en en

Regulačný sandbox

je platforma, ktorá umožňuje účastníkovi na základe konzultácií s NBS nastaviť finančnú inováciu v súlade s reguláciou a prakticky ju otestovať na slovenskom finančnom trhu. Cieľom platformy je uľahčiť implementáciu inovácií na Slovensku.

Zámerom platformy je tiež prepojenie záujmu slovenských dohliadaných subjektov so záujmom FinTech spoločností. NBS preto vytvára Databázu záujemcov o spoluprácu, kde môžu slovenské dohliadané subjekty prejaviť dopyt po spolupráci.

Regulačný sandbox je otvorený od 1.januára 2022.

Poster: Procesy spolupráce s NBS

Kontakt: sandbox@nbs.sk

Účastníkom regulačného sandboxu môže byť

 • dohliadaný subjekt
 • zahraničný dohliadaný subjekt
 • žiadateľ o povolenie
 • poskytovateľ služieb
 • budúci dohliadaný subjekt

späť

Kritériá na vstup do regulačného sandboxu

 • pripravenosť záujemcu na účasť v regulačnom sandboxe a finančnej inovácie na testovanie
 • existencia potreby testovania
 • inovatívnosť
 • pozitívne dopady na klientov na slovenskom finančnom trhu a neexistencia významných negatívnych dopadov na finančnú stabilitu v Slovenskej republike

NBS posudzuje splnenie všetkých kritérií podľa Metodiky na posudzovanie kritérií na vstup do regulačného sandboxu.

NBS umožní záujemcovi vstúpiť do regulačného sandboxu, ak

 • je bezúhonný
 • predmetom konzultácie je uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov v pôsobnosti NBS
 • záujemca spĺňa všetky kritériá na vstup do regulačného sandboxu

späť

Ako funguje

Účasť v regulačnom sandboxe má tieto fázy

 • Prípravná fáza
  • umožňuje konzultácie s NBS, ktoré majú napomôcť nastaviť finančnú inováciu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v pôsobnosti NBS a
  • stanovuje priebeh fázy testovania v podobe plánu testovania
  • trvá najviac 6 mesiacov (v prípade potreby ju NBS môže primerane predlžiť)
 • Fáza testovania
  • umožňuje implementáciu testovanej finančnej inovácie na slovenskom finančnom trhu podľa plánu testovania
  • účastník priebežne informuje NBS o priebehu testovania v súlade s plánom testovania
  • lehota pre testovanie nesmie presiahnuť 6 mesiacov (v prípade potreby ju NBS môže primerane predlžiť, najviac o ďalších 6 mesiacov)
 • Ukončenie účasti v regulačnom sandboxe
  • do jedného mesiaca po ukončení testovania účastník doručí do NBS záverečnú správu
  • do jedného mesiaca od doručenia záverečnej správy zorganizuje NBS záverečné stretnutie s účastníkom, aby spoločne prerokovali záverečnú správu a priebehu účasti v regulačnom sandboxe
  • NBS môže záverečné stretnutie nahradiť písomným vyjadrením k záverečnej správe
  • účasť v regulačnom sandboxe zaniká dňom záverečného stretnutia alebo dňom doručenia písomného vyjadrenia NBS k záverečnej správe
  • účasť v regulačnom sandboxe môže byť ukončená aj predčasne a to ako zo strany účastníka, tak aj zo strany NBS

späť

Prihláška do regulačného sandboxu

 • záujemca doručí do NBS vyplnenú prihlášku v listinnej (.docx) alebo elektronickej podobe
 • NBS potvrdí prijatie prihlášky, vykoná posúdenie formálnych a obsahových náležitostí, v prípade potreby vyzve na odstránenie nedostatkov alebo doplnenie prihlášky
 • NBS zorganizuje informačné stretnutie, kde získa podrobnejšie informácie o záujemcovi a o prihláške
 • najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa doručenia úplnej prihlášky NBS oznámi, či umožní / neumožní záujemcovi vstúpiť do regulačného sandboxu (lehota dvoch mesiacov sa nevzťahuje na subjekt, ktorý má záujem o cezhraničné testovanie)

späť

FAQ

 • Aký je rozdiel medzi inovačným hubom a regulačným sandboxom?

  Inovačný hub a regulačný sandbox sú dva nástroje, ktoré umožňujú záujemcom viesť dialóg s NBS o uplatňovaní regulácie v pôsobnosti NBS na finančnú inováciu.

  Inovačný hub slúži primárne na zodpovedanie jednej alebo viacerých konkrétnych otázok ohľadom aplikácie regulácie na finančnú inováciu. Po zodpovedaní týchto otázok je interakcia v rámci inovačného hubu ukončená.

