en en

Podiely jednotlivých bánk na predmetných typoch úverov v júni 2008

Podiely jednotlivých bánk na predmetných
typoch úverov v júni 2008
Úvery na
nehnuteľnosti 1
Z toho: Bezúčelové úvery
zabezpečené
nehnuteľnosťou
hypotekárne
úvery 2
iné úvery na
nehnuteľnosti
úvery
stavebného
sporenia 3
Banky s hypotekárnou licenciou 4
Československá obchodná banka 4,99% 5,24% 8,53% 15,15%
Dexia banka 1,66% 3,21% 0,59% 8,21%
Istrobanka 2,19% 4,42% 0,51% 2,92%
OTP 3,50% 7,61%
Slovenská sporiteľňa 21,66% 8,27% 59,19% 19,53%
Tatra banka 15,12% 32,39% 0,68% 31,29%
UniCredit Bank 3,13% 3,43% 5,14% 2,68%
Volksbank 1,72% 3,23% 0,76% 1,85%
Všeobecná úverová banka 21,78% 32,19% 23,06% 17,98%
Stavebné sporiteľne
ČSOB stavebná sporiteľňa 1,07% 4,51%
Prvá stavebná sporiteľňa 20,24% 85,08%
Wüstenrot stavebná sporiteľňa 2,48% 10,41%
Iné banky a pobočky zahraničných bánk
BRE Bank 0,16% 0,53% 0,38%
Citibank 0,06% 0,19%
HSBC 0,003% 0,01%
ING Bank 0,001% 0,003%
Komerční banka 0,0003% 0,001%
Banco Mais 0,002% 0,01%
Poštová banka 0,22% 0,72%
Privatbanka 0,02% 0,08% 0,01%

Zdroj: NBS, Mesačný výkaz o stave úverov v slovenských korunách a o výške priemerných úrokových mier; Mesačný výkaz o stave úverov v Euro a o výške priemerných úrokových mier; údaje zahŕňajú iba úvery poskytnuté sektoru obyvateľstva (S.143, S144, S145); v tabuľke nie sú úvery s úrokovou mierou 0%; v tabuľke sú uvedené iba banky, ktoré poskytujú daný typ úveru; údaje zahŕňajú úvery poskytnuté v slovenskej korune a Euro.

V tabuľke sú údaje členené na účelové úvery zabezpečené nehnuteľnosťou (úvery na nehnuteľnosti a v rámci nich HÚ, iné úvery na nehnuteľnosti a úvery stavebného sporenia) a bezúčelové úvery zabezpečené nehnuteľnosťou (predpokladéme, že väčšia časť z týchto úverov je poskytnutá za účelom kúpy nehnuteľnosti).

1 Súčet hypotekárnych úverov (stĺpec 3), úverov stavebného sporenia (stĺpec 5) a iných úverov na bývanie (stĺpec 4) tvorí celkové úvery na nehnuteľnosti (stĺpec 2).
2 Podiely bánk na hypotekárnych úveroch v tomto členení sú odlišné ako podiely uvádzané pri nesplatených istínách z hypotekárnych úverov získané od hypotekárnych správcoch (uvedené vyššie). Dôvodom je, že v tejto tabuľke sú uvedené podiely bánk na hypotekárnych úveroch poskytnutých obyvateľstvu, kým v hore uvedenej tabuľke sú podiely bánk na celkových hypotekárnych úveroch. Rozdiel vzniká aj tým, že v hlásení od hypotekárneho správcu sú uvedené len tie hypotekárne úvery, u ktorých už došlo k zápisu záložného práva katastrálnym úradom. Zatiaľ čo v tejto tabuľke je celkový objem nesplatených istín hypotekárnych úverov bez ohľadu na to či už došlo k zápisu práva na katastrálnom úrade.
3 Údaje zahŕňajú stavebné úvery a medziúvery.
4 Zákon o bankách § 2 ods. 2 písm. n)