en en

Využívanie inovácií vo finančnom sektore postupne rastie

  • finančné inštitúcie, ktoré sú súčasťou väčšej, materskej skupiny, najčastejšie využívajú inovácie vyvinuté ich „matkami“
  • mnohé inštitúcie pracujú aj na lokálnych riešeniach
  • inovácie sa týkajú najmä platobných služieb, uzatvárania poistenia na diaľku, webových či mobilných aplikácií alebo online onboardingu (vzdialenej identifikácie klienta)
  • takmer polovica opýtaných spolupracuje s BigTechmi (Microsoft, Apple, Google) najmä pri cloude či mobilných aplikáciách

NBS uskutočnila v dňoch od 15.11.2022 do 12.12.2022 dotazníkový prieskum Prehľad inovácií v dohliadaných subjektoch finančného trhu v SR zameraný na využívanie inovácií finančnými inštitúciami. Do prieskumu sa zapojilo spolu 89 subjektov finančného trhu vrátane pobočiek zahraničných finančných inštitúcií, ktoré pôsobia na slovenskom trhu. Pre porovnanie, Správa z roku 2021.

Za najvýznamnejšie finančné inovácie, ktoré sa zaviedli v posledných troch rokoch, respondenti označili optimalizáciu klientskeho webu a mobilnej aplikácie, vzdialenú identifikáciu klientov na účely online onboardingu a elektronizáciu podpisovania ako aj digitalizáciu, automatizáciu a robotizáciu procesov. V najbližších troch rokoch plánujú respondenti pokračovať v práci na optimalizácii webových a mobilných aplikácii, zlepšovaní online onboardingu, ale aj využívaní prvkov umelej inteligencie (AI).

Výsledky prieskumu ukázali odlišný prístup k inováciám a technológiám, nielen v rámci jednotlivých finančných inštitúcii, ale aj v rámci celých sektorov. Z výsledkov je zrejmé , že niektoré technológie sú už v súčasnosti na slovenskom finančnom trhu bežne rozšírené, iné by mali byť implementované v blízkej budúcnosti, ale sú aj také, ktoré sú zatiaľ len vzdialenou budúcnosťou, prípadne finančné inštitúcie zatiaľ ani len neuvažujú o ich využití. NBS plánuje podobný dotazníkový prieskum v pravidelných intervaloch opakovať, vďaka čomu bude možné sledovať a porovnávať vývoj v oblasti finančných inovácií.

  • Najrozšírenejšou inováciou je cloud (72%) a najčastejšie sa využíva na zdieľanie dát v rámci organizácie, ich zálohovanie či na prevádzku aplikácií pre klientov.
  • Pomerne rozšírená je aj automatická robotizácia procesov-RPA, využíva ju 29% respondentov. Využívajú ju najmä na backoffice automatizáciu, validáciu klientských transakcií či vyhodnotenie rizikového profilu klienta.
  • Finančné inštitúcie majú k dispozícii čoraz väčší objem dát a spolu s tým narastá aj zložitosť ich spracovania. 21% z nich preto využíva technológiu Big Data, najmä na monitoring rizika, identifikovanie podvodov či analýzu správania klientov.
  • Jednoznačne najdiskutovanejšou technológiou posledných týždňov je umelá inteligencia-AI. Využíva ju pätina (20%) opýtaných a to najmä pre udržanie (retenciu) klientov, posúdenie výnimiek na zľavy, biometriu a vzdialenú identifikáciu klienta či rôzne predikčné modely.
  • Online onboarding, vzdialenú identifikáciu klienta už využíva 53% oslovených subjektov. Pre otvorenie bankového účtu či iných služieb už preto nie je potrebné osobne inštitúciu navštíviť.

Ku konkrétnym spôsobom, ako NBS napomáha rozvoju využívania inovácií, patria nástroje na podporu inovácií: inovačný hubregulačný sandbox. O fungovaní týchto nástrojov za uplynulý kalendárny rok píšeme v  Správe o činnosti inovačného hubu a regulačného sandboxu.