  Regulačný sandbox slúži na opakované konzultácie ohľadom nastavenia finančnej inovácie a jej následne reálne otestovanie na finančnom trhu pod drobnohľadom NBS. Spolupráca v rámci inovačného hubu je spravidla jednorazová, kým spolupráca v rámci regulačného sandboxu trvá niekoľko mesiacov. Z tohto dôvodu je interakcii prostredníctvom inovačného hubu spravidla násobne viac ako je účastníkov regulačného sandboxu.

 • Prečo podať prihlášku do regulačného sandboxu?

  Vďaka účasti v regulačnom sandboxe získa účastník možnosť konzultovať s NBS súlad finančnej inovácie s reguláciou. Na základe konzultácií s expertami z NBS si účastník môže vhodne nastaviť finančnú inováciu a následne si ju otestovať na reálnych klientoch na slovenskom finančnom trhu v súlade s plánom testovania.

 • Ako prebieha ukončenie účasti v regulačnom sandboxe?

  Ukončenie účasti v regulačnom sandboxe môže byť riadne alebo predčasné.

  Predčasné ukončenie účasti v regulačnom sandboxe
  Účastník môže kedykoľvek z vlastnej iniciatívy predčasne ukončiť svoju účasť v regulačnom sandboxe, o čom musí NBS vopred informovať. Rovnako NBS môže predčasne ukončiť účasť v regulačnom sandboxe, ak účastník nepostupuje podľa pokynov NBS.

  Riadne ukončenie účasti v regulačnom sandboxe
  Do jedného mesiaca po ukončení testovania účastník doručí NBS záverečnú správu, v ktorej zhrnie priebeh testovania. Do jedného mesiaca od doručenia záverečnej správy zorganizuje NBS záverečné stretnutie s účastníkom za účelom prerokovania záverečnej správy a priebehu jeho účasti v regulačnom sandboxe. NBS môže záverečné stretnutie nahradiť písomným vyjadrením k záverečnej správe. Účasť v regulačnom sandboxe zaniká dňom záverečného stretnutia alebo dňom doručenia písomného vyjadrenia NBS k záverečnej správe..

 • Za akých podmienok je možné testovať cezhranične vo viacerých regulačných sandboxoch?

  Prvým krokom pri cezhraničnom testovaní je vyplnenie formulára na EU Digital Finance Platform, v ktorom subjekt bližšie špecifikuje o aký typ cezhraničného testovania má záujem, a aké orgány dohľadu chce do testovania zapojiť.

  Následne by mal subjekt, ktorý má záujem o cezhraničné testovanie vo viacerých regulačných sandboxov (Multi sandbox testing) podať prihlášku ako do regulačného sandboxu NBS, tak aj do všetkých ostatných regulačných sandboxov, v ktorých chce testovať. Subjekt, ktorý má záujem o cezhraničné testovanie, musí splniť kritéria na vstup do iných regulačných sandboxov podľa príslušných pravidiel daného regulačného sandboxu.

  Po prejavení záujmu o cezhraničné testovanie komunikuje NBS s ostatnými príslušnými orgánmi dohľadu a dohodne s nimi ďalší postup v súvislosti s cezhraničným testovaním. Z tohto dôvodu sa na posúdenie prihlášky takéhoto subjektu nevzťahuje dvojmesačná lehota.

 • Aké informácie o účastníkovi NBS zverejňuje?

  NBS zverejňuje obchodné meno účastníka, dátum vstupu účastníka do regulačného sandboxu, dátum začatia testovania, dátum prerušenia testovania, dátum ukončenia testovania, dátum ukončenia účasti a krátky opis testovanej finančnej inovácie. NBS môže so súhlasom účastníka zverejniť aj podrobnejšie informácie o jeho účasti v regulačnom sandboxe.

späť

Spolupráca s FinTechmi

Mnohé dohliadané subjekty a FinTechy majú záujem spolupracovať na implementácii finančných inovácií, ale často o sebe navzájom nevedia. NBS preto vytvára Databázu záujemcov o spoluprácu, kde môžu slovenské dohliadané subjekty prejaviť záujem o spoluprácu s FinTechmi.

Prihláste sa k spolupráci s FinTechmi!

Pokiaľ ste dohliadaným subjektom a ste otvorení spolupráci s poskytovateľmi služieb*, vyplňte, prosím, kontaktný elektronický formulár.

* Poskytovateľom služieb je tretia strana, ktorá na základe zmluvy o zverení činností („zmluva o outsourcingu“) uzatvorenej s dohliadaným subjektom, uplatňuje postup, poskytuje službu alebo vykonáva činnosť alebo ich časť, na ktoré je podľa osobitného predpisu oprávnený dohliadaný subjekt.

FinTechy, ktoré majú záujem o spoluprácu, môžu kontaktovať priamo dohliadané subjekty uvedené v Databáze.

späť