en en

Podiely jednotlivých bánk na predmetných typoch úverov v marci 2008

Podiely jednotlivých bánk na predmetných typoch úverov v marci 2008 Úvery na nehnuteľnosti 1 Z toho: Bezúčelové úvery zabezpečené nehnuteľnosťou
hypotekárne úvery 2 iné úvery na nehnuteľnosti úvery stavebného sporenia 3
Banky s hypotekárnou licenciou 4
Československá obchodná banka 4,84% 5,27% 8,32% 14,85%
Dexia banka 1,67% 3,31% 0,57% 8,36%
Istrobanka 2,33% 4,88% 0,40% 2,97%
OTP 3,57% 7,85%
Slovenská sporiteľňa 21,51% 8,35% 60,24% 19,61%
Tatra banka 14,65% 31,89% 0,51% 31,16%
UniCredit Bank 3,22% 3,77% 5,10% 3,14%
Volksbank 1,68% 3,23% 0,72% 2,04%
Všeobecná úverová banka 21,25% 31,45% 23,64% 17,80%
Stavebné sporiteľne
ČSOB stavebná sporiteľňa 1,15% 4,59%
Prvá stavebná sporiteľňa 21,29% 84,77%
Wüstenrot stavebná sporiteľňa 2,67% 10,64%
Iné banky a pobočky zahraničných bánk
BRE Bank 0,04% 0,13% 0,07%
Citibank 0,07% 0,22%
HSBC 0,003% 0,01%
ING Bank 0,001% 0,003%
Komerční banka 0,0002% 0,001%
Banco Mais 0,003% 0,01%
Poštová banka 0,01% 0,04%
Privatbanka 0,03% 0,09% 0,01%
Zdroj: NBS, Mesačný výkaz o stave úverov v slovenských korunách a o výške priemerných úrokových mier; Mesačný výkaz o stave úverov v Euro a o výške priemerných úrokových mier; údaje zahŕňajú iba úvery poskytnuté sektoru obyvateľstva (S.143, S144, S145); v tabuľke nie sú úvery s úrokovou mierou 0%; v tabuľke sú uvedené iba banky, ktoré poskytujú daný typ úveru; údaje zahŕňajú úvery poskytnuté v slovenskej korune a Euro. V tabuľke sú údaje členené na účelové úvery zabezpečené nehnuteľnosťou (úvery na nehnuteľnosti a v rámci nich HÚ, iné úvery na nehnuteľnosti a úvery stavebného sporenia) a bezúčelové úvery zabezpečené nehnuteľnosťou (predpokladéme, že väčšia časť z týchto úverov je poskytnutá za účelom kúpy nehnuteľnosti). 1 Súčet hypotekárnych úverov (stĺpec 3), úverov stavebného sporenia (stĺpec 5) a iných úverov na bývanie (stĺpec 4) tvorí celkové úvery na nehnuteľnosti (stĺpec 2). 2 Podiely bánk na hypotekárnych úveroch v tomto členení sú odlišné ako podiely uvádzané pri nesplatených istínách z hypotekárnych úverov získané od hypotekárnych správcoch (uvedené vyššie). Dôvodom je, že v tejto tabuľke sú uvedené podiely bánk na hypotekárnych úveroch poskytnutých obyvateľstvu, kým v hore uvedenej tabuľke sú podiely bánk na celkových hypotekárnych úveroch. Rozdiel vzniká aj tým, že v hlásení od hypotekárneho správcu sú uvedené len tie hypotekárne úvery, u ktorých už došlo k zápisu záložného práva katastrálnym úradom. Zatiaľ čo v tejto tabuľke je celkový objem nesplatených istín hypotekárnych úverov bez ohľadu na to či už došlo k zápisu práva na katastrálnom úrade. 3 Údaje zahŕňajú stavebné úvery a medziúvery. 4 Zákon o bankách § 2 ods. 2 písm. n)