en en

Podiely jednotlivých bánk na predmetných typoch úverov v máji 2008

Podiely jednotlivých bánk na predmetných
typoch úverov v máji 2008
Úvery na
nehnuteľnosti 1
Z toho: Bezúčelové úvery
zabezpečené
nehnuteľnosťou
hypotekárne
úvery 2
iné úvery na
nehnuteľnosti
úvery
stavebného
sporenia 3
Banky s hypotekárnou licenciou 4
Československá obchodná banka 4,90% 5,26% 8,35% 14,86%
Dexia banka 1,66% 3,26% 0,53% 8,32%
Istrobanka 2,23% 4,56% 0,43% 3,09%
OTP 3,52% 7,66%
Slovenská sporiteľňa 21,62% 8,29% 59,93% 19,64%
Tatra banka 14,99% 32,26% 0,47% 31,15%
UniCredit Bank 3,17% 3,53% 5,21% 2,82%
Volksbank 1,70% 3,21% 0,77% 1,91%
Všeobecná úverová banka 21,62% 31,97% 23,24% 17,94%
Stavebné sporiteľne
ČSOB stavebná sporiteľňa 1,10% 4,55%
Prvá stavebná sporiteľňa 20,63% 85,00%
Wüstenrot stavebná sporiteľňa 2,53% 10,45%
Iné banky a pobočky zahraničných bánk
BRE Bank 0,11% 0,39% 0,26%
Citibank 0,06% 0,20%
HSBC 0,003% 0,01%
ING Bank 0,001% 0,003%
Komerční banka 0,0004% 0,001%
Banco Mais 0,002% 0,01%
Poštová banka 0,11% 0,38%
Privatbanka 0,02% 0,08% 0,01%

Zdroj: NBS, Mesačný výkaz o stave úverov v slovenských korunách a o výške priemerných úrokových mier; Mesačný výkaz o stave úverov v Euro a o výške priemerných úrokových mier; údaje zahŕňajú iba úvery poskytnuté sektoru obyvateľstva (S.143, S144, S145); v tabuľke nie sú úvery s úrokovou mierou 0%; v tabuľke sú uvedené iba banky, ktoré poskytujú daný typ úveru; údaje zahŕňajú úvery poskytnuté v slovenskej korune a Euro.

V tabuľke sú údaje členené na účelové úvery zabezpečené nehnuteľnosťou (úvery na nehnuteľnosti a v rámci nich HÚ, iné úvery na nehnuteľnosti a úvery stavebného sporenia) a bezúčelové úvery zabezpečené nehnuteľnosťou (predpokladéme, že väčšia časť z týchto úverov je poskytnutá za účelom kúpy nehnuteľnosti).

1 Súčet hypotekárnych úverov (stĺpec 3), úverov stavebného sporenia (stĺpec 5) a iných úverov na bývanie (stĺpec 4) tvorí celkové úvery na nehnuteľnosti (stĺpec 2).
2 Podiely bánk na hypotekárnych úveroch v tomto členení sú odlišné ako podiely uvádzané pri nesplatených istínách z hypotekárnych úverov získané od hypotekárnych správcoch (uvedené vyššie). Dôvodom je, že v tejto tabuľke sú uvedené podiely bánk na hypotekárnych úveroch poskytnutých obyvateľstvu, kým v hore uvedenej tabuľke sú podiely bánk na celkových hypotekárnych úveroch. Rozdiel vzniká aj tým, že v hlásení od hypotekárneho správcu sú uvedené len tie hypotekárne úvery, u ktorých už došlo k zápisu záložného práva katastrálnym úradom. Zatiaľ čo v tejto tabuľke je celkový objem nesplatených istín hypotekárnych úverov bez ohľadu na to či už došlo k zápisu práva na katastrálnom úrade.
3 Údaje zahŕňajú stavebné úvery a medziúvery.
4 Zákon o bankách § 2 ods. 2 písm. n)