako súbory zip.

2. Oznamovanie určeného ústredného kontaktného miesta

Na základe ustanovení § 79 ods. 13 v spojení s ods. 12 a § 86 ods. 27 zákona o platobných službách sú platobné inštitúcie a inštitúcie elektronických peňazí, ktorých ústredie a nachádza v inom členskom štáte a ktoré poskytujú platobné služby na území Slovenskej republiky prostredníctvom agentov platobných služieb (ďalej len „platobné inštitúcie a inštitúcie elektronických peňazí“), povinné určiť si na území Slovenskej republiky ústredné kontaktné miesto podľa osobitného predpisu.

Ústredné kontaktné miesto slúži na zabezpečenie komunikácie a oznamovanie informácií o dodržiavaní zákona o platobných službách, ako aj na uľahčenie výkonu dohľadu vykonávaného príslušnými orgánmi domovského členského štátu, ako aj Národnou bankou Slovenska, a to aj prostredníctvom poskytovania dokumentov a informácií týmto orgánom na ich žiadosť.

Oznámenie odporúčame podať spolu s  dokumentmi preukazujúcimi uvedené skutočnosti (napríklad: zmluvy s agentmi platobných služieb a pod).

Spôsob doručenia informácie:

a) elektronicky – pri podaní informácie je potrebné vyplniť formulár a do príloh pridať písomné doklady a následne odoslať na  e-mailovú adresu: ccp@nbs.sk,

b) poštou –  pri podaní informácie prostredníctvom pošty je možné vytlačiť a vyplniť formulár pre tlač a spolu s prílohami odoslať v listinnej podobe na adresu:

Národná banka Slovenska
Odbor finančných technológií a inovácií
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava

3. Oznamovanie dôvodných podozrení na podvodné konanie

Na základe ustanovenia § 11 ods. 1 a 3 zákona o platobných službách, má poskytovateľ platobných služieb povinnosť oznamovať dôvodné podozrenie o tom, že platiteľ konal podvodným spôsobom. Oznámenia o dôvodnom podozrení na podvodné konanie by mali byť uskutočnené v dobrej viere, t. j. nahlasujúca osoba by mala byť v momente podania oznámenia presvedčená o pravdivosti poskytovaných informácii.

Oznámenia o dôvodnom podozrení na podvodné konanie sa podáva v  elektronickej forme prostredníctvom Štatistického zberového portálu (ŠZP). Pre podanie oznámenia o dôvodnom podozrení na podvodné konanie bude nahlasujúca osoba vypĺňať Vzor podania oznámenia o dôvodnom podozrení na podvodné konanie. V prípade, že nahlasujúca osoba bude k oznámeniu o dôvodnom podozrení v ŠZP pripájať aj prílohy, bude ich predkladať ako súbory zip.

4. Oznamovanie odmietnutia prístupu k platobnému účtu

Na základe ustanovenia § 28 ods. 5 a 7 zákona o platobných službách, poskytovateľ platobných služieb, ktorý vedie platobný účet, môže poskytovateľovi služieb informovania o platobnom účte (AISP) alebo poskytovateľovi platobných iniciačných služieb (PISP) odmietnuť prístup k platobnému účtu z  objektívnych a preukázateľných dôvodov týkajúcich sa neautorizovaného prístupu alebo podvodného prístupu k platobnému účtu zo strany PISP alebo AISP, vrátane neautorizovaného podnetu alebo podvodného podnetu na vykonanie platobnej operácie, pričom poskytovateľ platobných služieb, ktorý vedie platobný účet v dohodnutej podobe, informuje platiteľa o odmietnutí prístupu k platobnému účtu vrátane dôvodov odmietnutia.

Podľa § 28 ods. 6 zákona o platobných službách je poskytovateľ platobných služieb povinný bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska o neautorizovanom alebo podvodnom konaní prostredníctvom oznámenia o odmietnutí prístupu k platobnému účtu. Oznámenia o odmietnutí prístupu k platobnému účtu by mali byť uskutočnené v dobrej viere, t. j. nahlasujúca osoba by mala byť v momente podania oznámenia presvedčená o pravdivosti poskytovaných informácií.

Oznámenia o odmietnutí prístupu k platobnému účtu sa podáva v  elektronickej forme prostredníctvom Štatistického zberového portálu (ŠZP). Pre podanie oznámenia o odmietnutí prístupu k platobnému účtu sa vypĺňa Vzor podania oznámenia o odmietnutí prístupu k platobnému účtu. V prípade, že nahlasujúca osoba bude k oznámeniu o odmietnutí prístupu k platobnému účtu v ŠZP pripájať aj prílohy, bude ich predkladať ako súbory zip.

5. Oznamovanie výpadkov vyhradeného rozhrania API

Na základe čl. 33 ods. 3 delegovaného nariadenia komisie (EÚ) 2018/389 o SCA a CSC je poskytovateľ platobných služieb spravujúci účet povinný NBS bezodkladne oznámiť problémy s vyhradenými rozhraniami. Oznámením o výpadkoch (nefunkčnosti) vyhradeného rozhrania API sa rozumie oznámenie udalosti alebo radu navzájom súvisiacich udalostí, ktoré nahlasujúci subjekt (poskytovateľ platobných služieb, ktorý vedie účet) neplánoval a ktoré majú alebo pravdepodobne budú mať nepriaznivý vplyv na integritu, dostupnosť, dôvernosť, hodnovernosť a/alebo kontinuitu služieb vyhradeného rozhrania. Oznámenia o problémoch súvisiacich s vyhradeným rozhraním API by mali byť uskutočnené v dobrej viere, t.j. nahlasujúci subjekt by mal byť v momente podania oznámenia presvedčený o pravdivosti poskytovaných informácií.

