en en

2006

Vývoj hypotekárnych úverov za bankový sektor SR v roku 2006 – december
Hypotekárne úvery (v tis. Sk) 31.1.2006 28.2.2006 31.3.2006 30.4.2006 31.5.2006 30.6.2006
celková výška schválených hypotekárnych úverov 68 137 805 69 614 186 71 644 253 73 255 457 75 202 022 77 352 228
počet uzavretých zmlúv 76 899 78 073 79 625 80 904 82 416 83 666
celková výška čerpaných hypotekárnych úverov 60 553 967 61 736 920 62 875 857 64 278 282 65 327 671 66 842 085
počet uzavretých zmlúv 71 997 73 129 74 175 75 450 76 372 77 701
celková výška nesplatených istín z hypotekárnych úverov 55 236 954 56 170 373 57 110 627 58 318 517 59 102 051 60 404 083
celková menovitá hodnota vydaných HZL 45 582 310 45 582 310 47 622 310 48 046 310 48 065 940 51 040 710
počet emisií HZL 61 61 65 66 66 68
celková menovitá hodnota predaných HZL 42 980 090 42 984 090 45 567 090 46 067 090 46 086 720 48 961 490
podiel celkovej menovitej hodnoty predaných HZL k celkovej sumenesplatených istín z hypotekárnych úverov (v %) 77,81 76,52 79,79 78,99 77,98 81,06
Hypotekárne úvery (v tis. Sk) 31.7.2006 31.8.2006 30.9.2006 31.10.2006 30.11.2006 31.12.2006
celková výška schválených hypotekárnych úverov 79 423 937 81 111 061 82 945 246 84 584 698 86 417 089 87 879 435
počet uzavretých zmlúv 85 698 87 207 88 453 89 760 91 183 92 157
celková výška čerpaných hypotekárnych úverov 68 292 972 69 844 513 71 320 545 73 161 135 74 456 454 75 920 072
počet uzavretých zmlúv 78 993 80 301 81 588 83 140 84 049 85 366
celková výška nesplatených istín z hypotekárnych úverov 61 680 151 63 037 213 64 244 316 65 842 062 66 839 102 68 043 602
celková menovitá hodnota vydaných HZL 51 040 580 55 574 900 56 051 640 58 945 640 60 908 830 65 014 350
počet emisií HZL 68 69 70 72 74 80
celková menovitá hodnota predaných HZL 48 961 360 53 845 680 54 347 420 57 241 420 59 554 410 63 934 830
podiel celkovej menovitej hodnoty predaných HZL k celkovej sumenesplatených istín z hypotekárnych úverov (v %) 79,38 85,42 84,59 86,94 89,10 93,96
HZL – hypotekárne záložné listy
Graf Graf Graf
Podiel jednotlivých bánk na celkovom objeme hypotekárnychúverov v mesiaci:
január 1/2006 február 2/2006 marec 3/2006 apríl 4/2006
máj 5/2006 jún 6/2006 júl 7/2006 august 8/2006
september 9/2006 október 10/2006 november 11/2006