Oznámenia sa podáva v elektronickej forme prostredníctvom Štatistického zberového portálu (ŠZP). Pre podanie oznámenia nahlasujúca osoba vypĺňa Vzor oznámenia o výpadkoch/nefunkčnosti vyhradeného rozhrania API a spolu s prílohami ich bude predkladá ako súbory zip.

6. Informácia o porovnateľnosti poplatkov za služby viazané na platobný účet (PAD)

V zmysle § 34 ods. 1 písm. d) zákona o platobných službách je poskytovateľ platobných služieb povinný predkladať Národnej banke Slovenska informácie o poskytovaných službách viazaných na platobný účet a poplatkoch za tieto služby na účely § 44a; táto povinnosť sa nevzťahuje na poskytovateľa platobných služieb, ktorým je Štátna pokladnica.

V ustanovení § 38 ods. 3 zákona o platobných službách sa uvádzajú informácie, ktoré musí obsahovať dokument s informáciami o poplatkoch za služby viazané na platobný účet. Poskytovateľ platobných služieb je povinný dokument s informáciami o poplatkoch vypracúvať v súlade s osobitným predpisom.

Výpis poplatkov musí obsahovať údaje podľa § 44b ods. 3ods. 4 zákona o platobných službách. Poskytovateľ platobných služieb je povinný výpis poplatkov vypracúvať v súlade s osobitným predpisom. Metodická informácia je k dispozícii tu.

Na základe ustanovenia § 44a ods. 2 zákona v spojení s § 34 ods. 1 písm. d) a § 38 ods. 3 zákona o platobných službách Národná banka Slovenska je povinná zverejňovať informácie umožňujúce porovnateľnosť poplatkov za služby viazané na platobný účet poskytovateľov platobných služieb podľa § 2 ods. 3 písm. a),b) d) g) zákona o platobných službách.

Cieľom zverejňovaného zoznamuslužieb viazaných na platobný účet poskytovateľov platobných služieb je poskytovanie informácií spotrebiteľovi o poplatkoch za služby viazané na platobný účet  presným, jasným a porovnateľným spôsobom.

Tu uvedený zoznam služieb viazaných na platobný účet poskytovateľov platobných služieb je vypracovaný v súlade so štandardizovanou terminológiu upravujúcou služby viazané na platobný účet podľa osobitného predpisu:

a) Vedenie účtu – Platobné účty v eurách a v cudzej mene,

b) Poskytnutie debetnej karty – Debetné platobné karty, a to
1. Vydanie/obnova platobnej karty neembosovanej,
2. Vydanie/obnova platobnej karty embosovanej,
3. Znovuvydanie platobnej karty neembosovanej (strata/odcudzenie/poškodenie),
4. Znovuvydanie platobnej karty embosovanej (strata/odcudzenie/poškodenie),
5. Zmena zmluvných podmienok,
6. Zrušenie platobnej karty,
7. Blokácia platobnej karty,
8. Znovuvytlačenie PIN kódu k platobnej karte,
9. Zmena limitu na karte,

c) Prečerpanie – Povolené prečerpanie platobného účtu, a to
1. Zriadenie služby povoleného prečerpania,
2. Poskytovanie služby povoleného prečerpania,
3. Zrušenie služby povoleného prečerpania,
4. Zaslanie upomienky,

d) Úhrada –  Jednorazový platobný príkaz na úhradu/ SEPA úhradu, a to
1. V obchodnom mieste príslušného poskytovateľa platobných služieb,
2. Elektronickým bankovníctvom,

e) Trvalý príkaz – Zriadenie trvalého príkazu na úhradu a súhlasu s inkasom, a to
1. V obchodnom mieste príslušného poskytovateľa platobných služieb,
2. Elektronickým bankovníctvom,

f) Inkaso – Jednorazový platobný príkaz na inkaso/SEPA inkaso, a to
1. V obchodnom mieste príslušného poskytovateľa platobných služieb,
2. Elektronickým bankovníctvom,

g) Výber hotovosti – Výber finančných prostriedkov v hotovosti z platobného účtu  u príslušného poskytovateľa platobných služieb v obchodnom mieste, a to
1. Príslušného poskytovateľa platobných služieb,
2. Iného poskytovateľa platobných služieb v rámci SR.

Národná banka Slovenska je zároveň povinná zverejniť kritériá, na základe ktorých sa poplatky za služby viazané na platobný účet poskytovateľa platobných služieb porovnávajú; ide o tieto kritériá:

a) výška poplatku od najnižšieho po najvyšší poplatok za službu u jednotlivého poskytovateľa platobných služieb (všeobecne),
b) výška najnižšieho poplatku za tri rovnaké služby u jednotlivých poskytovateľov platobných služieb (najnižšia výška poplatku za tri konkrétne služby),
c) výška najnižšieho poplatku za tri najpoužívanejšie služby poskytovateľa platobných služieb (vedenie účtu, poskytnutie debetnej karty a trvalý príkaz).

Prehľad informácii umožňujúcich porovnateľnosť poplatkov za služby viazané na platobný účet poskytovateľa platobných služieb je možné nájsť na tu uvedenom odkaze „zoznam služieb viazaných na platobný účet„.

7. Oznámenie o programe a termíne zasadnutia predstavenstva spoločnosti

V zmysle § 2 ods. 7 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je dohliadaný subjekt povinný najmenej tri pracovné dni vopred doručiť Národnej banke Slovenska oznámenie o termíne a programe každého zasadnutia svojho valného zhromaždenia, dozornej rady, štatutárneho orgánu alebo iného svojho orgánu riadiaceho alebo kontrolujúceho činnosť dohliadaného subjektu. Tieto informácie dohliadaný subjekt predkladá uložením na webové úložisko Extranet SecureFileShare NBS Dohľad platobné služby.